Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal

11/2010 Eesti Evangeelse Alliansi üleskutse, 2010

Eestimaa kristlike kirikute ja kogudustena me tunnistame ühte usku Kolmainsasse Jumalasse. Üheskoos kuulutame kogu Eestimaa rahvale Issandat Jeesust Kristust, kelles on lepitus ning rahu. Me kõik vajame tervendatud suhet Loojaga ja üksteisega ning lootust ja perspektiivi tulevikuks. Kristuse kuulutamine on see evangeelium ehk rõõmusõnum, milles saavad meie rahva ja iga üksiku inimese vajadused ja ootused täidetud. Me tunneme vastutust ühiskonna ees evangeeliumi pärast, mis peab saama nähtavaks meie usu ja tegude ühtsuses.

Oma sõnumi me võtame kokku järgmiselt:

1. Kristlike kirikute ja kogudustena oleme kõigiti püüdnud järgida oma kutsumust kuulutada Kristust ning õpetada inimesi täitma Jumala tahet. Kuid me oleme seda kutsumust järgides tegutsenud killustatult ning mõnikord üksteise vastu. Kristlaskonna killustatus ei väljendu ainult õpetuse ja kirikukorra erisuses, vaid on põhjustatud ka enese õigemaks pidamisest teiste suhtes. Ühise tunnistuse puudumine on kahjustanud Kristuse evangeeliumi usutavust ja vastuvõtmist ühiskonnas.

2. Eestimaalased on vabad ise otsustama oma usulise kuuluvuse üle. Märgatav osa rahvast on ristitud Jeesusesse Kristusesse Kolmainsa Jumala nimel, paljud puutuvad kokku kristliku sõnumiga usuõpetuse, kristlaste isikliku tunnistuse ja mitmete meediakanalite kaudu. Meie kultuuris on säilinud kristlikud mõjutused, mis väljenduvad kommetes, rahvapärimustes, kunstilises loomingus või traditsioonilistes väärtushinnangutes. Ent koos võõrandumisega usust isikulisse Jumalasse tekivad sageli vastandumised meie sajanditepikkuse kristliku ajaloo ning inimeste tänapäevaste usuliste arusaamade vahel.

3. Kristlike kirikute ja kogudustena ühendab meid tunnistus Jeesusest Kristusest, kes on Igavene Jumal, kes sai inimeseks; kes kannatas meie pärast ristisurma, äratati üles surnuist ning valitseb Issandana ja tuleb taas. Kristust kuulutades kutsume inimesi uskuma, meelt parandama, laskma end ristida ning saama Jumala rahvaks. Kuulutus Kristusest suunab meid hoolivusele üksteise ja kogu loodu vastu. Me tunnistame sellest, et Jeesus Kristus annab vabaduse loobuda kurjusest ja leida lepitus Jumala ja üksteisega. Tunnistame Jumala armastust ning kutsume Eestimaa rahvast pöörduma Jumala poole. Leides Jumala, leiame ka üksteist.

4. Sõnum Kristusest on paljudele inimestele tundmatu. Patususe tõttu on Jumala-sarnasus inimestes moondunud ja asendunud enesekesksusega, nii et inimesed ei armasta Jumalat ega teist inimest nii, nagu peaks. Ometi Jumal otsib inimest, et teda aidata ja päästa. Seetõttu otsime meiegi vastuseid muutuvas maailmas, et evangeelium oleks kuulutatud tõepäraselt ja rakendatavana igapäevaelus. Me usume, et Jumala vastus elu küsimustele väljendub nii vaimulikes kui ka füüsilistes reaalsustes, mistõttu me palvetame inimeste vajaduste ning tervise eest. Evangeelium peab saama inimeste isiklikuks kogemuseks.

5. Meie ajaloolise kujunemise iseärasustest tuleneb see, et kirikute poolt edastatav sõnum sisaldab erinevaid rõhuasetusi. Meie kuulutus on suunatud usu vastuvõtmisele, pühakirja järgimisele, isiklikule pöördumisele ja kõlbelisele elule, uuestisünnile ning armastustegudele, Püha Vaimu uuendusele ja Jumala kogemisele igapäevases elus, osadusele Jumalaga seatud armuvahendites, Jumala austamisele ning Jumala sarnaseks saamisele. Me püüame üheskoos selle poole, et meie kuulutus oleks terviklik, selleks täiendades ja abistades üksteist.

6. Kõigi Eesti kristlike kirikute ja koguduste ühine Kristuse tunnistamine kogu Eestimaal on vajalik. Ühine tunnistamine peab sündima kohalike koguduste koostöös. Me otsime jätkuvalt võimalusi üksteise paremaks mõistmiseks, usaldamiseks ja vastastikuseks abistamiseks, et edastada kogu Eestimaale ühist evangeeliumi. Me kinnitame, et kirikute ja kristlaste koostöö ei taotle välispidiste erisuste kaotamist, vaid juhindub sellest, et me kõik otsime Kristuse-sarnasust. Mida lähemal oleme Kristusele, seda lähemal oleme üksteisele.

Kirkus ja au olgu Kolmainsale Jumalale – Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule!

.