Piibel kodugrupis X: Joosep – Egiptusemaa õnnesepp?

05/2012  Joosep Tammo17 saaremaa grupis, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Ja Joosep viidi alla Egiptusesse... Aga Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid ja ta elas oma isanda, egiptlase kojas. Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, laskis Issand tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle, ja kõige üle, mis tal oli, Issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast, ja Issanda õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal...

Joosep ütles vaaraole: „See ongi see asi, mis ma vaaraole rääkisin: mida Jumal kavatseb teha, seda on ta vaaraole näidanud. Vaata, tuleb seitse aastat, millal on suur küllus Egiptusemaal. Aga neile järgneb seitse näljaaastat, mil Egiptusemaal ununeb kõik küllus ja näljahäda ulatub üle kogu maa... Ja nüüd vaarao vaadaku välja üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptusemaa üle. Vaarao tehku nõnda: pangu ülevaatajad maale ja lasku Egiptusemaad maksta viiendikku neil seitsmel külluseaastal. Ja kogutagu kõik nende tulevaste heade aastate toidus ja varutagu vilja linnadesse vaarao käe alla toiduseks ning säilitatagu seda. See vili olgu maale tagavaraks seitsmeks nälja-aastaks, mis tulevad Egiptusemaale, et maad ei tabaks näljaajal hukatus.." (1Ms 39 – 41)

.

Jumala valik

Vanas Testamendis on Joosep Aabrahami ja Jaakobi järel kolmas suur näide Jumala juhtimisest üksikinimeste elus. Ta elu näitab meile ka seda, kuidas Jumalalt saadud kutsumus, hoolimata vastasseisudest ja välisest ebaõnnest, siiski teostub. Jumala õnnistus Joosep elus seisneb esmalt erilises vaimuannis, mille sära valgustab kogu maad.

 

Joosep hoolib teistest

Milline on aga Joosepi enda panus sellele „armuseisundile"? Vastus võiks olla – Joosepi avatud hoiak võõra maa muredele. Ta ei hoia oma võimet unenägusid seletada ja majanduselu planeerida iseendale. Inimese plaanid ja Jumala ettenägevus ei vastandu. Vastupidi – Jumala ettenägevus seisneb selles, et ta laseb Joosepil tulevasi sündmusi ette näha ja inimestel vajalikke ettevaatusabinõusid tarvitusele võtta. Inimesepoolne elu vajaduste plaanipärane kindlustamine kuulub Jumala juhtimise ja õnneliku elu ning kordamineku juurde. „Kindlustamatus", nagu Joosepi vennad seda kõrbes kogesid (1Ms 42jj), näib seevastu Jumala karistusena.

 

Joosepi põhimõttekindlus

Tänases kontekstis paistab silma Joosepi printsipiaalsus abielutruuduse käsust kinnipidamises. Samas peame tänapäevaseid ühiskondliku elu korralduse mõõdupuid arvestades tõdema, et suurejooneline majanduselu planeerimine tõi kaasa ka ühiskondliku ebavõrdsuse kasvu: „Siis Joosep ostis vaaraole kogu Egiptuse põllumaa, sest egiptlased müüsid igaüks oma põllu, seepärast et nälg ahistas neid. Nõnda sai maa vaarao omaks. Ja ta tegi rahva tema orjaks, Egiptuse ühest äärest teiseni." (1Ms 47:20j) Nii ei kujunenud hea planeerimine siiski hädaaegade lõpuks, vaid selle uueks vormiks. Ometi sai egiptuse rahva ja Joosepi pere elu päästetud. Jaakob ja Joosep on ennemini Jumala armu kui inimese õigluse näited. Võib-olla just sellepärast Uus Testament tõstab esile usu eeskujuna üksnes Aabrahami.

 

Hoolitsus teiste eest

Joosepi nimega seostub Piiblis suurejooneline võitlus näljahädaga. Ristikoguduse ajaloos nimetati hiljem „teiseks Joosepiks" Kaisarea piiskoppi Basiliust, kes asutas Kaisarea väravate taga terve hospiitside linnaku, kus organiseeriti näljahädaliste ulatuslikku abistamist. Joosep on jäänud aga tänini majanduselu targa planeerimise eeskujuks. Tema kohta võib öelda Alexandre Dumas noorema sõnadega: „Õnnelikum kui õnnelik on see, kes teisi õnnelikuks teeb."

 

Õnnekindlustus?

Lisaks eelpool öeldule võiksime küsida, kas kuidagi on võimalik õnne tulevaste päevade varuks hoiustada? Õnn on ju alati siin ja praegu, ning sageli ootamatu nagu suur saak või ikaldus. Ometi on elu õnnelikke tunde võimalik tänulikult meenutada. Seda sisemist rikkust ei saa meilt tuleviku katastroofidki röövida. Selline hoiak aitab püsida Jumala armus ka keset isiklikke ja ühiskondlikke kriise. Isikliku õnne kogemused valgustavad ja annavad jõudu ka tuleviku päevadel.

 

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mis oli Joosepi õnne eelduseks?
  2. Kuidas on unenäod sinu elu mõjutanud?
  3. Milles väljendus õnn Joosepi elus?
  4. Millises vahekorras on meie elus Jumala ettehooldus ja meile endile antud tarkus elu korraldada?
  5. Kui palju on võimalik majanduselu juhtida?
  6. Kas on võimalik õnne tulevikuks varuda?