3/2009

Enamik inimesi võtab Kristuse vastu tänu sugulaste, sõprade või tuttavate hoolele. Just nagu Jeesuse jünger Andreas, kes juhatas Jeesuse juurde algul oma venna, siis ühe lapse ja hiljem inimesi eri rahvustest – nii saame ka meie igaüks kutsuda festivalile kaasa oma sõpru ning nende inimeste eest juba praegu iga päev palvetada. Selleks, et midagi tõeliselt muutuks, peaks igaüks meist hakkama tegutsema juba täna.

Küsisime erinevatelt inimestelt: miks on Andrease liikumine nende jaoks oluline?

Oleviste koguduse noorte kodugrupp

Grupijuhid: Anna Kivisild, Hanna-Maria Vardja

Oleviste üks paljudest noorte kodugruppidest (nimed vasakult paremale) Hanna-Maria Vardja, Mari Hiie, Pilleriin Meidla, Helen Paju, Anni Kolpakov, Anna Kivisild

Oleme Andrease liikumisest rääkinud oma kodugrupis mitmeid kordi. Ka allolevad mõtted panime kirja koos arutledes.

Eelkõige on see liikumine meie kodugrupile andnud palju mõtlemisainet evangeeliumi tegelikust tähendusest, selle lihtsusest ja siirusest. Oleme hakanud mõistma, kui siiralt ja vahetult kuulutas Andreas oma vennale evangeeliumi, ja tajuma, et ka meil on võimalus nõnda lihtsalt head sõnumit jagada.

Tänu keskendumisele Andrease liikumisele oleme hakanud rohkem märkama uskmatuid sõpru endi ümber ja mõistma, kui suure väärtusega on iga inimene Jumala jaoks ja et Jumal tahab jagada oma armastust iga inimesega.

Võime öelda, et olemegi enim kasvanud vahetu armastuse jagamises kõige lähedasemate inimestega ja püsivas palves. Palves on tohutult suur jõud ja just see loob Pühale Vaimule võimaluse sõbra südames tööd teha.

Andrease kaardid on selle juures olnud väga suureks toeks, motiveerides järjekindlalt ja regulaarselt palvetama. Iga sinna kirjutatud inimest hoiame teadlikult oma meeltes ja südametes. Usume, et läbi iga palutud palve saame käia oma kutsumuses ja jagada Jumala poolt antud armastust ligimeste vastu.

Grupina on see meid õpetanud olema palves püsivad ja innukad ning üksteist julgustama aktiivselt palvetama.

Tänu Andrease liikumisele palvetame samuti Lootuse festivali täieliku kordamineku eest ja usume, et see festival on suureks õnnistuseks kogu Eestile. Tahame näha Jumala tööd oma sõprade eludes ja teame, et läbi Jumala kannab sõprus endas suurt väärtust.

 

Margit Roose, Tartu Salemi koguduse liige

Lootuse festival sarnaneb minu jaoks Piibli tähendamissõnaga suurest pidusöögist (Lk 14:16jj). Et pakkuda inimestele parimat, on tehtud ja tehakse veel jätkuvalt rohkeid ettevalmistusi. Olen üks neist sulastest, kes olid läkitatud kutsuma igaühte: „Tulge, sest kõik on juba valmis!" Mõnedel kutsututel olid küll teised plaanid, aga ärgu meie süda sellest ehmugu. Seevastu teised nõustusid tulema ja võtma vastu Jumala Sõna, mis on igavikulise väärtusega.

Andreas oli Jeesuse kutsutud jünger, mees, kes julges võtta vastu suurima pakkumise (Andrease nime algne tähendus ongi „mehine"), järgneda Jeesusele. Ta kuulis parimat sõnumit, mis eales räägitud. Ta tahtis seda jagada. See eeldab, et meil, nagu Andreaselgi, oleks lähedane kokkupuude nii vertikaalselt (Jumalaga) kui ka horisontaalselt (lähikondlastega). Töö vajalikkuse tajumine ei ole piisav põhjus tegutsemiseks. Ka Andreas ei kutsunud inimesi Jumala juurde kohusetundest, vaid armastusest Jumala vastu, kes meid enne on armastanud. Armastus pani liikvele.

Tänapäevani viib Jumal ellu oma tahet kristlaste kaudu. Ta ootab, et Tema Poja eeskujul teeniksime oma ligimest Jumala sõna ja teoga. Pinnast on tarvis ette valmistada palve läbi, et Jumal kinnitaks sõnumitoojate sammu, annaks sõnumi ülalt, ärataks kuuljate kõrvad, avaks südamed ja saaks mindki kasutada mõne inimese juhatamisel tema juurde. Ei kutsu me ju inimesi enda juurde ega usu juurde, vaid isiku juurde – Jeesuse juurde.

Olen ühe kristlasena tuhandete seast koostanud nimekirja oma tutvusringkonnast, täitnud vastava kaardikese, kuid tunnen, et ei tohi piirduda vaid nendega, vaid otsima Tema nõuannet kõigi nende inimese jaoks, keda Jumal minu juurde juhib. Tööriist ei oska ju otsustada, kus ja kuidas töötada, vaid seda teeb Meister. Enda peale vaadates arvestame vaid oma piiratud ressurssidega ja siis kipume unustama, et Jumal on kõikvõimas. Tuginedes aga Jumala tõotustele, on Jumala Vaim kohal ning Jeesuse järgija Andrease kombel võime pakkuda „leiba" näljasele ja lootust lootusetule.

 

Agnes Böning, EBK Liidu misjonisekretär, Pärnu Immaanueli koguduse liige

Minu meelest on Andrease liikumine suurepärane võimalus meie koguduste palvemeelsuse suurendamiseks, vaimuliku distsipliini ja järjepidevuse arendamiseks ning praktilise evangelismi julgustamiseks liikmete seas. See on jõukohane absoluutselt igale koguduseliikmele ning absoluutselt iga koguduseliige on ka oodatud selle liikumisega liituma ning oma päästmata sõprade, tuttavate, naabrite eest järjepidevalt palvetama.

Teiste eest palvetamine ja nende vajadustele keskendumine aitab kristlastel vältida enesekesksusesse vajumist (ainult mina ja Jumal, ainult minu vajadused jne). Samuti aitab see kristlastel uuesti oma vaimulikud prioriteedid ning eesmärgi paika panna. Oleme kutsutud olema Kristuse tunnistajad kõikjal – nii kodus kui võõrsil, nii sõnades kui tegudes (ilma tegudeta on sõnad tühised; ilma sõnadeta on teod arusaamatud).

Kristus on meid maailmast päästnud, et meid siis uuesti, muudetuna ja Püha Vaimuga täidetuna maailma tagasi läkitada. Suur misjonikäsk on läkitus kõikidele ja samas igale kristlasele. Andrease liikumine aitab paljudel kristlastel, kes on seni olnud pelglikud seda läkitust täitma, teha esimesed, väiksed ja lihtsad, kuid väga olulised ja väärtuslikud sammud sel teel.

Isiklikult usun, et tõeliselt teiste eest palvetav kristlane on alati misjonimeelne, sest palves saab tema süda iga kord süüdatud Jumala igatsusega, näha inimesi päästetud ja patust puhtaks saamas ning Jumala tervendavat, uuendavat, kõikehõlmavat armastust kogemas. Palves saame ka julguse, loovuse ja tundlikkuse märkamaks Jumala poolt meile antud tunnistamisvõimalusi ning oskuse Püha Vaimu juhtimises kiiresti ja õigesti reageerida. Usun, et palvetav kristlane säilitab alati oma vaimuliku avatuse, paindlikkuse ja niinimetatud riskijulguse, näha ja teha asju teistmoodi, kui ollakse tavaliselt harjunud. Oma naabrite ja sõprade eest palvetades võime korraga näha tunnistamiseks ja Jumala armastuse väljendamiseks võimalusi, mida me varem ei märganud.

Usun ka, et Andrease liikumisel on kogudust liitev ja ühendav jõud, kuna tuletab meelde kogudusele nende ühise eesmärgi ja ühise vastutuse Jumalariigi laiendamise ja koguduse kasvamise eest.

Andrease liikumine nõuab väga vähe ressurssi, kuid on kindla mõjuga ja annab alati tulemuse, sest on seotud Jumala tõotusega, et kui me palume midagi Jumala tahtmist mööda (inimeste pääste on 100% Jumala tahe) ja Jeesuse nimel, siis Jumal vastab meie palvetele. Igal juhul hakkab midagi nende inimeste elus muutuma, kelle eest me regulaarselt palvetame.

Peaksime olema julgustatud palvetama tõsiselt ja järjekindlalt oma mittekristlastest sõprade, naabrite, töökaaslaste, lähedast jt eest. Palvetama ka selle eest, et Jumal kõrvaldaks kõik võimalikud takistused nende inimeste elust, mis võivad festivali ajaks ette tulla; et Jumal valmistaks ette inimeste südamed ja aitaks neil olla avatud; et Jumala ligiolu ja armastus oleks väga tugevalt kõikidele festivalil olijatele, kõnelejatele ja muusikutele kogetav. Lisaks palvele teha nii enne kui ka pärast festivali tegusid, mis ilmutavad neile Jumala armastust, headust ja Jumala pühadust. Koguduse ülesanne on kehastada Kristust, mitte ainult Kristusest rääkida.

 

Vaata ringi

oma elukohas, tööl või koolis, sest just seal on sinu misjonipõld. Tee nimekiri tuttavatest inimestest, kes vajavad Jeesust Kristust. Palveta nende eest regulaarselt.

Vaata üles

sest Jumal kuuleb eestpalveid ja muudab inimesi. Palveta iga päev nimekirjas olevate inimeste eest, et Jumal kingiks võimalusi jagada neile Tema armastust.

Vaata võimalustele

sõlmida sõprust iga nimekirjas oleva inimesega. Pühenda neile oma aega lõunalauas istudes või sportides ja loo sõprus, mis avab tee Kristuse jagamiseks.

Vaata ettepoole

ja alusta sellest, et esita igale nimekirjas olevale inimesele kutse osaleda festivalil.

Vaata vajadustele

tegeleda kõigi inimestega, kes vastavad Kristuse kutsele või näitavad üles huvi evangeeliumi vastu. Julgusta neid ja jätka sõprussuhet ja palvetamist nende eest, kes kutsele ei vastanud.