Jüngriks olemine VII

07-08.2017
Jüngriks olemine VII
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal


SINU VASTUS LOEB

Eelmistes artiklites uurisime Jumala suurt pilti maailmast, Jumala vaadet maailmale. Paljude jaoks piirdubki kristlus nende aruteludega. Kuid Jeesus läheb isiklikumaks. Tal on iga üksiku inimesega oma plaan.

Mitte automaatselt
13 j6lgi m99da
Päev, kui Jeesus astus Peetruse ja Andrease, Jaakobuse ja Johannese juurde Galilea järve ääres (Mt 4:18–22) ning esitas neile väljakutse, muutis maailma ajalugu. Õigupoolest sai muutus alguse nende meeste vastusest Jeesusele. Jeesuse kutse ei muutnud neid jüngriteks, vaid nende valmisolek Jeesust tegelikult ka järgida, et saada tema sarnaseks.
Nende poiste lapsepõlvest rääkides peame teadma, et nad ei olnud usuasjades võhikud. Nad olid käinud vanematega sünagoogis ja tundsid Vana Testamendi lugusid. Juudi ühiskond oli religioosne. Enamus juudi lapsi käis algkoolis ja sai esmase hariduse, õppides lugema ja kirjutama Piibli esimese viie raamatu (Toora) põhjal. Tüdrukute jaoks sellega kooliharidus lõppes ja peagi said neist koduperenaised. Enamus poissegi läksid isa kõrvale nende tööd õppima ja jätkama. Kuid mõned neist jätkasid õpinguid sünagoogi poolt palgatud rabide juures. Kõige helgematest peadest said rabide jüngrid (hbr talmid). Mis tähendas olla jünger juudi kultuuris? Selle eesmärgiks polnud üksnes rabi teadmiste omandamine, vaid rabi sarnaseks saamine. See tähendas täielikku pühendumist. See tähendas rabiga koos olemist ja elamist, et saada, nagu tema on.

Olla nagu rabi

Kui inimene saab kristlaseks, mida see tähendab meie kultuuris? Me rõhutame pöördumist isekast elust Kristuse valitsuse alla, kelles on andeksandmine ja uus elu. Sellele järgneb tavaliselt aktiivsem osalemine koguduse organiseeritud tegevustes. See on hea. Kuid see on vaid algus. Jüngriks saamine tähendab protsessi, et saada Jeesuse, meie rabi sarnaseks. Et tunda Jumalat, nagu tema tunneb. Omada suhet Jumalaga, millisena Jeesus seda ette elas. Teha asju, mida Jeesus oma jüngritele õpetas ja mida ta koos nendega tegi. Nii kaugele paljud kristlased tänapäeval ei mõtle ega jõua, arvates, et see on vaid eliidile. See on Jeesuse järgijatele. Kas sina oled Jeesuse järgija, jünger?
Peetrus ja teised tema kamraadid vastasid üllatuslikule kutsele ja järgnesid Jeesusele. Neist said jüngrid. Nemad polnud „helged pead”, keda sünagoogi rabi oleks välja valinud. Jeesus nägi neis aga potentsiaali saada maailmamuutjateks – inimesepüüdjateks. Kuid enne pidid nemad ise muutuma, saades nagu rabi Jeesus. Selleks rändasid nad koos temaga „läbi kogu Galilea”, kus ta „õpetas nende sünagoogides ja jutlustas evangeeliumi Kuningriigist ning tervendas haigeid ja vigaseid rahva seas” (Mt 4:23).

Elulised keskkonnad

See on väljakutse ennekõike juhtidele. Jüngerdamine tähendab enda avamist – inimestega koos söömist, arutamist, töötegemist. Pühapäevasest teenistusest jääb väheks. Suvelaager või ühine väljasõit või osadusgrupp aitavad luua jüngerlikke suhteid. Teadlikult on vaja luua teistsuguseid keskkondi, et luua jüngerlikule kultuurile soodsat pinnast, et koos õppida, mida Jeesus õpetas, ning praktiseerida, mida ta tegi. Paulus julges öelda Korintose linna inimestele: „Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” (1Kr 11:1). Juhid peavad olema piisavalt küpsed ja julged, et seda teha. See on Jeesuse meetod ehitada oma kogudust.

Vaata lisaks ingliskeelset materjali https://www.youtube.com/watch?v=lSRcPCGRmXY&t=393s.

Rabi tähendab sõna-sõnalt „mu õpetaja”. See on hilisjuutluses vaimuliku õpetaja kohta kasutatav lugupidav kõnetusviis (Mt 23:7j). Kreeka keeles lihtsalt õpetaja või meister – didaskalos. Juudid kasutasid ka kolme aupaklikkuse astet: rab, rabi ja rabbuuni, millest viimane oli kõrgeim. Jeesus siiski hoiatab: „Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie Õpetaja, teie kõik olete aga vennad!” (Mt 23:8). Kuid ühte tõelist Õpetajatki võime reeta, nagu me loeme: „Ja Juudas tuli ja astus kohe Jeesuse juurde ja ütles: „Rabi!” ja andis talle suud” (Mk 14:45). Õpetuste ja õpetajate rohkel ajastul peaksime rohkem süvenema Jeesuse õpetusse ja eeskujusse. Tema on koguduse pea ja karjane. Parim viis Jeesuse tahet tundma õppida on koguduslikus osaduses. „Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel” (Mt 18:20).