Aprill 2022 16 ani riina
Riina Ani, Viljandi baptistikogudus, kokkuvõte oma KUSi lõputööst

Läbipõlemine on teema, millega on arvatavasti iga inimene ühel või teisel moel kokku puutunud. Uurisin oma Seminari lõputöös, millised on KUSi tudengite mentorite kogemused seoses läbipõlemisega. Antud töös mõistetakse läbipõlemist kui pikaajalisest ülemäärasest stressist tekkinud emotsionaalset, vaimset ja füüsilist kurnatust.

Uurimuse käigus ilmnes, et KUSi mentorid on enamasti läbipõlemisega kokku puutunud kas isiklikult või näinud kõrvalt oma mentiid sellest läbi minemas. Mentorlus aitab läbipõlemisega toime tulla ja kui piisavalt varakult märgata ülekoormuse ohtu, saab seda ka ennetada. Kirjandusest tuli välja, et nendel, kes suudavad enese eest paremini hoolitseda ning piire seada, näiteks reguleerides oma töö- ja puhkeaega, delegeerides ülesandeid kaastöötajatele ning leides rasketel hetkedel tuge oma lähedastelt, on läbipõlemise risk väiksem. Mentorid vastasid küsimusele, mis nende arvates aitab kaasa läbipõlemise ennetamisele, ja tõid vastustes sarnaselt eelmainitule välja, et vaja on avatud suhtlust, läbipõlemise probleemi teadvustamist, hingehoidlikku nõustamist. Lisaks on oluline teadlik puhkamine, töökoormuse kontrolli all hoidmine ja hea ajaplaneerimine. Väga tähtis on elav suhe kogudusega, palveelu ja Püha Vaimu juhtimine.

Kui inimene on läbi põlenud, tunnetab ta seda nii füüsiliselt, vaimselt kui ka emotsionaalselt.

Mentorite kogemused seoses läbipõlemisega
Milliseid kogemusi omavad KUSi tudengite mentorid seoses läbipõlemisega isiklikus elus ja/või mentii elus? Lõputöö jaoks läbitöötatud kirjandusest tuli välja, et igaüks väljendab läbipõlemist omal kombel, kuid põhiteemad on samad: tööle pühendumise kadumine; tähtsast, tähendusrikkast, põnevast tööst on saanud ebameeldiv, teostamatu ja mõttetu kohustus; emotsioonide kulumine; positiivsed tunded, nagu entusiasm, pühendumus, turvatunne ja rõõm, on kadunud. Seda väidet kinnitavad mentorite vastused küsimusele, millised kogemused on neil olnud läbipõlemisega.
Toon mõned näited mentorite vastustest. „Tahtmatus asjaga tegeleda, kiusatus loobuda, madal enesehinnang, täielik abitus, rõõmu kadumine.“ ‒ „Ärevushäiretega depressiooni eelne seisund.“ ‒ „Ikka tuleb elus ette perioode, kui enam ei jõua, aga siis tuleb leida võimalus usaldusisikuga rääkimiseks/puhkamiseks, et mitte läbi põleda.“
Kokkuvõtvalt saame öelda, et ülekoormuse tagajärjed annavad end tunda inimelu kõigil tasanditel. Lisaks eelmainitule on häiritud ka söögiisu ning inimest rõhub pidev väsimustunne. Seega võib järeldada, et kui inimene on läbi põlenud, tunnetab ta seda nii füüsiliselt, vaimselt kui ka emotsionaalselt. Sõltumata põhjustest, kannatab enamik inimesi läbipõlemise all omaenda vajaduste unarusse jätmise, töö- ja puhkeaja tasakaalu rikkumise tõttu.

Läbipõlemise ennetamine
Mis aitab Kõrgema Usuteadusliku Seminari tudengite mentorite kogemustest lähtuvalt kaasa läbipõlemise ennetamisel, sellega toimetulekul ja sellest taastumisel? Läbipõlemise ennetamiseks on vaja teada ja tunda töövõtteid, mis aitavad tuvastada läbipõlemise tunnuseid. Mentorid tõid välja väga häid küsimusi, mida mentiidelt küsida, näiteks: Kuidas tervis? Millal puhkad ja mida sel ajal teed? Kuidas on läinud? Kas Sina ise ja Su elu meeldivad Sulle? Kuidas on meeleoludega? Läbipõlemise ennetamiseks on vajalik füüsiline liikumine, tervislik toitumine, head magamisharjumused ja julgus abi küsida. Eelmainitud küsimused ning neile vastuste otsimine aitavad mentoritel kindlaks teha, kuidas on lood nende mentiide elus erinevatel elualadel, ja seeläbi selgitada välja, kas on oht läbipõlemiseks või pole muretsemiseks põhjust.
Mentorlus saab aidata läbipõlemise osas teatud maani. Mentoripoolne abipakkumine ja mentiipoolne vastuvõtmine võivad viia teadmiseni, et ainult mentorlusest jääb läbipõlemise probleemiga tegelemisel väheks. Vahet ei ole, kas kellegi sümptomid on põhiliselt füüsilised või emotsionaalsed, professionaalne abi on kasulik ja koos sobiva hoolitsusega, näiteks arstilt, psühhiaatrilt või psühholoogilt, on võimalik läbipõlemisest välja tulla ja uuesti saavutada hea füüsiline ning vaimne tervis.
Toon paar näidet uurimusest, mis illustreerivad mentorite arvamust küsimusele, millal jääb mentorlusest väheks ja on vaja minna selle ala spetsialisti juurde. „Siis, kui muudatust ei tule üheski valdkonnas ja negatiivsed nähtused süvenevad.“ ‒ „Siis, kui inimene on apaatne, jääb oma „ringi“ ehk kordab öeldut ja keeldub teist nurka nägemast.“ Kui inimene on juba läbi põlenud, vajab ta igakülgset toetust. Kindlasti ei tohi sellises olukorras üksi jääda.

Kristlik mentorlus 17 mentorlus
Kristlik mentorlus selle kõige laiemas tähenduses võib aidata inimestel saada kellekski, kelleks nad on Jumala poolt loodud ‒ täitma oma imelist potentsiaali. Samuti on kristliku mentorluse oluliseks tunnuseks osapoolte püüd tugevdada suhet Jumalaga ja avatus Püha Vaimu tegevusele, mis juba iseenesest aitab läbipõlemist ennetada. Mentorlus ei tegele ainult vajakajäämistega, vaid aitab luua keskkonda, kus on kergem leida ja arendada mentii ehk juhendatava tugevusi, et kasvada „täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda“ (Ef 4:13).
Läbipõlemine mõjutab meie usuelu. Läbipõlenul nõrgeneb isiklik jumalasuhe: palveelu, mediteerimine ja avatus Jumala sõnale taanduvad ning asenduvad usukommete täitmisega. Nagu juba mainitud, võtab läbipõlemisest taastumine aega. Siiski on olemas kristlikke praktikaid, mis aitavad läbipõlemist vältida või toetavad sellest taastumisel. Me saame meelt parandada ning lubada Pühal Vaimul oma mõtlemis- ja juhendamispraktikaid muuta. Kuna läbipõlemist kogetakse kui vähenenud isiklike saavutuste, emotsionaalse kurnatuse ja depersonaliseerimise tunnet, võimaldavad kristlikud vaimsed praktikad ühenduda taas Jumala Vaimuga. Palve on kõige kesksem kristlik distsipliin, mis ennetab läbipõlemist ja aitab sellega toime tulla.
Siinkohal toon välja erinevaid kristliku elu praktikaid, mida KUSi tudengite mentorid soovitavad kasutada läbipõlemisest taastumisel. Nendeks on näiteks Püha Vaimu juhtimisel oma töö ja nädalakava koostamine, regulaarne Piibli uurimine, ülistus, vaimulik muusika, palvetamine, osadus kaaskristlastega. Läbipõlemisest väljatulemisel on oluline, et inimese elu taastuks tervikuna nii füüsiliselt, vaimselt kui ka emotsionaalselt.

Tee tööd, kuhu Jumal sind kutsub, ja tee seda kogu südamest ning ära mine välja Looja seatud piiridest!

Läbipõlemise ennetamiseks tõid mentorid välja järgmisi momente:
• avatud suhtlus, head lähisuhted, osadus;
• teadlik puhkamine;
• tervislikud eluviisid – liikumine, vahelduslikud tegevused, söömine, uni;
• elav suhe Jumalaga, palve, Püha Vaimu juhtimine, sõnakuulelikkus Jumalale;
• töökoormuse kontrolli all hoidmine, hea ajaplaneerimine, delegeerimine, pedantsuse vähendamine;
• ei ütlemine inimestele, kes survestavad pidevalt pingutama ja üle võimete tegutsema;
• teadlikkus läbipõlemise sümptomitest;
• mentori olemasolu.

Läbipõlemine on halbade asjade kokkulangevus pikema ajaperioodi jooksul, kus enese unarusse jätmise tulemusel ja ilmselgete ohumärkide eiramisel tuleb hiljem tegeleda nende tagajärgedega. Hea oleks läbipõlemist ennetada või õigel ajal jaole saades see protsess katkestada ja koheselt abi otsida. Mõistlik oleks teha vajalikud korrektuurid elukorralduses juba enne, kui ilmnevad esimesed märgid algavast kriisist. Mentorkohtumised ja seal õigesti küsitud küsimused võivad aidata märgata läbipõlemise algust ning lihtsustada selle seisundi ärahoidmist.
Jumala parameetrite järgi elamiseks on vaja neid tundma õppida ja järgida. Kui Jumal täidab pidevalt meie vaimu, on raskem kokku kuivada ja läbi põleda, kuid mitte võimatu. Kristlaste identiteet ei tulene täidetud ülesannetest, vaid suhtest Jeesusega. Tee tööd, kuhu Jumal sind kutsub, ja tee seda kogu südamest ning ära mine välja Looja seatud piiridest! Võta vastu teiste abi, sest Jumal on kutsunud meid kogukonda. Aktsepteeri puhkamist, sest see on armastava ja targa Isa armuline kingitus. Jumalat huvitab suhe temaga rohkem kui tehtud töö. Jeesuse jaoks pole läbipõlemises midagi vaimulikku. Lõplik lahendus neile, kes praegu läbipõlemist kogevad, on leida kosutust Kristusest.
Täispikka versiooni lõputööst „Kõrgema Usuteadusliku Seminari tudengite mentorite kogemused seoses läbipõlemisega“ saab lugeda KUSi kodulehelt (kus.kogudused.ee), valides „vilistlased“.