Uskumuste ja väärtuste üksmeel viib sihile

03/2012

Taavo Lige, Nõmme koguduse pastor

Möödunud aastat jäi meenutama Eesti Koguduste Partnerite poolt vaimulikele korraldatud seminar: „Samas koguduses – sama visiooniga – samal leheküljel". Arutleti, kuidas innustada kogudust üksmeelselt tegutsema püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Koolituspäeva juhtis inglisekeelsete koguduste rajamise juht dr. Gene Selander meie USA partnerliidust Converge Worldwide.

Jumalal on oma plaan koguduse ja iga kristlase jaoks. Elamaks oma elu mõtestatult ja kasulikult, on vaja seda plaani mõista ja selle teostumiseks tegutseda. G. Selander iseloomustas seda protsessi järgmiste märksõnadega: kõik saab alguse eesmärgist, mida selgitatakse visiooni abil, arendatakse missionaalse (tegevus)plaani põhjal ja toestatakse põhiväärtustega. Nende märksõnade sisu peaks andma vastused küsimustele: mida me teeme, millal ja kus, kuidas, kes (kes me oleme, mida me väärtustame)?

23 selander

Jumala sõnast näeme, et koguduse peamine eesmärk on kokkuvõetav kahte Kristuse poolt antud korraldusse – suur misjonikäsk ja suur armastusekäsk. Peaeesmärgi saavutamiseks tuleb meil püstitada vahepealseid teetähiseid, mille abil liikuda peaeesmärgi suunas ja samas hinnata senitehtut ning vajadusel korrigeerida kurssi. Koguduse eesmärgi saavutamisel on ääretult oluline ühtsus, mida Pühakiri korduvalt rõhutab.

Tänapäeva kogudustes võime märgata mitmeid ühtsust takistavaid asjaolusid. Nendeks võivad olla erinev spiritualiteet, erinevused koguduse jumalateenistuse vormides, pidev enda teistega võrdlemine, erinevad visioonid jne. Koguduse ühtsuse suurendamisel on suur tähtsus pastoril, aga ka koguduse juhtkonnal tervikuna. Ühtsuse kasvule eesmärkide saavutamisel aitab kaasa muutusi soosiv juhtimine. Selle juurde kuulub loovuse julgustamine, jüngriks olemise ja selles kasvamise innustamine, isiklik eeskuju.

Lektor esitas oma mõtete selgitamiseks skeemi (vt joonis), mis võiks aidata pastoreid ja teisi töötegijaid koguduse ühtsuse suurendamise suunas liikumisel. Skeem kajastab uskumuste ja väärtuste skaalat. Kui pastori, juhatuse ja koguduseliikmete vaieldamatute, eelistatavate, valikuliste, mitteoluliste uskumuste/väärtuste pilt langeb kokku, siis tõenäoliselt on ühtsus selles koguduses suur.

Erinevused koguduse erinevate gruppide samasugustel skeemidel aitavad omakorda analüüsida, mida ja kus tuleks muuta ning kuidas saaks asju parandada.

.