2/2009

Isikliku veendumuse ja usklike osaduse alusel loodi 125 aastat tagasi esimesed baptistikogudused.

Eesti EKB Koguduste Liidu visioon aastaks 2012: Liit on kujunenud Eesti ühiskonnas arvestatavaks oma vaimuliku mõju ja tegevuse poolest. Liidu koguduste elus osalejad mõjutavad ümbritsevat kogukonda ning moodustavad osaduskonna, mis on üle 1% Eesti elanikest.

Vabakirikliku mõtte algmed pärinevad 16. saj inglise puritaanidelt, kes püüdsid kogu kiriklikku ja ühiskondlikku elu korrastada Piiblist lähtudes.

Teoloogilise selginemise ja vaimuliku liikumise arengus jõuti 17. saj alguses Hollandis, Inglismaal ning Uus-Inglismaal esimeste baptisti koguduste rajamiseni. Nende põhimõtete kokkulangevus reformatsiooniaegse ristimisliikumisega (anabaptistid) oli ilmne.

Eesti baptismi algusajad ulatuvad 19. saj rahvuslikku ärkamisaega. Teevalmistajaiks olid vennastekoguduse ja Läänemaa vaimulik ärkamine. Kujundavaiks mõjutegureiks said saksa baptisti kogudused Peterburis ja Riias. 1884. aastal loodi Haapsalus, Kärdlas, Tallinas ja Pärnus esimesed baptisti kogudused. Sellest murranguajast möödub tänavu 125 aastat. Mõne aastakümnega tekkisid kogudused üle Eesti, neis oli elav laulukooride ja pühapäevakoolide töö, väga oluliseks sai kirjastustegevus, hinnati häid jutlusi. Kogudused hakkasid koostööd tegema ning aastal 1900 tunnustati Eestis olevaid baptistikogudusi iseseisva liiduna.

.

Teise maailmasõja lõpul ühineti Evangeelsete Kristlaste Baptistide Üleliidulise Nõukoguga. Pool sajandit töötati Eestis ühise koguduste liiduna (priilased, baptistid, evangeeliumi kristlased ja nelipühilased).

Detsembris 1989 rajati senise liidu järjepidevusel Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. Ühised vaimulikud seisukohad ja senine koostöö kõnelesid selgelt ühistöö jätkamise kasuks.

Tänane EKB Liit moodustab koos laste, teismeliste, noorte ja sõpradega 9500inimeselise kogukonna. Ta jaguneb 9 piirkonnaks: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Tallinn, Harjumaa ja Kesk-Eesti, Virumaa, Lõuna-Eesti, Edela-Eesti, Vene regioon.

 

Tähtpäeva puhul pöördus Teekäija Liidu vanematekogu liikmete poole kahe küsimusega:

* Milline joon EKB Liidu praktikas on mõjutanud oluliselt sinu elu?

* Milline oleks üks sõlmküsimus, kus meie Liit peaks esitama oma vaimuliku seisukoha ja mille valmimisel sina tahad kaasa töötada?

Leho Paldre (Tartu): Minu elu on oluliselt suunanud vendluse kaudu tekkinud inimsuhted ja erinevad vaimulaadid, mis üksteist täiendades kogudustes arenevad * Selgemalt tuleks mõtestada diakonide rolli uustestamentlikus koguduses, kus teenivad kaasa ja kannavad vaimulikku vastutust kõik koguduseliikmed.

Meego Remmel (Tartu): Kogu mu elukäigule on avaldanud mõju meie vendluse usk, lootus ja armastus noorte ning noortetöö suhtes * Eesti ühiskonna ja koguduste jätkusuutlikkuseks on oluline, et meie isiklikud ja peresuhted kehastaksid uustestamentlikku vastust kaasaegsetele seksuaal-, abi- ja perekonnaelu puudutavatele küsimustele.

Helari Puu (Tallinn): Mind on palju mõjutanud erineva muusika laialdane kasutamine jumalateenistusel ja suurüritustel * Perekonna temaatika.

Peeter Roosimaa (Tartu): Meie Liidu õpetuse aluseks on tunnistatud Piibel, see on mind mõjutanud just piibliteaduste, eelkõige Uue Testamendi, süvitsi uurimisel * Minu jaoks oli väga tähtis EKN loomine ja lootus, et kord saabub aeg ja võimalus ka teoloogiliseks oikumeeniliseks diskussiooniks; selles soovin kaasa töötada.

Enn Palmik (Tõrva): Jääda ustavaks oma ülesannetes ja kutsumuses nii headel kui ka rasketel aegade. * Pereväärtused ja abielu pühadus.

Eenok Palm (Kehra): Mulle meeldib Jumala Sõna koht ja tõlgendamise viis meie vendluses * Karskuse vallas peaks meie seisukoht hõlmama kõiki mõnuaineid ja olema konkreetne.

Viljar Liht (Kohila): Inimese isikliku pöördumise ja ülevaltsünni õpetus * Et me oleksime ÜKS – Püha Vaimu poolt ühteliidetud ja motiveeritud koguduste ühendus.

Gunnar Kotiesen (Rakvere): Koos oleme ja võime ka edaspidi saavutama palju enamat kui üksikkogudused * Hoida ühiskonnas pidevalt teemaks jätkusuutlikkust, mille aluseks on kristlik eluhoiak ja lugupidav suhtumine elu põhiväärtustesse.

Margus Mäemets (Kuressaare): Selge soterioloogia (päästmisõpetus) * LNK hakkab õige pea oma visiooni rakendama – ehk seal...

Eerik Rahkema (Haapsalu): Mõjutavad inimesed, keda saab iseloomustada väljenditega: pühitsust taotlev, aus, põhimõttekindel, sõnapidav, mittekonjunktuurne. * Vaimulike töötegijate juhindumine Vaimu poolt inspireeritud Sõnast.

Ülo Meriloo (Tallinn): Vendlus on püsinud apostlite radadel (Ap 2:42) * Kuulutada ja uskuda evangeeliumi (Mt 28:19).

Tarmo Kähr (Kärdla): Olen paljuski mõjutatud Liidu praktikast, kuna olen ju üles kasvanud selle kogukonna keskel * Peaksime seisma sõna- ja südametunnistuse vabaduse eest meie ühiskonnas, ilma kartmata avalikku häbimärgistamist oma veendumuste tõttu.

Joosep Tammo (Pärnu): Lihtne ja eluline Piibli seletus ja Jeesuse Kristuse järgimine * Kuidas anda oma kaasaegsete elulistele küsimustele piibellikke ja arusaadavaid vastuseid.

Peeter Tamm (Elva): Inimese isiklik vastutus Jumala ees ja osadus Jumalaga ning selle taotlemine, õpetamine ja süvendamine usukogukonnas * Püha Vaimu erinevate andide kasutamine kogudustes ja meid ümbritsevas kogukonnas Jeesuse eeskuju järgimisel Jumala riigi teoloogia valguses.

Toivo Teekel (Võru): Jumal tutvustab end ka vanemate Jumalana (Siimu, Aleksandri, Paldori). Minu jaoks kannab Liit seda usku, kuidas uskusid mu vanemad * Näha Jumala tööd kaasja uute liikumiste (sulaste) kaudu ning oskus teha nendega koostööd.

Eduard Kakko (Pärnu): Vendlustunne, koostöötahe ja leplik armastav meelsus * Sotsiaalne ebavõrdsus ja liialeläinud tolerantsus.