Kogudus ja leppimine

04/2013
16 tammo joosepJoosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! ... Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele!" (Mt 18:15−20).

Need Jeesuse sõnad on keskne kommentaar leppimise ja andestuse küsimuses. Selle juhise eesmärk on ühene: „Võita oma vend või õde tagasi". Isiklik konflikt on kujunenud kogudust, ja võimalik, et ka avalikkust, häirivaks küsimuseks. Kuidas lahendada olukord nii, et vältida venna või õe ükskõikset kõrvaleheitmist kui ka kõikelubavat leplikkust. Andestuse kvantitatiivset külge, kui palju on üldse võimalik andestada, siin ei käsitleta.

Me kõik vastutame oma venna ja õe eest. Vahel tundub, et kõige lihtsam on süüdlased välja heita. Kui merel tõusis torm, arutasid laevamehed, et sellel eluohtlikul olukorral on kindlasti süüdlane – leiti Joona ja heideti ta üle parda. Kuid Jumal ei taha kedagi kaotada, ta toob eksinu isegi kala kõhust välja. Jeesus räägib heast karjasest, kes läheb otsima üht kadunut ja toob ta karja juurde tagasi.

Jeesus ütleb, et venna tõeteele juhtimiseks suhtle temaga kõigepealt nelja silma all. Võimalik, et probleem laheneb juba enne, kui tuleks venda manitsema hakata. Kui ta sind kuuleb ja teeb kõneldust oma järeldused, siis sa oled oma venna tagasi võitnud.

Aga kui ta sind ei kuula? Siis võta üks või kaks tunnistajat ja mine räägi nende juuresolekul. Selle tulemuseks on kollektiivne otsus. Asja on enne koguduse ette toomist ühiselt uuritud. Alles siis, kui ta ka nüüd ei kuula, „kõnele sellest koguduse ees"! Kogudus ei ole veel avalikkus. Kogudus on nende kogu, kes püüavad elada ühisest usust lähtudes. Koguduse ülesanne on patustanu tagasi võita.

Koguduslikud suhted on alati isiklikud. Kui mulle midagi venna juures ei meeldi, pean ma suutma seda nii isiklikult kui ka vajaduse korral ühiselt väljendada. Paulus ütleb: „Jätke vale ja rääkige tõtt oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed... et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus" (Ef 4:15,25).

Aga mis siis, kui eksinud vend või õde ka kogudust ei kuula? „Siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner!" Väljaheitmise põhjuseks on patt. Kes otsustab, mis on ja mis pole patt? „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas" (Mt 18:18).

Kuid sellega Jeesuse juhis ei lõpe. Jeesus kutsub meid eestpalveid tegema. „Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas" (s 19). Kogudusliku meelevalla kõige olulisem vahend pole noomimine ja väljapanemine, vaid üksmeelne palve vaeste patuste eest. Just sellisele palvele on antud tõotus: „siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas."

„Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." Meie keskel on ristilöödu. Vahel on ta seal kannatajana, vahel ka alusetult süüdistatuna. Me kõik oleme tema ihusse haavu löönud. Üksnes need, kes mõistavad lunastuse ja andestuse saladust, suudavad koguduse ringis püsida ja õiglasi otsuseid langetada. Jeesus õpetab „Meie Isa" palves: „Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele."

Kas see Jeesuse juhis on laiendatav ka ametkondlikele, tööalastele ja kolleegide vahelistele konfliktidele? Paistab, et see juhis on antud eelkõige isiklike ja koguduslike konfliktide lahendamiseks. Kuna jutt on kogudusest (ekklesia) ja mitte avalikust kohtust (nagu 1Kr 6:1jj), siis ei toetuta siin juriidilisele õigusele, vaid ühisele moraalsele hinnangule.

Omaette probleem on „võtmete meelevalla" küsimus. „Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas". Kiriku ajalugu näitab, et mida enam hakati konfliktide lahendamisel rõhutama institutsionaalset õigust, seda enam rakendati ilmalikku seadusandlust. Kalvinistlik Genf on olnud siin hoiatavaks eeskujuks.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

Milliseid konflikte on sul tekkinud kaaskristlastega?
Kas sul on tulnud rakendada neid Jeesuse poolt antud juhiseid?
Kuidas nende juhiste rakendamine on toiminud?
Kuidas suhtuda ilmalikusse kohtusse?
Milline mõju on palvel konfliktide lahendamisele?
Kas ja millistel eeldustel on Jeesuse antud põhimõtted rakendatavad ka ilmaliku elu valdkondades?