Ülestõusnud Issanda ilmumine

04/2014 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

Piibel kodugrupis

VIIEKÜMNE TEINE TUND17 m6nnipuud22-1

„Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on ülesäratatud... Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!" Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?" Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala, ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud." Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!"" (Lk 24:1–12.36–49; Mk 16:1–8; Mt 28:1–10; Jh 20:1–18,29; 21:1–14).

Jeesuse töö jätkumise mõistmine on olulisem kui abstraktne diskussioon ülestõusmise üle.

Sõnumid Jeesuse Kristuse ülestõusmisest kõnelevad tema tegevuse ajaloolisest ja päästeloolisest tähendusest. Siin öeldakse ikka ja jälle, et Jeesus tegutseb edasi. Meeleparanduse, pattude andeksandmise ja tervenemise kuulutus jätkub. Selle mõistmine on olulisem kui abstraktne diskussioon ülestõusmise kui sellise üle.

Jüngrid pidid Jeesust ootama Galileas: „Tuletage meelde, mida ta rääkis juba Galileas" (Lk 24:6). Galilea periood tähistab Jeesuse tegevuses edukat algusaega. Just Naatsareti sünagoogis oli ta alustanud sõnadega: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud" (Lk 4:21). Jumala tõotuste täitumine jätkub nüüdsest täiesti uuel tasemel.

Jeesuse ülestõusmise tõelisus on rajatud kahele alusele: tühjalt leitud hauale (koos naiste nägemusega) ja Ülestõusnu ilmumistega jüngritele (1Kr 15:5jj).
Oluline on, et ülestõusmissõnum ei muutuks meie kuulutuses ühe surnukeha taaselustamise meditsiiniliseks imeks. Jeesus ei pöördunud ju vanasse maailma tagasi samamoodi nagu Laatsarus või Naini linna noormees. Seda kinnitab tema „ülendamine" Jumala Isa paremale käele. Samuti kõnelevad sellest Jeesuse lahkumiskõned (Jh 14–16).

Ajalooline tõde ilmutab ennast ülestõusmise sõnumis „ilmumistes ja nägemustes". Kuid need nägemused ei ole subjektiivsed, sest nad on alati seotud Jeesuse „kirgastunud ihuga". Ta sööb ja joob ühes oma jüngritega (Lk 24:30–31), kuid mitte tavalisel viisil. Ta oli ju öelnud: „Ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis" (Lk 22:16). Ta on nende keskel, nad näevad ja puudutavad teda, kuid samas võib ta äkitselt nende keskelt kaduda.
Tähtsam kui Jeesuse ülestõusnud ihu iseloom, on Ülestõusnu sõnad järgnevatele põlvkondadele: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud" (Lk 24:44). Seni kuulutatu täideminek jätkub, kuid uues kõrgemas kvaliteedis, sest nüüdsest läkitatakse jüngrid kõigi rahvaste keskele (Lk 24:47 vrd Mt 28:19).

Sellele algsele ülestõusmissõnumi mõttele lisandub hiljem isiklik müstiline dimensioon. Jeesuse järgimine tähendab siin kannatusi, surma ja ülestõusmist ning kirgastatud ihu. „Nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju" (1Kr 15:40).

Kristlik sõnum ülestõusmisest on kujunenud meie usu keskmeks just selle tõttu, et see kuulutab võitu surma, patu ja saatana üle kõige avaramas mõttes. Sõnum Kristuse ülestõusmisest kuulutab uut maailma, uut loodut ja uut inimest.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS
• Millised mõtted tulevad sulle kõigepealt, kui loed Jeesuse ülestõusmisest?
• Kuidas sõnum ülestõusmisest võiks puudutada sinu isiklikku elu?
• Kuidas sõnum Jeesuse ülestõusmisest puudutab koguduslikku elu?
• Mida on ülestõusmissõnumil öelda inimkonna ja maailma tuleviku kohta?