09/2012
Tekst ja foto: Helle Liht

Augusti lõpus kogunesid 22 Euroopa riigi kristlike kirikute ja organisatsioonide esindajad Hollandi Mennorode konverentsikeskusesse keskkonnatemaatika üle mõtteid vahetama. Peatähelepanu pöörati keskkonna ja majanduse omavahelistele seostele ning kristlike koguduste rollile säästlike ja jätkusuutlike majandusmudelite propageerimisel. Euroopa Baptistiföderatsiooni esindajana oli minulgi võimalus sellest arutelust osa võtta.

.


Erinevate loengute ja töörühmade kokkuvõtetes jäi kõlama mõte, et traditsiooniline viis mõõta inimühiskonna heaolu majanduskasvu näitajatega ei ole enam mõistlik viis jätkamiseks. Orienteeritus majanduskasvule, mis eeldab ja toodab tarbimise kasvu, ei ole Maa piiratud ressursside tingimustes jätkusuutlik majandusmudel. Seepärast vajavad heaoluühiskonnas väljakujunenud väärtused ümberhindamist. Juudi rabi Awraham Soetendorp, üks konverentsi külalistest, pakkus kasvust ja arengust rääkimiseks alternatiivi: "Inimeseks olemine ei tähenda omada rohkem, vaid olla rohkem." 'Olla rohkem' saab aga siis, kui vaadata kaugemale iseenda vajadustest ja nii oma isikliku elu ja suhete kui ka ühiskonna struktuurides osalemise kaudu kehastada Jumala armastust väga praktilistes olukordades ja igapäevastes otsustes.

„Inimeseks olemine ei tähenda omada rohkem, vaid olla rohkem." (Rabi Awraham Soetendorp)

Euroopa erinevatele kristlikele kirikutele adresseeritud sõnum innustabki kogudusi osalema strukturaalsetes muutustes, mis panustaks jätkusuutliku ühiskonna arengusse maailma erinevais paigus ning majanduskasvu asemel keskenduks 'piisava ja hooliva majandusmudeli' loomisele ja arendamisele. Ühe sellise mudeli näiteks võib tuua Õiglase Kaubanduse märgistusega tooted – kohv, šokolaad, suhkur, puuvill jpm –, mille tootjad on arengumaade väiketalunikud, ja mida ostes maksavad inimesed neile väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab lähikogukonna püsivat arengut.

24 mennorode kabel-1Õiglase Kaubanduse märk toodetel tähendab ka seda, et nendes väiketootmistes järgitakse keskkonnasäästliku tootmise põhimõtteid ning nende kaupade tootmisprotsessis ei ole kasutatud orja- ja lapstööjõudu, mis on suhteliselt tavaline nähtus Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika suurtootmiste puhul. Paraku saabub just suurtootjatelt enamus meie nendest igapäevastest kaupadest, mida Eestis ei toodeta. Seega aitab Õiglase Kaubanduse märki kandvate toodete tarbimine kaasa sotsiaalse õigluse jaluleseadmisele, millest räägib prohvet Jesaja raamatu 58. peatükk. Väga paljude arengumaade inimeste jaoks tähendab see vastust nende igapäevastele palvetele leida võimalus arstiabiks ning lastele hariduse andmiseks.

Konverentsi korraldas Euroopa Kristlik Keskkonna Võrgustik (European Christian Environmental Network, ECEN). See on oikumeeniline organisatsioon, mis toetab erinevate kristlike kirikute koostööd, keskendudes keskkonna ja sotsiaalse õigluse teemadele. Iga kahe aasta tagant korraldatavate konverentside tulemusena on valminud mitmed materjalid, mis aitavad kogudustel käsitleda antud teemasid piiblitundides ja jumalateenistustel ning pakuvad mitmeid praktilisi ideid koguduste majandamiseks järgides säästva arengu põhimõtteid. Organisatsiooni kodulehel (www.ecen.org) on materjalid saadaval ja tasuta kasutamiseks.