11/2014

Prof Tõnu Lehtsaar, Haridustoimkonna liige, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon, juhatuse esimees, 28.10.2014

Austatud EKB Liidu põhikirjakomisjon, juhatus, vanematekogu

Mul on hea meel meie vendluse haridusalastest arengutest. Haridustoimkonna liikmena olen kaasa elanud hariduskeskuse idee kujunemisele. On mõistlik, et meie haridustegevus koondub ühte keskusesse ja et haridusega tegeletakse süsteemselt, arvestades koguduste vajadusi. Olles teemasse süvenenud, väljendan järgnevalt oma isiklikku seisukohta.

Leian, et hariduskeskus tuleb luua KUSi baasil ja see hakkaks tegutsema KUSi põhikirja alusel rakenduskõrgkoolina. Ma ei pea otstarbekaks hariduskeskuse loomist uue eraldi tööorganina ja selle lisamist vendluse põhikirja.

Põhjendan oma seisukohta alljärgnevate argumentidega.
1. KUSi põhikiri võimaldab kõiki hariduskeskuses kavandatavaid tegevusi ellu viia. Kavandatavasse keskusesse tuleks koondada kolme taseme õpe. Need on rakenduskõrgharidus (tasemeõpe), piiblikool (alusõpe), täienduskoolitused (täiendõpe). Pealegi näeb KUSi arengukava ette kujunemist hariduskeskuseks.

2. KUSi baasil hariduskeskuse loomine on protseduuriliselt suhteliselt lihtne. Piisab Liidu põhikirjas jt alusdokumentides KUSi ümbernimetamisest. Nime muutmine on vajalik, kuna see väljendaks ka sisulist muudatust. Hea nimi tuleb leida.
3. Hariduskeskuse loomine omaette tööorganina tähendaks tõenäoliselt KUSi hääbumist. KUSi viimase üleminekuhindamise põhietteheited olid üliõpilaste ja finantside vähesus. KUSil oleks omaette jäädes suhteliselt raske läbida 2016. aastal toimuvat institutsionaalset hindamist.

4. Hariduskeskuse loomine KUSi baasil võimaldaks 2016. aasta institutsionaalsele hindamisele ja sellele järgnevale üleminekuhindamisele esitada hariduskeskust.

5. Hindamiste tulemuslik läbimine oleks tõenäolisem, sest
    a. üliõpilaste arv on tänaseks juba suurenenud ja uue näo ja sisuga õppeasutuse erinevatel tasemetel õppijate arv oleks arvestatav, kuna lisanduksid piiblikoolis ja täiendkoolitustel osalejad.
    b. Hariduskeskuse ideed teostav rakenduskõrgkool vastaks kaasaegsele arusaamale rakenduskõrgharidusest.
    c. Finantsbaas tugevneb tänu suuremale õppijate ja teostatavate projektide arvule.

6. Kui meie eesmärk on koondada haridusalane tegevus ühte, siis uue tööorgani loomine on sellele vastupidine protsess. Killustuks rahastamine, administreerimine ja võimalik, et ka pingestuksid suhted loodava ja olemasolevate hariduslike tööorganite vahel.

Ma ei taha vendluse otsustuskogudele midagi ette kirjutada. Soovin vaid, et otsused oleksid teadlikud. Antud juhul leian, et hariduskeskuse loomine uue tööorganina jätaks meid peatselt ilma võimalusest anda kõrgharidust. Hariduskeskuse loomine KUSi baasil looks võimaluse liikuda riiklikult tunnustatud hariduskeskuse poole.