4.2010 EKB Liidu aastakonverents

Eesti EKB Kogudusete Liidu aastakonverentsi läkitus 2010

Evangeelium ütleb: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat." (Lk 4:18)

Meie, kristlased, saame oma tegudega aidata ühiskonda paremaks muuta. Tänane väljakutse meile on ligimesearmastuse väljendamine mitte ainult sõnadega julgustades ja palvetades, vaid eelkõige praktiliselt tegutsedes – nii nagu see on olnud ka läbi aegade.

.

Eesti riigil on täna paraku piiratud võimalused tegeleda sotsiaalse ebavõrdsuse ja ülemaailmse majanduskriisi tagajärgedega. Tänasel ajajärgul peab riigimeeste tegevuse kõrval hoolivus ennekõike ühiskonnas tervikuna kasvama. Seejuures on tähtis, et inimesed tulevad üksteisele appi sisemisel sunnil ja üksteist toetav suhtumine on üldine ja laiem. Kristliku koguduse toimimispõhimõtted on siin heaks mudeliks tervele ühiskonnale. Meil – Kristuse ihuna – on hea võimalus märgata ja aidata hättasattunuid koos kõigi teistega, kaasa arvatud mittekristlike organisatsioonidega, kes jagavad ligimesearmastuse ja hoolivuse põhimõtteid.

Täna on vaesus vähese toimetulekuga inimeste, lastega perede ja üksikute vanurite nägu. Muukeelne elanikkond on põlisrahvaga võrreldes suurema vaesusriski piirkonnas. Peamiselt puuduliku keeleoskuse tõttu on neil keeruline kõrge töötuse taseme tingimustes hakkama saada. Tööpuudus on paljudelt lapsi kasvatavatelt vanematelt võtnud sissetuleku, tekkinud on võlad. Paljud headel aegadel laenuralliga kaasaläinud inimesed on täna suurtes raskustes. Vaesusesse sattunud perede ja eriti laste tänane käekäik määrab üldjuhul nende edasise saatuse ja mõjutab nende tahet olukordadega toime tulla. Lapsed on meie ühiskonna tulevik. Nii kvaliteetselt kui ühiskond panustab laste arengusse, niisuguseks kujuneb meie väikese riigi homne päev. Ühiskond, need oleme ka meie – kristlikud kogudused.

ÜRO millenniumi tippkohtumisel 2000. aastal allkirjastasid 189 maailma liidrit deklaratsiooni „Lõpp vaesusele maailmas 2015. aastaks!". See dokument määratles täpsed valdkondlikud eesmärgid vaesuse vähendamiseks. Kristlased on selle soovi täidemineku nimel töötanud läbi aegade ja palju on ka ära tehtud. Kuid jätkuvalt sureb maailmas iga päev vaesuse tulemusena 50 000 inimest.

2010. aasta on Euroopas kuulutatud vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Seetõttu on vaesuse vastu võitlemisest saamas eraldi teema Eesti ühiskonnas. See annab kristlastelegi ülesande ja võimaluse ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa lüüa.

Eesti EKB koguduste liit kutsub üles hoolima meie väikesest riigist, leevendades üheskoos ühiskonna valupunkte, hoolitsedes vaeste eest ja jagades informatsiooni abisaamise võimaluste kohta. Palvetame riigijuhtide eest. Palvetame eriliselt ka ettevõtlike inimeste eest, kes suudavad edendada ettevõtlust ja luua töökohti, mis rahvuslikku rikkust taaskasvatab. Meil ei ole midagi vaestele ümber jagada ilma ettevõtlike inimesteta ega lohutada töötajäänuid ilma töökohtade taastekketa. Oleme veelgi hoolivamad nende suhtes, kes on sattunud majandusraskuste tõttu löögi alla. Jagame ühiskonnas Kristuse eeskuju!

„Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle."" (Mt 25:40)