03/2011 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Ei ole saladus, et koguduste töötegijad on koormatud. Kas pastorid ja diakonid vajavad oma töös abi? Jah, kindlasti. Aga millist abi? Viimastel aastatel on Eesti EKB Koguduste Liidu kogudustes kerkinud järjest teravamalt üles vajadus töötegijate hingehoiu ja mentorluse järele. Seda eriti just seoses nende inimestega, kes on äsja koguduse pastori ametisse astunud või kes on n-ö kogudust vahetanud. Juhi elu on tihtipeale täis erinevaid pingeid ja vastuolusid. Sageli tekivad need ühenduses erinevate rollidega, aga ka kõrgete ootustega vaimuliku töö kohta. Kuidas ja kellega jagab koguduse töötegija oma koormaid? Tänane pastor peab olema sõna otseses mõttes tippjuht. Ja selles positsioonis ollakse üksinda. Psühholoog-konsultant Anu Virovere väidab aga, et liidriks ei saa olla üksinda. Me tegutseme suhetevõrgustikus. Eriti lihtne on seda taibata vaimulikus töös, kuna teame, et Uue Testamendi jüngritele oli liidriks Jeesus ise oma eeskujuga.

Uue Testamendi jüngritele oli mentoriks Jeesus ise oma eeskujuga.

.

Teisalt on siiski nõnda, et on olemas spetsiifilised juhtimisega seotud probleemid, mida ei juht ega liider saa jagada oma järgijatega. Just selliste küsimustega ollakse üksi. Peame aga endale meelde tuletama, et nii pole seda siiski mõeldud. Inimene ei tohi jääda üksi. Seistes silmitsi just keeruliste ja valusate olukordadega, on sageli vaja, et keegi annaks head nõu. Et oleks keegi, kelle elukogemustest teha järeldusi, kelle teadmistest õppida. Sellised kogenumad ja targemad inimesed saavad olla mentoriks ehk nendeks, kes on teistele usaldusväärseks sõbraks, nõustajaks ja õpetajaks. Mentorlus on protsess, mis avaneb kahe inimese vahelises suhtes ja tegeleb terviklikult mentori õpilase ehk mentee isiksusega.

Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Juba tark Koguja on öelnud: „Mis on olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all." (Kg 1:9) Hoolimata sellest, et mentorlus on tänapäevane mõiste, leiame Piibli lehekülgedelt terve hulga selliseid suhteid, mida võib kirjeldada mentorlusena. Pühakirja jutustused on sageli küllalt lühikesed ja kontsentreeritud, kuid nende taga saab aimata sügavamat tausta.

Esimese näitena võime tuua Moosese ja Joosua suhte (2Ms 33:7-11; 4Ms 11:28). Joosua oli pidevalt Moosesega, seda ka siis, kui rahva juht kohtus kogudusetelgis Issandaga. Kui jõudis kätte aeg, et Joosua määratakse oma õpetaja ja mentori järgijaks, siis tunnistab 5Ms 34:9, et Joosua „oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale." On üsna selge, et Joosua kujunemine juhiks oli aastatepikkuse isikliku ja lähedase suhte vili.

Teise näite leiame Eelija ja Eliisa suhtest (1Kn 19:19jj, 2Kn 2-6). Prohveti roll vanas Iisraelis oli kutsuda heitlikku rahvast üles olema ustavad lepingule Jumalaga. Sageli pidi nende „keel" olema vahe ja juhtima inimeste tähelepanu Issanda antud pühitsusnõuetele. Prohvetite tegevus ei leidnud sageli mõistmist, nad pidid taluma mitmesuguseid kannatusi. Selline pingeline töö nõudis prohvetilt väga head ettevalmistust. Oluline oli Jumala Vaimu poolt antud varustus, kuid sageli õppisid tulevased prohvetid prohvetikoolis (2Kn 2:7) või kellegi teise käe all õpipoisina. Just nõnda oli ka Eliisa puhul. Kui Eelija heitis mantli Eliisale, siis tähendas see kutset uude teenimisametisse. Eliisa oli ustav õpilane ja järgija ning sai hiljem kahekordse osa oma õpetaja vaimust (2Kn 2). Kindlad võime olla selles, et ilma „mantlita" ehk mentori juures õppimiseta poleks Eliisast saanud Jumala kutse täitjat.

Kolmanda näite leiame Pauluse elust. Apostel oli mees, kes rajas, varustas ja juhtis kogudusi. Mitmel pool tema kirjades on teated, et ta juhendas ka konkreetseid inimesi. Üheks selliseks oli Timoteos. Oma kirjades „armsale pojale" (2Tm 1:2) julgustab Paulus noort meest kasutama Jumala ande. Apostel julgeb noort õpilast soovitada ka teistele kogudustele (1Kr 16:10,11), sest ta teab, milleks Timoteos on suuteline. Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Tegelikult võib töötegija mentoriks olla ka Piibel, sest selle kaudu kõneleb Issand ise. Jumala sõna on lohutaja ja nõuandja; ta kujundab iseloomu ja avab visiooni.

Mentorlus on juba aastaid toiminud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, kus tegutsevad mentorgrupid. Üliõpilased ehk tulevased (ja praegused) koguduste töötegijad on nagu Joosua, Eliisa ja Timoteos, kes valmistuvad mentorite juhendamisel vastu võtma jumalariigi töötegija koormaid. On rõõmustav, et Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu otsustas veebruarikuisel koosolekul rakendada töötegijate mentorluse programmi terves Liidus. See on abivahend töötegijate jaoks. Programmi koordinaator on pastor Toivo Pilli. Annaks Issand meil näha töötegijate kasvu ja arenemist nii kvaliteedis kui kvantiteedis.