04/2011

Aastakonverentsile esitati Eesti EKB Koguduste Liidu arengukavand 2012-2017, mida mullu arutas nii Liidu vanematekogu kui piirkonnad. Töö dokumendiga jätkub, 2012. aastakonverentsil loodetakse see vastu võtta.

Liidu nägemus aastaks 2017

Liitu tuntakse elumuutva usuliikumisena, kes järgib Jeesust:

1) kasvades usus, lootuses ja armastuses Jeesuse nimel;

2) kuulutades sõnades, tegudes ja elulaadis, et Jeesus on Issand;

3) koolitades Jeesuse järgijaid kristlike elupraktikate, suhete ja isikuomadustega inimeluks;

4) hoolitsedes Jeesuse eeskuju kehastades inimeste ja terveks eluks vajaliku eest;

5) lõimides Jeesusesarnaselt erinevaid inimesi, pere- ja osaduskondi, kogudusi, kogukondi ja sotsiaalseid gruppe ühiselt teenimisvalmis võrgustikuks.

.

Liidul on elumuutva usuliikumisena käesolevast nägemusest lähtuvalt igas piirkonnas ja ühistöö tegevusvaldkonnas sõnastatud oma tulevikuarengu visand:

1) piirkondlikus koostöös jagatakse omavahel vajalikke ressursse ja taotletakse rahalisi vahendeid erinevatest projektidest, sh Liidu misjoninõukogult, kellega koostöös korraldatakse igal aastal vähemalt üks kohalikku elu puudutav misjoninädal ning on aidatud vähemalt ühe uue koguduse rajamisele igas piirkonnas;

2) noorsootöö on suunatud laste, noorte ja nooremas täiseas üksik- ja pereinimeste ettevalmistamisele kristlikuks eluks ja teenimiseks ning uute laste- ja noortejuhtide koolitamisele, mis üheskoos tagavad koguduste jätkusuutlikkuse ja arvulise kasvamise;

3) haridustöö lähtub Liidu konverentsi poolt kinnitatud hariduskontseptsioonist, mis käsitleb süstemaatilist kristlikku õpet ja elukestvat koolitustegevust, alates kohalike koguduste väikelastetööst kuni rahvusvaheliselt akrediteeritud usuteadusliku seminari tegevuseni;

4) sotsiaaltöö annab elumuutvale usuliikumisele ühiskondliku ja rahvusvahelise teenimisväljundi;

5) majandustegevus on muutunud jätkusuutlikuks, tänu koguduste eelarvelistest annetustest Liidule eraldatud kümnisele ning üksikinimestelt ja organisatsioonidelt laekuvatele annetustele, samuti projektidest ja ettevõtlusest saadud tulule ning selle heamajapidajalikule kasutamisele;

6) ühised suursündmused kannavad ja teadvustavad Liidu missiooni kasvada, kuulutada, koolitada, hoolitseda ja lõimida;

7) arenevas meediamaailmas ja sotsiaalvõrgustikes annab Liit oma tegevuse ja sõnumi kooskõlas proaktiivselt kõneainet, jutustades lugusid muudetud eludest;

8) perekonnaelus kehastavad Liidu kogudused ühiskonnale eeskuju elujõulise mehe ja naise vahelise abielu ja kristliku perekonnaelu jätkusuutlikkusega;

9) vabakoguduslik lauluvara ja muusikaelu ning ajaloo- ja kultuuripärand on väärtustatud, säilitatud, reflekteeritud ja kaasaegses kontekstis ellu rakendatud;

10) oikumeeniliste suhete arengus on Liit positiivselt algatusjõuline ja koostöövõimeline.