02/2012

Eesti EKB Koguduste Liidu (Liit) missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.

15 2010 aastakonv01

Liit on lähtuvalt väärtustest piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine.**

Liidul on ühistöö nägemus aastaks 2017: Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt.

.

Liit teostab oma missiooni, väärtusi ja ühistöö nägemust aastaks 2017 jõudes järgmiste eesmärkideni:

1. Jüngerlike juhtide arendamine: kogudustes rakendatakse jüngerlust ning kutsumusega teenimist; koguduste töötegijate välja- ja täiendõpe tagab ettevalmistatud töötegijate järelkasvu; töötegijaid toetavad osadusprogrammid ja mentorluse süsteem.

 

2. Noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu: kogudustes on loodud sobilik keskkond lastele, noortele ja noortele täiskasvanutele ning perekondadele vaimulikuks arenguks; koguduste koostöös on loodud selleks tööks vajalikud materjalid.

3. Koguduste rajamine ja arendamine: elujõuliste koguduste abiga luuakse uusi kogudusi ning koguduste-vahelises ja piirkondlikus koostöös toetatakse arengule orienteeritud kogudusi.

4. Missioonitundlikkus: kogudused on missionaalselt ja sotsiaalselt tundlikud; oma kogukonnas ning koguduste koostöös luuakse ja viiakse ellu algatusi, mis on laiema mõjuga Eesti ühiskonnas ja välismaal.

5. Koostöövalmidus: kogudused abistavad üksteist praktiliselt piirkondlikus, kodumaises ja rahvusvahelises koostöös loodud ressurssidega, nagu konfessionaalselt ja oikumeeniliselt usaldusväärsed suhted, jagatud sotsiaaltöövõrgustik ja majandustegevus, ajaloopärandi ning muusikavaramu kogumine ja säilitamine, ametlikud, avalikud ja meediasuhted.

* Arengukava projekt esitatakse 9.-10. märtsil 2012 Tartus toimuval aastakonverentsil arutamiseks ja vastuvõtmiseks koos rakendusprojektiga, mis kätkeb konkreetseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks.

** Liidu väärtused on sõnastatud 1993. aasta konverentsil.

Presidendi kommentaar

Eeloleval aastakonverentsil loodab meie koguduste liit käesoleval sajandil kinnitada teistkordselt koguduste ühistöö tulevikku visandava arengukava. Nii järgime Issanda Jeesuse eeskuju, kes nägi ja kavandas ette oma kolmeaastast missiooni kui ka koguduseihu ülesehitamist missiooniks üle maailma, korrigeerides ka hilisemaid arenguid: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!"

Viimastel aastatel oleme püüdnud üheskoos kuulata, mida Vaim meie kogudustele on rääkinud. Oleme neid sõnumeid kokku koondanud ja läbi katsunud, üldistatult vaimulike töötegijate piirkondlikel ja üle-eestilistel kokkusaamistel arutanud, mullu aastakonverentsi delegaatidega kaalunud. Käesolevas Teekäijas avaldatav arengukava põhiprojekt on eelolevale liidu konverentsile esitatav koondportree kujutletavatest näo- ja teojoontest, milleni Kristuse sarnasust püüdlevate koguduste liiduna 2017. aastaks välja jõuda. Tõsi, vaid juhul, kui Jumal tahab ja me elame ning saame ühises Vaimus Issanda nimel sihipärast tööd ellu viia.

Käesoleva aastani kehtiv arengukava oli esimene omataoline ning kirjeldas põhjalikult nii meie minevikulugu ja olevikuolusid kui ka loodetud tulevikuarenguid. Järgmine üldistab me missiooni, väärtusi, ühistöö nägemust ja neist lähtuvaid tegevussihte, millele lisandub konverentsi delegaatidele otsustamiseks praktiliste tegevuskavade ja nende elluviimist eelarvestav rahatabel.

Paljugi, mis mainimata, on eelduseks. Näiteks, et Jeesus on jätkuvalt meie kogudusi ja maailma valitsevaks Issand, kes elustab ja korrigeerib oma Vaimu läbi kogu ihu ning selle liikmete ja juhtide orgaanilist kooselu ja ühistööd. Pühakiri jääb autoriteediks usus ristitud koguduseliikmeile, kes ei jäta maha ühiseid kooskäimisi ega isiklikku sõna- ja palveosadust või ka armastust Looja ja loodu suhtes ning ligimese elu päästvat armastusetegu ja rõõmusõnumit.

Tormiliselt arenevas maailmas peaksid koguduste karjased kujunema veelgi enam õpi- ja arenemisvalmis töötegijaiks, kelle vaimulik küpsus treenib ja saab treenitud jätkuvates jüngerlikes suhetes. Ainiti Jumala riiki otsides, leides ning jagades võime osutuda elumuutvate koguduste liikumiseks, kes kasvab nii mõõdetavalt (näiteks saja elujõulise koguduse ümber koondunud kümnetuhandelise lastest, noortest ja täisealistest koosneva usukogukonnani?) kui ka mõõdetamatult (tervendades üleloomulikult oma eestpalvete ja usulis-kõlbelise elukvaliteediga muidu vaimulikult ja moraalselt hukkuvat ühiskonnaelu?). Aituma – aidaku Jumal!