Otsing

02/2012

Eesti EKB Koguduste Liidu (Liit) missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.

15 2010 aastakonv01

Liit on lähtuvalt väärtustest piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine.**

Liidul on ühistöö nägemus aastaks 2017: Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt.

.

Liit teostab oma missiooni, väärtusi ja ühistöö nägemust aastaks 2017 jõudes järgmiste eesmärkideni:

1. Jüngerlike juhtide arendamine: kogudustes rakendatakse jüngerlust ning kutsumusega teenimist; koguduste töötegijate välja- ja täiendõpe tagab ettevalmistatud töötegijate järelkasvu; töötegijaid toetavad osadusprogrammid ja mentorluse süsteem.

 

2. Noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu: kogudustes on loodud sobilik keskkond lastele, noortele ja noortele täiskasvanutele ning perekondadele vaimulikuks arenguks; koguduste koostöös on loodud selleks tööks vajalikud materjalid.

3. Koguduste rajamine ja arendamine: elujõuliste koguduste abiga luuakse uusi kogudusi ning koguduste-vahelises ja piirkondlikus koostöös toetatakse arengule orienteeritud kogudusi.

4. Missioonitundlikkus: kogudused on missionaalselt ja sotsiaalselt tundlikud; oma kogukonnas ning koguduste koostöös luuakse ja viiakse ellu algatusi, mis on laiema mõjuga Eesti ühiskonnas ja välismaal.

5. Koostöövalmidus: kogudused abistavad üksteist praktiliselt piirkondlikus, kodumaises ja rahvusvahelises koostöös loodud ressurssidega, nagu konfessionaalselt ja oikumeeniliselt usaldusväärsed suhted, jagatud sotsiaaltöövõrgustik ja majandustegevus, ajaloopärandi ning muusikavaramu kogumine ja säilitamine, ametlikud, avalikud ja meediasuhted.

* Arengukava projekt esitatakse 9.-10. märtsil 2012 Tartus toimuval aastakonverentsil arutamiseks ja vastuvõtmiseks koos rakendusprojektiga, mis kätkeb konkreetseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks.

** Liidu väärtused on sõnastatud 1993. aasta konverentsil.

Presidendi kommentaar

Eeloleval aastakonverentsil loodab meie koguduste liit käesoleval sajandil kinnitada teistkordselt koguduste ühistöö tulevikku visandava arengukava. Nii järgime Issanda Jeesuse eeskuju, kes nägi ja kavandas ette oma kolmeaastast missiooni kui ka koguduseihu ülesehitamist missiooniks üle maailma, korrigeerides ka hilisemaid arenguid: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!"

Viimastel aastatel oleme püüdnud üheskoos kuulata, mida Vaim meie kogudustele on rääkinud. Oleme neid sõnumeid kokku koondanud ja läbi katsunud, üldistatult vaimulike töötegijate piirkondlikel ja üle-eestilistel kokkusaamistel arutanud, mullu aastakonverentsi delegaatidega kaalunud. Käesolevas Teekäijas avaldatav arengukava põhiprojekt on eelolevale liidu konverentsile esitatav koondportree kujutletavatest näo- ja teojoontest, milleni Kristuse sarnasust püüdlevate koguduste liiduna 2017. aastaks välja jõuda. Tõsi, vaid juhul, kui Jumal tahab ja me elame ning saame ühises Vaimus Issanda nimel sihipärast tööd ellu viia.

Käesoleva aastani kehtiv arengukava oli esimene omataoline ning kirjeldas põhjalikult nii meie minevikulugu ja olevikuolusid kui ka loodetud tulevikuarenguid. Järgmine üldistab me missiooni, väärtusi, ühistöö nägemust ja neist lähtuvaid tegevussihte, millele lisandub konverentsi delegaatidele otsustamiseks praktiliste tegevuskavade ja nende elluviimist eelarvestav rahatabel.

Paljugi, mis mainimata, on eelduseks. Näiteks, et Jeesus on jätkuvalt meie kogudusi ja maailma valitsevaks Issand, kes elustab ja korrigeerib oma Vaimu läbi kogu ihu ning selle liikmete ja juhtide orgaanilist kooselu ja ühistööd. Pühakiri jääb autoriteediks usus ristitud koguduseliikmeile, kes ei jäta maha ühiseid kooskäimisi ega isiklikku sõna- ja palveosadust või ka armastust Looja ja loodu suhtes ning ligimese elu päästvat armastusetegu ja rõõmusõnumit.

Tormiliselt arenevas maailmas peaksid koguduste karjased kujunema veelgi enam õpi- ja arenemisvalmis töötegijaiks, kelle vaimulik küpsus treenib ja saab treenitud jätkuvates jüngerlikes suhetes. Ainiti Jumala riiki otsides, leides ning jagades võime osutuda elumuutvate koguduste liikumiseks, kes kasvab nii mõõdetavalt (näiteks saja elujõulise koguduse ümber koondunud kümnetuhandelise lastest, noortest ja täisealistest koosneva usukogukonnani?) kui ka mõõdetamatult (tervendades üleloomulikult oma eestpalvete ja usulis-kõlbelise elukvaliteediga muidu vaimulikult ja moraalselt hukkuvat ühiskonnaelu?). Aituma – aidaku Jumal!

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke