Otsing

09/2017 16 peeter roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Algus augustikuu Teekäijas

Mina olen ütlused näitavad Jeesuse mitmekülgset olemust ja meelevalda.

2) Mina olen maailma valgus

Ühel lehtmajadepühal ütles Jeesus: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus” (Jh 8:12). Sama motiivi kordas ta ka, kohtudes pimedaga: „Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus” (Jh 9:5).

Sellel ütlusel on selge seos preeksistentse Logose kohta öelduga: „Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. ... Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära” (Jh 1:3–4,9–10).

Jumaliku valguse motiiv oli igati tuntud. Oma tänulaulus tunnistab kuningas Taavet: „Sest sina, Issand, oled mu lamp, ja Issand valgustab mu pimedust” (2Sm 22:29), teisal ütleb ta: „Issand on mu valgus ja mu pääste” (Ps 27:1). Jumal on see, kes valgustab inimeste silmi (vt Esr 9:8). Iisraeli kõrbeteekonnal andis Jumal tulesamba, mis valgustas teed, mida nad käisid (vt Ne 9:12,19). Psalmist tunnistab: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal” (Ps 119:105). Kristuse tulekuga seostatakse prohvetikuulutust: „Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus” (Js 9:1). Jeesuse ütluse side Pühakirja kuulutusega on tähelepanuväärne. Ühtlasi on tema sõnadest näha, et tema on maailma valgus selle erakordses, väljavõttelises tähenduses.

3) Mina olen uks

 


Jumala ja tema rahva suhet väljendab pilt karjasest ja karjast. Siia juurde kuulub ka pilt kaitsvast karjatarast ja selle väravast. Kuid sellel väraval on laiemgi tähendus. 16 teerajajad 1
Oma rännakutel sai Jaakob kord unes ühe erilise elamuse. „Siis Jaakob ärkas unest ja ütles: „Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda!” Ja ta kartis ning ütles: „Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!”” (1Ms 28:16j).

Väga auväärsetest väravatest on juttu Ps 24:7j: „Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.”

Ps 118:19j öeldakse: „Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.”
Jumala ja tema rahva suhtlemisel on oluline osa Jeesusel. Tema ongi väravaks või ukseks Jumala juurde ja seda selle erakordses tähenduses. Jeesus ütles: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. ... Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad” (Jh 10:7,9).

4) Mina olen hea karjane

Äsja alustatud mõtet täiendatakse uue pildi kaudu. Jumala ja tema rahva suhet väljendab nüüd pilt karjasest ja karjast. Selle kohta on kaunis prohveteering Hs 34: „Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. […] Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal” (s 11,15). Ühtlasi lubas Jumal rahvale: „Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid, oma sulase Taaveti. Tema hakkab neid karjatama ja on neile karjaseks. Ja mina, Issand, olen neile Jumalaks, ja mu sulane Taavet on vürst nende keskel. Mina, Issand, olen rääkinud” (Hs 34:23j).
Selleks eriliseks Jumala poolt lubatud karjaseks saigi Jeesus: „Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. ... nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest” ... „Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest” (Jh 10:10.15.27j).

5) Mina olen ülestõusmine ja elu

Inimeseks olemise juurde kuulub ka surm. Pühakirja kohaselt on Jumalal meelevald surma ja elu üle: „Nähke nüüd, et see olen mina, ainult mina, ega ole ühtki jumalat minu kõrval! Mina surman ja teen elavaks, mina purustan ja mina parandan ega ole kedagi, kes päästaks minu käest” (5Ms 32:39). „Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles” (1Sm 2:6). Siingi tuleb esile Jeesuse erakordsus. Kui Betaania sõprade peres raske haigus Laatsaruse siit ilmast ära viis, lausus Jeesus venda leinavale õele: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?” (Jh 11:25j). Oma sõnu kinnitades kutsus Jeesus juba neli päeva hauas lebanud Laatsaruse hauast välja.

Kunagi varem, rääkides oma suhetest Jumal Isaga, ütles Jeesus: „Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab. … Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama” (Jh 5:21,25).

Seadus anti Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu (Jh 1:17).

6) Mina olen tee ja tõde ja elu

saabus erakordne õhtu. Väga pühalik, aga ka ähvardav. See oli lahkumisõhtu. Jeesus läheb ära! Ta läheb aset valmistama. „Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina” (Jh 14:3).

Jüngrid on nõutud. Kuidas see võiks toimuda? Jeesus vastas: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Jh 14:6).
Mõeldes evangeeliumi eeskõnes öeldule, kuidas Logos sai lihaks ja elas Isast Ainusündinuna inimeste keskel, siis aga jõudis taas oma taevasesse ausse, võib mõista, et sinna ta läkski omadele aset valmistama. Kui Moosese juhtimisel jõudis Jumala rahvas maisesse Kaananisse, siis Jeesus lubas oma rahva viia taevastesse eluasemetesse, sest Seadus anti Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu (Jh 1:17). Seotus temaga on tagatis siinseks eluks ja igavikuks. Tema on ühendav lüli inimese ja Jumala vahel, ajaliku elu ja Jumala riigi vahel. Tema kaudu jõuab inimene igavese eluasemeni.

7) Mina olen tõeline viinapuu 16 teerajajad 2

Jeesusega seotuse tähendust väljendab ka kõnekujund tõelisest viinapuust. „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. … Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha” (Jh 15:1,5).

Viinapuu on elujõu ja viljakuse sümbol. Kui maakuulajad Kaanani maad külastasid, siis nad tulid Kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädilt üheainsa kobara ning kandsid seda kahe mehega põikpuus; nad võtsid ka granaatõunu ja viigimarju (4Ms 13:23). Kuid viinapuudega võis olla ka suuri probleeme. Vana Testament näitab ka seda (vt Ii 15:33; Js 5:2 jt). Oks võis saada vigastatud, teda võis pureda taimekahjur või tabada mingi muu haigus. Üksnes terve ühendus tüvega tagas oksale viljakuse. Jeesus on aga tõeline viinapuu. Lahus temast ei suuda inimene midagi teha, sest elu ei ole ju oksas, vaid tüves. Jeesuse kaudu võivad inimesed olla seotud jumaliku elumahlaga. Ja Aednik ise hoolitseb okste eest, et me kannaksime palju vilja.

Kokkuvõte

Võib öelda, et Jeesuse isiku ja tema päästeloolise tegevuse mõistmisel on suur kaal Jeesuse enesekohastel Mina olen ütlustel. Olulises osas kuuluvad need ütlused läkitusteoloogiasse. Oma ülesannet täitma minev saadik pidi ennast tutvustama, oma läkituse legitimeerima.

Vanas Testamendis esitleb ennast ka Jumal, enamasti oma nimega Jahwe või El(ohim). Sageli on enesetutvustuse sissejuhatuseks sõnad „Mina olen...” Moosesele tutvustas ta end: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde” (2Ms 3:14).

Aja jooksul sai Mina olen ütlusest juutluses üks kõige püham Jumala ilmutusvormel, mis etendas suurt osa juutide pühadeliturgias. Nii oli õigustatud küsimus, kui Jeesus kasutas enda kohta Mina olen vormelit, kas ta ikka soovis ise end samastada Vanas Testamendis esitletud Kõrgeima Jumalaga või ennast temaga samale tasemele tõsta? Igal juhul on Jeesus Jumala täievoliline esindaja.

Mitmed Jeesuse Mina olen ütlused kuuluvad kõnekujundite hulka, millega püütakse valgustada Jeesuse siinpoolsuse ja sealpoolsuse vahendamist inimeste jaoks. Neis ütlustes on Mina olen vormelile lisatud mingi eriline tunnus, mis Jeesuse erakordsust eriti rõhutab. Ühtlasi näitavad need Jeesuse mitmekülgset olemust ja meelevalda. Tema ülesandeks on vahendada Jumalat ja tema riiki inimeste jaoks ning avada inimestele päästmise ja igavese elu tee.

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke