Haapsalu Baptistikoguduse pöördumine

03/2014
kogudustele Eesti EKB Koguduste Liidus

KRISTUST KUULUTAV KOGUDUS

Meenutame tänuga veebruari 1884, mil Haapsalus asutati baptisti kogudus. See toimus samal talvel, mil kutsuti igavikku J. G. Oncken, kelle ristimisest ning esimese baptisti koguduse rajamisest Mandri-Euroopas möödub tänavu 180 aastat.

Haapsalu kogudus moodustus inimestest, kes olid saanud päästetud Läänemaa ärkamise käigus, mille Issand kinkis Rootsist läkitatud Jumala sõna kuulutajate teenimise läbi. Et ärganute hulk ei hajuks inimlike meeleolude ja segavaimude tuules, selleks paluti abi Peterburi Saksa baptistikoguduse vanemalt A. R. Schiewelt, kes aitas rajada koguduse ja ristis esimesed liikmed.

Nüüd, 130 aastat hiljem, tahame väljendada tänu ja rõõmu läbikäidud aastakümnetel kogetud armu eest, mida Issand on meile osutanud, ning inimeste eest, keda ta on kinkinud ja kasutanud. August Johannson, kelle sünnist möödus veebruaris 150 a, oli üks esimestest, kelle otsusekindlad sammud viisid koguduse rajamiseni ja kindlustumiseni. Paljude ustavate vendade ja õdede teenimise tulemusena ning ohvrite najal on kogudus saanud täita oma ülesannet kõigis ühiskondlikes oludes, milles ta on elanud. Õnnistusrikkad jäljed on jäänud Johannes Lipstoki, Gustav Ferdinand Nõlvaku, Jüri Nõlvaku jt teenimisest.

Ärganute hoolas piibliuurimine tõi neid tõdede juurde, kuidas Issandat järgida, ning selgitas, mis oli koguduse elus üksnes inimlik tava, mis aga Jumala sõna õpetus.
Oleme tänulikud koguduste osaduse ja koostöö eest liidus. Soovime tänagi koos teiste kogudustega järgida Jumala sõna kui lampi ja teejuhti usklike ja koguduse elus.

Usume, et meie kogudused saavad kuulutada Päästja Kristuse nime kõige paremini, tehes seda Uues Testamendis näidatud viisil ning Issanda Vaimu valgustusel ja jõul. Selleks taotlegem ja järgigem Jumala sõnast lähtuvaid põhimõtteid ning juhtnööre.

Kuna ärkamisliikumisele ja kogudusele on raskusi toonud põhjendamatult kõrge enesehinnang, siis taotlegem seda meelsust, mida hindab Jumala sõna.

„Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!" (Rm 12:16). „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses" (Fl 2:5).
Kui ärkamisliikumisele tõi korvamatut kahju võõrast allikast lähtuv vaim, siis taotlegem seda, mis lähtub puhtast taevasest allikast.

„Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast" (1Kr 2:12).

Kogudusele on kiusatuseks üle tähtsustada pimeduses käiva maailma poolt antud tunnustust. Selle asemel paistku jumalik valgus meist maailmale ning üle kõige hinnakem taevast tunnustust.

„Teie olete maailma valgus" (Mt 5:14). „Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse" (1Tm 3:13).

Maailm hindab inimest puuduliku mõõdupuu järgi – ühte teisega võrreldes. Usklikevahelise võistluvaimu asemel kasutagem väärikamat moodust vaimuliku kasvu ja teenimise innustamiseks – igatsust jäljendada taevast eeskuju.

„Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:48). „Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses" (Ef 5:1–2). „Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks" (Rm 8:29). „Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!" (1Kr 11:1).
Vaimuliku ameti kandmisele võib vaadata kui võimalusele teostada enda visiooni ja broneerida aukohta. Jeesus toob meid tagasi jüngri kutsumuse juurde:
„Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija" (Mk 10:43); „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle" (Mt 8:34).
Vaimulikes asjus on maise tarkuse liigne rõhutamine osutunud komistuseks suurema tarkuse taotlemisel ja kasutamisel.

„Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks" (1Kr 1:21–23).

Seepärast – armsad vennad ja õed – jätkakem meie Päästja ja Issanda järgimist ning suure misjonikäsu täitmist Temalt lähtuva armurikkuse varal. Kuulutagem Kristust, „kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: 'Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!'" (1Kr 1:30–31).

Armastuses,
Haapsalu Baptistikoguduse õed ja vennad
Haapsalus 9. märtsil 2014. a.