Alfa kujundab koguduse nägu

6/2008 Leho Paldre, Tartu Kolgata koguduse pastor

„Kiirendada Alfa kursuste levikut kümnekordselt," esitas Alfa autor Nicky Gumbel evangeelseks visiooniks maikuus rahvusvahelisel Alfa konverentsil Londonis, kus Eestist osales 17 inimest. Euroopat, Aafrikat ja Lähis-Ida hõlmaval suurüritusel osales kokku üle 1200 kirikujuhi, vaimulikku ja Alfa-tegija 81 riigist.

Kõige rohkem peetakse kursuseid Alfa sünnimaal Suurbitannias, seejärel Lõuna-Koreas. Viimase kümne aastaga on maailmas Alfa-kursuse läbinud üle 11 miljoni inimese. Paljud neist on tulnud usule. Arvestades aga kogu maailma rahvastikku on tegemist siiski üsna tühise hulgaga. Ülemaailmne Alfa on seadnud sihiks kiirendada evangeeliumi levikut ja jõuda järgmise 10 aastaga 100 miljoni uue inimeseni.

See on tinginud muutusi levikustrateegias. Seni on Alfa koolitusi koordineerinud põhiliselt Londoni peakontor. Paar aastat tagasi aga tekkis Indias vajadus tuhandete Alfa-tegijate kiireks koolitamiseks. Üleilmsele abipalvele reageeris operatiivselt sadu kogudusi, kes sõitsid Indiasse kogemust jagama. See andis julgustust luua mujalgi otsekontakte lähiriikide vahel. Jagasin Londonis Soome Alfa juhi Helena Lintisega mõtet, et Eestistki võiks saata inimesi nt Venemaale Alfat tutvustama – võibolla esialgu koos soomlastega, kel selline kogemus juba olemas.

Rohkem kui evangeelne kursus

Alfast on kujunenud aga midagi palju enamat kui lihtsalt üks ristiusu põhitõdesid tutvustav kursus. Ühelt poolt areneb Alfa paljudesse suundadesse: Alfa vanglates, koolides, töökohal, Alfa noortele, seenioritele, Alfa katoliiklastele – igaühes omad eripärad ja näpunäited.

Teiselt poolt tekitab Alfa kogudustes küsimusi selle kohta, mis juhtub pärast Alfat. Inimesed kohtavad Alfa-kursusel osadust söögilaua ääres, head praktilist õpetust vabas vormis loengute näol ning saavad seejärel rühmades arutleda ja üksteise eest palvetada. Siis aga, usuletulnuna, soovib inimene liituda kogudusega – ent igapäevane kogudusepilt võib olla midagi muud. Milline ikkagi on Uue Testamendi kogudusepilt ja kuidas seda tänapäeval ellu rakendada? Sellele küsimusele on vastusi otsinud Alfa algkogudus Holy Trinity Brompton (HTB) Londonis koos paljude Alfat tegevate kogudustega üle maailma. Üheks loomulikuks lahenduseks on mitmesugused Alfa-formaadiga sarnased kodugrupid.

Käesoleval aastal sai Londonis ametliku koolitusloa teoloogiline kolledž – St. Paul's Theological Centre –, mis on välja kasvanud HTB koguduse vajadusest anda vaimulikku kasvatust nendele paljudele, kes Alfa kaudu usule tulevad. Selle juhataja, Oxfordi taustaga teoloogiadoktor Graham Tomlin, on seadnud enda eesmärgiks sõnastada Alfaga seonduv teoloogia. Tomlin juhtis tähelepanu sellele, et üldiselt käivadki asjad niipidi: kõigepealt Jumal teeb midagi ja siis kirjutavad inimesed selle kohta teoloogia. Ka nt Apostlite teod olid kõigepealt ja alles seejärel kirjutasid apostlid selle kohta teoloogia oma kirjades.

HTB on kasvava kogudusena viimase 20 aasta jooksul rajanud Londonis 11 uut kogudust. Täpsemalt küll „taasasustanud", st läkitanud oma kogudusest välja 100-400 inimest, kes on hakanud kogunema vanas tühjaksjäänud kirikuhoones. Peaaegu kõik need kogudused on kasvanud ja ka ise uusi kogudusi rajanud. Ka see on Alfa vili.

Alfa levib kõigis uskkondades

Alfa-konverentsilt jäi silma Alfa lai haare kõikides põhilistes uskkondades. Kursus on alguse saanud anglikaani kirikust. Nende kõrval oli konverentsil kõige rohkem katoliiklasi, samuti palju baptiste, luterlasi, presbüteriaane, nelipühilasi, metodiste jt. Üks Aafrika kopti kiriku juhte tunnustas Alfa head mõju kopti kirikus. Palvetatakse, et ka õigeusu kirikud avaneksid Alfale. „Väitlused ei ühenda, ühine visioon aga küll!" sõnastas dr Graham Tomlin Alfa seisukoha oikumeenia kohta.

Eesti EKB Liidu kogudustest osalesid Londonis Lasnamäe Lootuse koguduse rajamise 4liikmeline meeskond eesotsas Argo Buinevitšiga, Nete Ungru Olevistest, Piret Ambos Rakvere Karmeli kogudusest ja Leho Paldre Tartu Kolgatalt. Esindatud olid ka eesti luterlikud, nelipühi, metodisti ja vabakogudused, samuti Tallinna venekeelne nelipühikogudus. EELK misjonijuht Mika Tuovinen veendus Alfa headuses: „Misjonikeskuses võtame selle üheks põhitöövormiks. Tahame, et Alfa oleks ühel päeval igas EELK 160 koguduses. Seda on lihtne soovitada, selles pole midagi häbeneda." Kindlasti kasutab EELK juba sügisel Alfat uue koguduse rajamisel Sakusse.

Alfa tööd koordineerib Eestis EEA Alfa töörühm Janek Pallase juhtimisel. Üle Eesti on mitmed kogenud tegijad valmis kohalikes kogudustes Alfa meeskondi koolitama. Sügisel on plaanis taas korraldada suurem Alfa päev.

.