Osaduses kasvanud

11/2009 Aare Tamm, Ridala baptistikoguduse pastor

Ilmavalgust on näinud kauaoodatud ajalooraamat Eesti EKB koguduste liidu käekäigust. Selle on kokku pannud kaks tuntud kirjameest Üllas Linder ja Toivo Pilli.

Kauaoodatud seepärast, et viimane sellesisuline raamat ilmus Richard Kaupsi toimetamisel 1934. aastal pealkirjaga „50 aastat apostlite radadel." See mahukas teos andis edasi „jooni baptisti koguduste eluarengust Eestis". Nii on see juba esilehel kirjas. Kogumik käsitles esimest poolsajandit Eesti baptistiliidus.

Varemalt oli ilmunud „Eesti Baptisti koguduste ajaloolik ALBUM 25 Juubeli aasta mälestuseks" 1911. aastal J. Felsbergi ja A. Tetermanni trükikojast ja nende toimetamisel. Ja seal käsitletakse esimeste 25 aasta arenguid Eesti baptistikogudustes.

Mõlemad eelnimetatud teosed annavad ülevaate ka kõigist tollastest liidu kogudustest.

„Osaduses kasvanud" – selle teose osaks jääb täita 75 aastane tühik meie ajaloo jäädvustamisel. On üsna loomulik, et üksikkoguduste osa on välja jäetud. Iga koguduse loo lisamine teeks raamatu väga mahukaks ja selle ilmumine oleks lükkunud veelgi edasi. Lisaks on avardunud võimalused igal kogudusel oma lugu ise üllitada, mida muide mitmed kogudused on ka kasutanud. Kohaliku koguduse lugu puudutab ja huvitab eelkõige oma piirkonna inimesi.

„Osaduses kasvanud" – on teosele ääretult tabav pealkiri. See läheb nii raamatu sisu kui ka mõjuga hästi kokku. Raamat väärtustab kõigi vendluse osapoolte panust ühise osaduse kasvamisel. Oma ülesehitav osa on olnud nii priilastel, baptistidel, evangeeliumi kristlastel kui ka nelipühilastel. Ilma sellise osaduseta poleks me need, kes me täna oleme. Seda osadust väärtustab kogu teos üsna ilmekalt. Kedagi ei ole tõstetud kõrgemaks ega kedagi jäetud teisejärguliseks. Osaduse aluseks paistab välja uueks saamine Jeesuses Kristuses ja oma usu jagamine ning vaimulik kasvamine.

Sisult on raamat jaotatud kolme põhimisse ossa: koguduste lugu, töövahendite lugu ja inimeste lugu. Vaimukat põhijaotust täidab sisukas alajaotuste osa, mis haarab kõik tähtsamad vendluse töövaldkonnad. Eriti väärtustab teost rikkalik piltide valik. Tegemist on osalt tänapäevaste, osalt unikaalsete fotodega. See paneb raamatu elama.

Teoses heidetakse pilk vendluse algusaegadesse ja selle kaudu tulevad esile nii rõõmud kui arenguraskused. Kuid nii kasvatigi osaduses. Lisaks lubab teos meil pilku heita ka väliseesti vendade-õdede usuteele. Kahjuks teadsime nende tegemistest väga pisut.

„Osaduses kasvanud" – seda teost iseloomustab väga praktiline sisu. Siin ei ole ühtegi liigset lugu ega jää ka midagi puudu. Taas nimetan kogu raamatu mõju. Lugesin selle ühe hooga läbi. Tundsin kahte tõsiasja. Esiteks – meie vendluse areng on selge Jumala juhtimine ja teiseks – selle raamatu läbi sai meie vendlus mulle veelgi tähtsamaks ja armsamaks.

Raamatu koostajad on osanud teha väga hea valiku kaasautorite valikul ja kaasanud meie põlvkonna vastava alalõigu parimaid tundjaid. Vana tõsiasi on see, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Meie aga igatseme tulevikku! Siia võiks lisada veel ühe tähelepaneku: kes oma juuri ei hinda, kuivab varem või hiljem ära. Meie aga soovime, et meie kogudused püsiksid, kuni Issand tuleb.

„Osaduses kasvanud" – jäädvustab vabakoguduste teerajajate elulugusid nii möödanikust kui ka meie aja tegijatest. Õpihimu ja vaimulikult sügavuti kaevamine on nende juures üheks iseloomustavaks jooneks. Kellel puudus õpivõimalus seminaris või ülikoolis, õppis ise ja tõusis seeläbi teiste haritud töötegijate kõrvale.

Samas leiame ka misjonäride elu ja töö kajastusi. Omaarust olid kõik tuttavad nimed, kuid see teos andis palju lisateadmisi. Noortele, kellel misjonäritöö kutsumus südames, on selles palju innustavat eeskuju. Jeesuse läkitus on ju tänagi sama: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16:15)

„Osaduses kasvanud" – suudab oma lihtsa ja loogilise ülesehituse läbi hästi täita meie ajalookäsitluse tühimikku. Täita nii, et see oleks igale lugejale arusaadav.

Ma ei ole üritanudki teha teosest ümberjutustust. Jäägu igale lugejale avastamisrõõm. Sain seda lugedes vaimuliku elamuse ja samas ka väga julgustava elamuse. Elamuse, mille sõnastas tabavalt Piibli prohvet Jeremija üle 2600 aasta tagasi: „Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand." (Jr 31:17)

Minu sügav lugupidamine ja tänu raamatu koostajatele – pastoritele Toivo Pillile ja Üllas Linderile ja teie valitud kaastöölistele! Te olete täitnud suure tühiku vajaliku sisuga, meie oma looga.

Olen sügavalt veendunud, et – „Osaduses kasvanud" – on raamat, mis ei tohiks puududa ühegi meie vendluse inimese raamaturiiulilt. Selles raamatus on vanematel liikmetel palju äratundmisrõõmu ja uutel ridamisi väärikaid eeskujusid. Lisaks muidugi ajaloolised väärtused. Need kõik ei jää ju meelde. Raamatust leiab meie lood, andmed ja nimed kergesti üles. Nii on selle raamatu puhul ühtlasi tegu ka teatmeteosega.

Raamatul on ainult üks „viga", millele osutas pastor Ermo Jürma juba siis, kui ta minult selle loo tellis. Nimelt: seda raamatut ei saa käest panna enne, kui ta läbi saab... See on ka minu kogemus. Aga selle anname autoritele suuremeelselt andeks.