Kümne käsu mõte ja tähendus

02/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„M16 tammo joosepina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad! Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! Sa ei tohi tappa! Sa ei tohi abielu rikkuda! Sa ei tohi varastada! Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!" (2Ms 20:2−17; 5Ms 5:6−21).

Kümme käsku kaitsevad Jumala au ja inimese väärikust.

Egiptuse orjusest lahkumisest oli möödunud kolm kuud. Jumal oli juhtinud oma rahva imeliselt läbi Kõrkjamere, kus vaarao sõjavankrid hukkusid. Need usukogemused olid tugevaks aluseks Jumala ja Iisraeli liidulepingule, mille alusdokumendiks sai „kümme käsku" ehk „seaduse sõnad" (2Ms 34:28).
Erinevalt teiste rahvaste seadustest, mis püüdlevad samuti ühiselu korrastamisele, on Issand siin „ainus Jumal" (2Ms 20:3). Tema näitab oma sõnaga suunda ja lõikab läbi valeteed. Jumal suhtub väga tõsiselt oma rahva pühadusse: „Olge pühad, sest mina Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2). Sama toonitab ka: „Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks" (2Ms 19:6).

Iisraeli eriline positsioon teiste rahvaste hulgas lähtub „kümne käsu" pidamisest. See tipneb aga ligimesearmastuses. „Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast!" (3Ms 19:18). Olulised pole üksnes „kümme käsku", vaid ka nende kommentaar (3Ms 19).
Orjuses on orjapõlve seadused, kõrbes kõrbe seadused. „Kõrb" on Iisraeli jaoks kahetähenduslik kujund. Kõrb võib olla varjupaik, kuid see võib olla ka karistuse ja kiusatuste koht. Jumala juhtimisel ja hoidmisel võib seda olukorda jaatada, siis paistab ta imede- ja seiklusrikas. Kuid elu kõrbes on siiski mööduv nähtus. Kõrberännaku eesmärk on tõotatud maa. Kristlased on „kõrberännakus" näinud oma teekonda läbi kaduviku igavikku.

Jumal ei soovi inimesele ei orjalikku sõltuvust ega pidevat ebakindlust. Ta on suurem kui see, kes jagab elupäevade pikenduseks mannat ja vutte. Ta teeb oma rahvaga liidulepingu, andes neile seadused ja turvalise elu tõotuse.

„Kümnes käsus" kuuleme Jumala korrastatud ja turvalist elu jaatavat häält ka kaasaegses maailmas. Need käsud kaitsevad Jumala au ja inimese väärikust. Jumala nõudmistele eelneb siin tema pääste. Tema ise varustab meid kõige vajalikuga, et elada nende käskude järgi.

Kristlikule eetikale on kümme käsku vaid sissejuhatus, valdavalt koguni negatiivne. Nende valguses mõistame patuse inimese loomust. Jeesuses Kristuses antud „uues liidulepingus" täidetakse elukorraldused usust, armust ja armastusest kantuna.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Kas me elame orjuses, kõrbes või tõotatud maal?
2. Kas me usaldame Jumalat kõigis punktides või teeme mõne käsu osas mööndusi?
3. Mis mõttes korrastavad need käsud kaasaegset elu?
4. Kuidas need käsud kaitsevad Jumala au?
5. Kas need käsud kaitsevad inimväärikust?
6. Milline neist käskudest tundub tänapäeval eriti aktuaalne?
7. Kas on võimalik, et Kristus on mõne neist seadustest tühistanud?