Seminari väisas üleminekuhindamise komisjon

05/2014 26 yleminekuhindamine
Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Aastal 2010 rakendus Eestis uus kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise süsteem. Kõik riiklikud ja ka erakõrgkoolid peavad kõrgharidustasemeõppe läbiviimise õiguse saamiseks esitama taotluse jätkusuutlikkust, ressursse ja õppekvaliteeti kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotlust menetletakse koos Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuriga. Kvaliteeti hinnatakse vastavalt õigusaktidele, mis puudutavad õppe- ja arendustegevust ning vastavad rahvusvahelistele standarditele. Õpet võib läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks koolitusloa. Eelmise üleminekuhindamise tulemusena võib Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) väljastada riiklikult tunnustatud lõpudokumente 31. detsembrini 2014.

Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja arvas, et seminar võiks neid teemasid ühiskonnas laiemalt propageerida.

Kõrgkoole külastavaid hindamiseksperte koolitatakse juba varem ja komisjon koosneb oma igapäevatöös kõrghariduse valdkonnaga seotud inimestest. KUSi kordushindamine leidis aset 16. aprillil. Meid külastas komisjon koosseisus: professor Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Urmas Viilma (EELK kantsler, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja), Ringo Ringvee (Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik), Liina Siib (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri haridusnõukogu liige), Sander Sirel (Tartu Ülikooli üliõpilane) ja Liia Lauri (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri infojuht).

Nõutud dokumendid eelarve, õppe- ja arendustegevuse kohta olime seminari poolt esitanud juba veebruaris. Lisaks paluti kohapeal vaadata viimastel aastatel lõpetanud üliõpilaste diplomitöid ja muid õppe- ja töökorraldust reguleerivaid dokumente, samuti arengukava seiret.
Komisjon soovis eraldi vestelda kooli omaniku, juhtkonna, õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlastega. Siinkohal avaldan tänu kõikidele asjaosalistele, kes muude töökohustuste kõrvalt võtsid aega, et tulla ja seista südikalt seminari tuleviku eest. Suur tänu ka kokatädi Nellyle, kes valmistas nii komisjonile kui tervele seminariperele maitsva lõunasöögi.

Kõigi vestlustel osalenute üldmulje sellest päevast oli valdavalt positiivne. Komisjoni iga liige hindas oma valdkonnaga seonduvat. Näiteks uuris Sander Sirel, kuidas toimib tudengielu, kui õppetöö toimub sessioonide kaupa ja üliõpilased üksteist iganädalaselt ei näe. Küsimusi esitati nii seminari eelarve kui ka õppejõudude erialase uurimistegevuse kohta. Päeva lõpus anti esmane tagasiside. Üllatuslikult oli see üsna positiivne. Komisjoni liige Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja avaldas arvamust, et seminar võiks neid ka laiemalt propageerida, sest teemad on huvitavad ning võiks ühiskonnale mõtteainet pakkuda. Andsime külalistele teada, et seda väikest lünka täidab ka juba ajakiri „Teekäija", mille numbrites on vilistlased järjepidevalt tutvustanud oma lõputöid.

Komisjon tõi positiivsena esile kooli väiksusest tulenevaid häid ja tihedaid suhteid nii üliõpilaste kui õppejõudude vahel. Hinnati meie identiteeti ja selle nimel panustamist. Tunnustati kooli omaniku tahet seminari ülal pidada ja tegevust jätkata. Ohumärkidena nähti eelarve väiksust ja muidugi tudengite nappust.

Rektor Margus Kase sõnul ei jäänud muljet, et seminar peaks hakkama planeerima oma tegevuse lõpetamist. Siiski tasub silmas pidada, et tööpäeva lõpus saadud esmane info oli vaid suuline. Lõpliku otsuse langetab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu alles 9. juunil. Loodame ja palvetame, et see vastus tuleb positiivne ja lubab meie Liidu koolil jätkata kõrghariduse andmist. Seni aga jätkame tavapärast õppetööd ja loodame, et sel kevadel täienevad seminari vilistlaste read jällegi mitme inimese võrra, kes on valmis omandatud teadmisi Liidu kogudustes rakendama.