Liidu ühistöö ressursid

03/2015
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

EKB Liidu koguduste ja nende liikmete jaoks on Liit eelkõige osaduskond. Üksteise elust osa võttes on kokku kasvatud. Pastorite kontaktid, pidupäevade ja evangeelsete ürituste vastastikused külastamised, muusikute koostöö, noorte läbikäimine, ühisüritused ja kasvõi siinne ajakiri – kõik see on kujundanud tugeva võrgustiku, mille missiooniks on rõõmusõnumi kuulutamine Jeesusest Kristusest.

Konverents 2012 võttis vastu Liidu arengukava 2017. aastani. Sellega on koguduste ühistööl ka selgelt läbimõeldud pool. Lähtudes tänastest väljakutsetest ja Jumalalt saadud tunnetusest, sõnastati kolm aastat tagasi visioon. Selles öeldakse: „Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt." Visiooni elluviimise rõhuasetusi väljendavad konkreetsed märksõnad: jüngerlike juhtide arendamine, noorsoo- ja peresõbralik koguduseelu, koguduste rajamine ja arendamine, missioonitundlikkus ja koostöövalmidus. Seejuures on Liit eelkõige koostöö keskkond, mille eesmärk on koguduste toetamine.

Arengukava juurde kuuluvas tegevuskavas (vt Liidu interneti kodulehelt) on välja toodud konkreetsed sammud. Koguduste ja meie sõprade annetustega kaetakse ühistöö juhtimis- ja tegevuskulud. Arengukava elluviimise eest vastutab Liidu juhatus presidendi eestvedamisel. Kuna ühistöö eesmärgid on Liidu koguduste esindajate poolt läbi arutatud ja kokku lepitud, siis kogudused on võtnud ka vastutuse nende elluviimist rahastada.

Mullu oli koguduste osakaal Liidu eelarvest 28% ehk 74 308 eurot, millest põhiosa on koguduste liikmemaks, peale selle sihtannetused. Viimased pannakse kogudustes kokku koolituse, noorsoo- ja misjonitöö eestpalve- ja ohvripäeval. Lisaks sellele on Pastorite Fond, mille annetustest aidatakse pastoreid, kes on kaotanud igapäevase töö. 82-st kogudusest vaid 29-s saavad pastorid töötasu.
Väga oluline on ka kristlastest ettevõtjate toetus ühistöö suurprojektidele, nagu Piiblipäevad, Lastepäev ja Suvefestival. See on viimastel aastatel olnud umbes 8000 eurot. Liidu loodud Valduste OÜ toetus ühistööle on mitmetine. Alates Seminari, Tallinna kantseleihoone ning Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuse haldamisest kuni koostöös Sõbra Käega puudustkannavate inimeste abistamiseni Hoolime Koos projekti raames.

Liidu töö toetamisel on üle kolmandiku rahastust tulnud välismaalt, millest suurem osa läheb meie misjonäridele Kosovos ja Bosnias ning koguduserajajatele Eestis. Välistoetustel on oluline roll ka Seminari eelarves, noorsootöö juhtimiskulude katmisel ja eakate pastorite tunnustamisel. Välis-Eesti koguduste abi on sealjuures märkimisväärne.

Sageli on küsitud, kas Eesti riik toetab kogudusi? Tean, et mõned omavalitsused teevad seda regulaarselt. Eesti Kirikute Nõukogu kaudu antakse riiklikke vahendeid kirikute ja liitude hariduslike, lastetöö jm tegevuste toetamiseks. Projektitaotlustega on saadud raha noorteüritusteks ja kontsertideks. Mullu kokku ligi 14 000 eurot.

Möödunud aasta suurim annetus laekus Vancouveri koguduselt, kes müüs oma kiriku, milles jätkatakse teenistuste pidamiseks ruumide rentimist. Ligi kolmveerandmiljonilisest annetusest 400 000 paigutati ehitusfondi, kust kogudused saavad laenata palvelate remontimiseks ja ehitamiseks. Ülejäänud vahendid investeeritakse ning tulust toetatakse pastoreid ja vaimulikes koolides õppijaid.

Olles ise koguduse karjane ja aidates kaasa Liidu ühistöös, usun ma, et tähtis pole üksnes, millist lugu me jutustame, vaid ka, kuidas me seda teeme. Jeesuse igatsus oli, et tema jüngrid kuulutaksid rõõmusõnumit inimeste päästeks koostööd tehes ja üksteist armastuses julgustades. Selliselt jutustatud lool on sisemist väge mõjutada inimesi ja ühiskonda. Tänan teid, head sõbrad ja Liidu ühistöö tegijad-toetajad!