Vanematekogusse tulevad kaalukad küsimused

03/2015 02 van2015veebr-1
Helari Puu, vanematekogu aseesimees

Kogudused moodustavad võrgustikke ja tegutsevad koos eriti nendes valdkondades, kus ühe koguduse jõust jääb väheseks. Ühiselt püütakse leida neid töövorme ja struktuure, millega oleks kaasaja oludes parim Jumala missiooni ellu viia. Meie koguduste liidu ühistegevuses on üheks niisuguseks abivahendiks vanematekogu. Vanematekogu kutsuti ametlikult ellu aastakonverentsil 2001.

Vanematekogu on liidu põhikirja järgi üks juhtivorganitest ja kõik meie tähtsamad otsused konverentsidevahelisel ajal tehaksegi seal. Samas minu enda jaoks on vanematekogu roll olnud alati teatud mõttes ka „kindla tagalabaasi" roll. Liidu president ja juhatus, kes on igapäevaselt kogu meie ühiselu argiülesannete keskel, võivad alati pöörduda selle tagalabaasi poole. Vanematekogult küsitakse abi, konsulteeritakse ning vaagitakse ideoloogilisi ja strateegilisi otsuseid. Minu isiklik kogemus liidus kaasateenimise aastatest on, et vanematekogu mitte ainult ei „määra, jälgi ja teosta järelevalvet" (nende sõnadega kirjeldab põhikiri vanematekogu ülesandeid), vaid on tõesti ka kindel seljatagune, kuhu abisaamiseks pöörduda. Arvan, et eriti see „kindla tagalabaasi" roll eeldab vanematekogu liikmetelt elukogemust ja valmidust pühenduda palju laiemas plaanis kui vaid oma isiklik usuline teekond või ainult ühe koguduse perspektiiv.

Parim motivatsioon EKB Liidu juhatusele on Issandale põlev vanematekogu.

Vanematekogusse on koondatud meie koguduste liidu rikkalik potentsiaal. 19 liikme seas on 10 piirkondade esindajat, kes on valitud sinna iga piirkonna koguduste poolt ja kes peavad saama ka konverentsi toetuse. Lisanduvad konverentsi poolt valitud president ja asepresident ning teised liikmed. Just sellise mitmekesise ja suure potentsiaaliga meeskonnal on võimalik hoida ennast kursis sellega, mis liidu elus juhtub ja kuidas leida ning tunnetada visiooni selleks, et Jumala riik Eestis võiks laieneda. Tuleb tunnistada, et olen näinud, kuidas mõnikord jääb aastas neljal korral koguneval vanematekogul vajaka ajast ja ka innukusest, et töötada läbi kõik materjalid, mis on meie töölaual, ja süveneda kõigisse asjadesse. Praeguse vanematekogu liikmena julgen kinnitada, et soovime jätkuvalt Jumala abiga teha oma parima, Jumalat ja meie kogudusi teenides!

Vanematekogu koosseis muutub vähemalt iga konverentsi järel. Praeguse vanematekogu kõige „lühema staažiga" liige on Keila koguduse pastor Gunnar Mägi, kes väljendas oma nägemust vanematekogust ja selle toimimisest nii: „Nagu vanematekogu nimigi ütleb, peab siin väljenduma küpsus, strateegiline ettenägemine ja Jumala juhtimise tajumine. Vanematekogu on raskete küsimuste küsimise koht ja suunanäitaja kohalikele kogudustele. Pean oluliseks arengukava täitmise ülevaatamist ja suunamist, nagu ka liidu seisukohtade kujundamist päevakajalistes küsimustes. Näen võimalust sisemise dialoogi suurendamises.

Vanematekogu liikmetel, kui väljakujunenud tugevatel isiksustel, on lihtne minna kergema vastupanu teed, vältides argumenteerimist, väljendada eriarvamusi hääletamise teel. Samas, vajadusel Piiblist sõrmega järge ajades ja ühiselt küsimuste pärast palvetades, jõuab kvalitatiivselt paremate otsusteni. Nagu igal üksikjuhil, on ka vanematekogul vastutus olla mitte vaid alluvate, s.t liidu struktuuride, järelvalveorgan, vaid püüda neid enam julgustada, innustada ja tunnustada. Parim motivatsioon EKB Liidu juhatusele on Issandale põlev vanematekogu."

Minu suurimad kogemused vanematekogus teenimisest on seotud palvetega. Mitmelgi korral on olnud nii, et vanematekogu juhid ütlevad: „Nüüd paneme põlved maha ja otsime Jumala palet!" Niisugustel hetkedel põlvedelt tõusmine on nagu muutmisemäe kogemus Jeesusega! Küll on hea siis „mäelt alla tulla" ja Issanda nimel jätkuvalt vaeva näha!

Hea Teekäija lugeja! Ka sinul on võimalus olla eestpalvetajana meie liidu juhtimise juures! Need vennad ja õed, keda Jumal on kutsunud ja koguduste ülesandeid täitma usaldanud, vajavad meie kõikide eestpalveid!