Tagasivaade EKB Liidu aastakonverentsile

05/2016 04 leivamurdmine konver
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Eesti EKB Koguduste Liidu äsjane aastakonverents ja Aastaraamat 2016 pakkusid sisutiheda ülevaate meie vendluse ühistööst. Seda kõnekat pilti on kasulik jätkuvalt silme ees hoida, eestpalvetes kanda ja oma talente panustades edasi maalida.

1. jaanuaril 2016 kuulus Liitu 83 (82 – ka edaspidi on sulgudes 2015. aasta arvud) kogudust. Kogudustel oli 41 (36) tööpunkti, kus osales 561 (479) inimest.
Liidu koguduste liikmete arv oli 6361 (6351), seega kasv +10 ehk +0,16%. Mehi oli 1930 (1906), +24 ehk +1,26% ja naisi 4431 (4445), -14 ehk -0,31%.
Ristituid 142 (143) 33 (28) koguduses. Kui ristitute arv vähenes ühe inimese võrra, siis ristinud koguduste arv kasvas viie võrra.

Kirikutevahelises liikmete liikumises tuli teistest kirikutest Liitu 41 (38) ja läks teistesse kirikutesse 37 (36) liiget. Surma läbi lahkus 103 (89) liiget. Kustutati 46 (29) liiget.
Pühapäevaseid jumalateenistusi külastas kokku 3509 (3565) inimest, neist koguduste sõpru, kes pole liikmed 1147 (1158).

Lastetöö toimus 52 (54) ja noortetöö 31 (39) koguduses. Lapsi, noori ja nooremaid täisealisi haaravas noorsootöös osales kokku 1861 (1906) inimest. Lastetöösse oli kaasatud 782 (922) kuni 12-aastast last. Noortetöös osales 12–19 aasta vanuseid noori 886 (780). Täisealiste noorte tegevusest võttis osa 193 (204) inimest.

Liites koguduste liikmeskonnale noorsootöös osalejad ja jumalateenistusi külastavad mitteliikmed, ulatub meie koguduste ümber koondunud usukogukond üle 9000 inimese.

Laulatusi toimus 89 (92) kokku 21 (21) koguduses. Lapsi õnnistati 174 (155) kokku 45 (39) koguduses. Matuseid viidi läbi 196 (226) kokku 47 (48) koguduses.
Pastoreid ordineeriti 2 (3), diakoneid 10 (4). Liidu pastorite registris on hetkel 76 pastori ordinatsiooniga kogudusekarjast ja reservpastorit. Lisaks neile teenivad mitmeid kogudusi diakoni ordinatsiooniga pastorid ja nende kohusetäitjad. Tegevpastorite keskmine vanus on 54 (55) aastat, noorim 23 (25) ja vanim 90 (89).

President Meego Remmel tõdes, et arengukavas 2012–2017 kavandatud liidulised tegevused on paljuski ellu viidud, nt on uuendatud hariduskontseptsioon, Valduste ja Sõbra Käe töö on ümberstruktureeritud. Samas tuleb koguduste tasandil arendada väikegrupitööd ja pastoritel viia läbi isiklikku tööd potentsiaalsete juhtidega.

Peasekretär Erki Tamme ettekandest selgus, et eelarve täideti tulude osas 348 615 ja kulude osas 344 698 eurot. Koguduste liikmeannetused Liidule olid 56 421 (55 896) ja sihtannetused 27 608 (18 413) eurot.
Valduste OÜ toetuste kogusumma oli 254 892 (205 980) eurot ja Liit sai oma ettevõttest võtta välja 10 000 euro ulatuses dividende.

2016. aasta eelarve tulud on planeeritud 410 754 ja kulud 425 321 eurot.

Konverentsil kinnitatud majandusaasta aruande 2015 tulem oli plussis, 78 917 eurot.

Tänu Vancouveri koguduse suurtoetusele saab jätkuvalt taotleda Haridusfondist stipendiumi õpinguteks Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Pastorite Fondist võib kogudus küsida abi oma pastorile ja Ehitusfondist laenu palvelate ehitus- ja renoveerimistöödeks.

Aastakonverentsi keskmes olid seekord Liidu juhtorganite valimised ja seepärast lükati Liidu põhikirja kavandatavad muudatused tulevikku ning ka KUSile ei hakatud ilusamat nime otsima.

Allakirjutanu on võinud aastakonverentsidel osaleda juba üle 30 aasta. Toona ei tundnud ma delegaatide hulgast paljusid vanemaid mehi, vahepeal sai pilt mulle nagu juba tuttavaks, nüüd on aga rõõm, et ma ei tunne enam isiklikult paljusid uusi noori – teatepulk on edasi antud.