Otsing

Jaanuar 2023

EKB Liidu valimiskonverentsi eel avasid vanematekogusse kandideerijad Teekäijas 2/2020 oma mõtteid vendluse ühistööst. Sellest on möödunud 30 kuud ja ajakirja toimetus palus vanematekogu tänastel liikmetel vastata kahele küsimusele:
1. Mida oled sina (olete teie) kavandatud valdkonnas juba teinud ja mis on teoksil?
2. Millist häälekandjat vajab EKB Liit ja millisena näed sina Teekäija tulevikku?

16 1 mat edminster

MATTHEW EDMINSTER 
1. Harjumaa ja Kesk-Eesti kogudused koos on siirad, sitked ja misjonaarselt võimekad! Asume üksteisest kaugel, meil pole tsentraalset kogunemispunkti. Tähtis on arendada sõprussuhteid ja hoida Vaimu antud ühtsust. Minu osa on toetada töötegijaid, luua jagatavaid ressursse ja võimalusi ning arendada misjonaarset tunnetust ja strateegiat. Viimase tähtsus tõuseb, kuna noored pered rajavad siinsetes väikelinnades kodusid.
2. Teekäija on aastakümneid toetanud Liidu ühtsust, inspireerinud lugejaid ja pakkunud ülevaadet meie usuliikumise elust. Jätkuvalt tuleb kasutada (trükitud või digitaalseid) kanaleid, kus meid ühendav sõnum oleks kättesaadav igale lugejale. Häälekandjas (mitte vaid Seminaris ja kantslis) tuleb avada olulisi teemasid.

16 2 heldur kajaste

HELDUR KAJASTE
1. Olen Jumala abiga püüdnud tegutseda aktiivselt, et tagada Liidus eluterve konservatiivsus. Ka meil pressib peale naispastorite teema. Oleme vend Veljo Kapteiniga seisnud selle Jumala sõna vastase printsiibi vastu vanematekogus ja kuni Liidu aastakonverentsini välja. Pean seda Jumalast seatud märgiks, et ainult ühe häälega jäi ka sel korral kõik vanaviisi. Häälekamalt peab kõnelema ka aina enam leviva õpetuse vastu, nagu oleksid meeste ja naiste ülesanded võrdsed, mida Jumala sõna ei õpeta. Ühesõnaga – tööd ja võitlemist on palju, et õpetus võiks puhas/puhtam olla ja nii ka püsida.
2. Hääletorusid on nii kogudustel kui Liidul ju üpris mitu – pean silmas neid tänapäevaseid –, aga häälekandjaid siiski vaid üks – Teekäija. Näen seda ka tulevikus nõnda. Ajal, kui pea kõik kolib üle elektroonilistesse vahenditesse, on hea omada midagi ka näpu vahel, seda lehitseda ja mõtiskleda ning süveneda.

16 3 veljo kaptein

VELJO KAPTEIN
1. Palvetan Liidu koguduste eest, kus pole karjaseid või vajatakse uut. Jumal on neid palveid mitmel korral kuulnud. Tahan seista selle eest, et Piibel ja jumalakartus oleksid au sees nii minu kui teiste elus; et konverentsi otsuse kohaselt teeniksid pastoritena meie kogudusi vennad; et vanematekogus kõlaksid julgelt ka erinevad arvamused ja seisukohad.
2. Teekäijas võiks olla kaks selgelt piiritletud rubriiki: KOGUDUSE ELU – kirjutada kasvõi igas numbris sama piirkonna ühe-kahe koguduse päris elust, töödest, tegemistest, ka tagasilöökidest. Võib-olla saab keegi artiklit lugedes südamesse kutse minna appi või lausa töötegijaks. PALVEELU – usklike isiklikud kogemused, Püha Vaimu juhised, palvevastused, tunnistused Jumala imedest. Kuidas usk meie elu muudab ja edasi viib. Kõike muud, ürituste järelkajasid, uudiseid, teateid, asjatamisi, targutamisi, arengukavasid, projektitutvustusi, intervjuusid, isikulugusid, koogiretsepte jms, on minu meelest Teekäijas niigi piisavalt.

16 4 siim kask

SIIM KASK
1. Vanematekogus palusin juhatusel valmistada ette ülevaade Liidu arengukava täitmisest. Usun, et ühiselt tagasi vaadates saame läbi mõelda, mis on kõige olulisemad tegevused, et toetada olemasolevate koguduste arengut ja uute koguduste rajamist.
2. Oluline on, et Liidu koguduste liikmetena saaksime üles ehitada üksteise usku. Arvestades erinevaid sihtrühmi, peame kasutama erinevaid kanaleid: paberkandja, raadio, TV, internet, sotsiaalmeedia. Teekäija on kindlasti väga oluline osa meie ühise inforuumi loomisest ja võimalusest usku kinnitada. Lisaks ajakirja paberil ja internetis ilmumisele on vaja veelgi enam rakendada meie arengukava juurde kuuluvat kommunikatsiooni- ja meediastrateegiat.

16 5 t6nu lehtsaar

TÕNU LEHTSAAR
1. Pean meie ühiseks saavutuseks seda, et meie koguduste Liit püsib koos ja on üsna elujõuline. Edaspidiseks soovin ajavaese inimesena, et meil oleks rohkem ühist aega põhimõtteliste küsimuste arutamiseks.
2. Olen veendunud, et meie Liit vajab häälekandjat, mis kajastaks nii kogudustes toimuvat kui ka väljendaks meie teoloogilist mõtet. Isiklikult olen Teekäijaga väga rahul. Mistahes muudatus Teekäija osas peaks olema hästi argumenteeritud. Kuna erinevate põlvkondade meediatarbimine on väga erinev, on keeruline luua väljaannet, mis kõigile sobiks. Vanematekogu asi oleks nuputada, kuidas tagada erinevate sihtrühmade kaasatus Liidu infovälja.

16 6 tarmo lige

TARMO LIGE
1. Eluringikeskus Tartus on valmis ja teenib inimesi. Ühise lauluvara töögrupp muusikute eestvedamisel on tööle hakanud ja loodame selle vilju näha lähiaastail. Tallinna piirkonna pastorite kohtumised innustavad mind ennast võib-olla rohkem, kui oskan ise pakkuda. Soovin, et „pseudoteemad“ leiaksid vähem tähelepanu kui rõõmusõnumi kuulutus, mis muudab inimesi.
2. Võtame eesmärgi, et Teekäija ilmub paberil vähemalt ajakirja 120. sünnipäevani (2024). Selleks lahendada mõned praktilised küsimused: finantseerimine (sponsorite leidmine ja hinna tõstmine samaaegselt). Netis lugemine tasuliseks esimesel võimalusel. Ajakiri ilmugu kas 12 või 6 korda aastas ja olgu igal 1. kuupäeval postkastis. Vajadusel kasutada ka tõlkeartikleid, mis on meie kultuuris mõistetavad. Teoloogilised arutelud ja teemad on samuti väga tähtsad! Ajakiri peab ühendama kogudusi ja inimesi, sõltumata vanusest. Kui seda enam pole, siis ei ole meil lõpuks midagi, mis meid ühendab.

16 7 margus maemets

MARGUS MÄEMETS
1. Vaimulikus teenimises on projektipõhist vähe. Hingehoid ja eestpalveteenistus on pigem pikad protsessid. Seega raske öelda, mis on tehtud. Nii mõnelegi pastoripaarile on suvist puhkehetke ja südant jagatud. Sellest on vastastikku abi. Kui näen, et väikelinna kogudusest väljaläkitatud noor on tõusnud Liidus kandvaks töötegijaks, tunnen heameelt.
2. Teekäijaga olen rahul ja loen selle enamasti kaanest kaaneni läbi. Persoonilood ja isiklikud tunnistused (isegi jutlused) kõnetavad alati. Nendele rõhuda. Kui mõni suurem lugu puudutab oma kogudust, on ajakirja ostjaid mitu korda rohkem.

16 8 n6lvak mihkel

MIHKEL NÕLVAK
1. Vanematekogusse olen valitud hiljuti, põhjus Läänemaa piirkonna juhiks valimine. Tahan Jumala abiga olla nii meie piirkonnas kui vanematekogus toeks, et Jumala nimi saaks austatud ja veel paljud võiksid leida tee Jeesuse juurde.
2. Teekäija on olnud pikalt meie Liidu üks osa ja kahju on sellest, et aastast aastasse ilmumise sagedust vähendatakse. Usun, et ühises meeles ja toetuses on võimalik sellega jätkata, et ka ajakirja kaudu saaksid paljud usus julgustatud.

16 9 leho paldre

LEHO PALDRE
1. Aitasin sõnastada Liidu ootused Eluringikeskusele: ligimesearmastus, vaimulik toetamine, evangeelne eesmärk (need on pikemalt lahti kirjutatud). Algatasin kaks seisukohavõttu abielueetika küsimustes. Aitasin täpsustada pastorite statuuti ja seisin üheselt mõistetava sõnastuse eest. Tõin vanematekogusse Tartu kandi kogudusi puudutavaid teemasid.
2. Kuna eri põlvkonnad tarbivad eri meediakanaleid, siis vajab ka Liit häälekandjaid (mitmuses). Need võiks olla koordineeritud sisuga ja teadlikult planeeritud kommunikeerimisstrateegiaga. Seega näen Teekäija tulevikku komplekssena: see sisaldab paberkandjat, aga kesksena pigem igapäevaselt täienevat (osaliselt tasulist?) portaali, millele on koondatud ka Liidu sotsiaalmeediat, raadio- ja telesaateid, podcaste jm.

16 10 eenok palm

EENOK PALM
1. Edela piirkonnas on kõigil kogudustel olemas vastutavad vaimulikud töötegijad. Püüan (püüame) pakkuda neile piirkondlike kokkutulekute osadust, eestpalveid ja toetust nii tähtpäevadel kui tavalistel päevadel.
2. Ajakiri Teekäija on meie vendluse üks nurgakividest ning peaks ikka pakkuma läbilõiget meie koguduslikust elust, õpetusest ja lootusrikkast tulevikust.

16 11 enn palmik

ENN PALMIK
1. Vanematekogus olles olen jätkuvalt toetanud Eluringikeskuse rajamise projekti. Olen päris palju aega panustanud seminarihoone tühjaks kolimisele ja Eluringi hoone sisseseadmisele ning praktilise töö käimalükkamisel. Annelinna kogudusega oleme kujundamas oma jumalateenistusi selliselt, et need oleks jõukohased meid külastavatele eakatele hooldekodu inimestele. (Jälgime koosoleku pikkust, muusika valikut, sõnumi kuuldavust jne.)
2. Olen väga tänulik Teekäija peatoimetajale ja kaastöölistele ning imetlen nende suurt panust ajakirja väljaandmisel! Mul on hea meel, kui ajakiri ilmuks jätkuvalt nii paberil kui elektrooniliselt. Ajakirja ilmumise sagedust ja lehekülgede mahtu tuleb muuta vastavalt majanduslikele võimalustele.

16 12 toivo pilli

TOIVO PILLI
2. Kõigepealt seda, et Teekäija on vajalik. Muidugi võiks mõelda, mis teeks teda ka nooremale põlvkonnale loetavamaks. Ma arvan, et arutlevat materjali võiks rohkem olla. Näiteks ma ei tea, et me oleks Teekäijas tegelikult arutanud meie kui kristlaste suhtumist sõtta, mis toimub meie naabruses. Ukraina teema on üsna tagasihoidlik – Ukraina koguduse rajamine küll, aga mis on teoloogiliselt ja inimlikult meie arusaam? Eks peame tunnistama sedagi, et meie kirjutajate pink ei ole väga pikk, aga tasub ikka proovida...

16 13 preisfreund

EEREK PREISFREUND
1. Vanematekogusse lubasin tuua rohkem väikeste koguduste rõõme ja muresid. Pigem olen need viinud otse presidendile – arenguruumi on. Julgustuse annis olen liikunud ja toonud mitmetele pastoritele ja töötegijatele julgustust.
2. Millist häälekandjat vajab EKB Liit? Ma ei oska seda kogu Liidu tasandil öelda, mulle endale on olnud julgustuseks Joosep Tammo videopostitused, Erki Tamme kirjalikud ja videopostitused. Teekäija tulevik võiks olla pigem jäädvustus (ajalooline), mis on toimunud Liidus üldisemalt.

16 14 meego remmel

MEEGO REMMEL
1. Valmis kogudustele ja inimestele mentoreid tutvustav veebileht mentorid.kogudused.ee. Nii mõnigi on tänu sellele sobiva mentori leidnud. Jätkub kogudustele pakutav arenguprogramm, kus toimin tiimijuhi ja programmis osalevate koguduste mentorina. Julgustavat tagasisidet võib lugeda Teekäija 4/2022 erinumbrist: „Tarkus hüüab tänavail. Kõrgem Usuteaduslik Seminar 100“. Täname Jumalat Seminari juubeliaastal nii Liidu kui ka riigi heakskiidu saanud magistriprogrammi eest, mida koos rektoriga juhin. Seal õpib 15 vaimulikku juhti. Sügisel ootame uusi magistrante.
2. Teekäija saab pakkuda jätkuvalt usukosutuslikku lugemist meie Liidu kogudustega seotud inimestele. Nüüd on oluline jõuda kesk- ja nooremaealise põlvkonnani, kes enam paberkandjal meediat ei telli, vaid ootavad ja vaatavad olulist infot veebis.

16 15 erki tamm

ERKI TAMM
2. Teekäija on meie kogudustes tuttav ja armastatud. Eriti osade sihtrühmade hulgas. Tellijaskond on stabiilne, aga vähenev. Senist kogemust ja infokanalite rohkust arvestades pole ühe häälekandjaga võimalik vastata erinevate eagruppide ja huvidega inimeste vajadustele. Sõnumi jagamiseks on vaja kasutada eri kanaleid, nagu me teemegi (sots-meedia, taskuhääling jt). Teekäija eri teemadega rohkemateni jõudmiseks tuleb laiendada nende kanalite kasutamist.

 16 16 tamm peeter

PEETER TAMM
1. Minu üheks ülesandeks juhatuses ja vanematekogus on hoida ülal arutelu Liidu misjonistrateegiast. Misjonitegevus lähtub eelkõige kohalikust kogudusest. Sealt edasi tasub leida võimalusi ühisteks ettevõtmisteks kogukonnas ja piirkonnas. Liit loob võimalusi erinevateks koolitusteks, ideede vahetuseks ja toimivate misjonipraktikate levitamiseks. Kõige suurema misjonaarse mõjuga on koguduseliikmete Kristust järgiv elu argipäevas. Meie kõigi esmane misjonipõld on igapäevaste suhete võrgustik koolis, töökohal ja kogukonnas. On toimunud sisukaid arutelusid vanematekogus ja töötegijate koolitustel. Nendega tahame jätkata.
2. Ühine inforuum on meie Liidule vajalik. Näen Teekäija tulevikku nii trüki- kui netiajakirjana. Ka siis, kui viimasel on ajapikku rohkem lugejaid kui paberkandjal, vajab see samamoodi toimetamist, jätkuvalt huvitavat sisu ja kaastöölisi. Siin on peatoimetaja Ermo Jürma koos toimetusrühmaga teinud rohkem kui 10 aasta jooksul väga tänuväärset tööd.

22 joosep tammo

JOOSEP TAMMO
1. Suutsime ka epideemia tingimustes säilitada stabiilse ühistöö. Koguduste tehniline varustatus sotsiaalmeedias töötamiseks on paranenud. Seminari töö on nii arvudes kui kvaliteedis omandanud uue taseme. Uut hingamist ja innovaatilist lähnemist tõi noorte koguduste teke ja ühinemine Liiduga. Mainimata ei saa jätta ka Eluringikeskuse avamist. Näen oma ülesannet vanematekogu juhtimises ja ühiste tasakaalustatud otsuste kujundamisele kaasaaitamises.
2. Endiselt on aktuaalne koguduste ja Liidu töö tutvustamine (sotsiaal)meedias. Minul on hetkel kaks prioriteeti: Teekäija ja isiklik YouTube'i kanal. Jumala riigi tööpõld on lai ja inspireeriv. Olgem hoitud ja üksmeelsed Kristuses!

Uudised

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

05 November 2023
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Oktoober 2023 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse pastor Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad:...

2023-6-oktoober

05 November 2023
2023-6-oktoober

SISUKORD  Tervikliku Tervenemise Teenistus Veikko Võsu Viljandi ja Valkla koguduste ühisteenistused Ave Saarva Eesti Metodisti Kirik lahkus Ühinenud Metodisti Kirikust Robert Tšerenkov Pöördumise järel tuleb edasi minna Ermo Jürma Vaike...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

05 November 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Oktoober 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

05 November 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Oktoober 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

05 November 2023
Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

Oktoober 2023 Johanna Rosenvald, Tartu Kolgata kogudus, tekst ja fotod Meie kaasaja ühed suured väljakutsed on ärevus ja sõltuvused, aina enam ka just nutisõltuvus. Kiirete muutuste ja murettekitavate sündmuste aegadel on...

Usu jõud

05 November 2023

Oktoober 2023 Usk annab mulle rahu hingeja pühib palgelt silmavee.Usk võtab ära mure, pingening rõõmsaks teeb mu südame. Usk, lootus, armastus on vägi,mis naeratuse näole toob.Saan neist ma ikka hingeabi,mis...

In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

05 November 2023
In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

Oktoober 2023 20.12.1936–20.09.2023 Septembri viimasel päeval saadeti Oleviste kirikust viimsele teekonnale ja sängitati Tallinna Metsakalmistu mulda pastor Aamo Remmeli põrm.Aamo-Haarand-Meego sündis 1936. aasta 20. detsembril Pärnus koos kaksikõe Siiri-Eo-Kalliga ema elu...

Margo Meri on Tõrva uus pastor

05 November 2023
Margo Meri on Tõrva uus pastor

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Tõrva Immanueli Koguduses oli 1. oktoobril rõõmus päev – palusime õnnistust uuele pastorile Margo Merile, kes koos abikaasa Leaga asuvad kogudust teenima. Keilast...

Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

05 November 2023
Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Keset väga tormist lõikustänupüha palusime Saaremaal ordineerimispalve Janek Järveotsa üle, kes töötab karjasena Leisi baptistikoguduses ja kogukonnas ning samuti kaitseliidu kaplanina. Juba aastal 2017,...

Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

05 November 2023
Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

Oktoober 2023 Merit Lassmann, Loksa baptistikogudus „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ öeldakse Olivia Saare tuntukssaanud luulereas. Eriti hästi sobis see Keila baptistikoguduse konteksti 24. septembril – ümmargune aastanumber 120 juhatas sisse...

Linke