Eesti EKB Koguduste Liit PASTORITE STATUUT

2/2010 Eesti EKB Liit

Preambul

Eesti EKB Koguduste Liidu (edaspidi Liidu) kogudused tunnustavad Piibli õpetust kõigi usklike üldisest preesterlusest. Selle põhimõtte teostamisel juhindume vaimuandide mitmekesisusest ja rikkusest, nagu need on Uues Testamendis koguduse ülesehitamiseks tõotatud ja ellu rakendatud.

Jeesuse Kristuse evangeeliumi kuulutamise käsk kuulub tervele kogudusele. See ülesanne seisab eespool igasugust organisatoorset-institutsionaalset korraldust.

Püha Vaimu päevakohaste ülesannete jagamiste kõrval seisavad teenimisülesanded, mida Jumal on omistanud üksikutele isikutele eriliste ülesannetena koguduse ülesehitamiseks. Nende hulka kuuluvad Sõna kuulutamine, õpetamine, hingehoid, juhtimine ja diakoonia (Ap 6:1-6; 13:1-3; 14:23; Rm 12:3-8; 1Kr 12:27j; Ef 4:11jj). Kõik need teenimisülesanded teostuvad üldise preesterluse raames.

Koguduse teenistusse astujail peaks olema Jumalalt antud kutsumus ja anded, mis annavad eelduse selliseks teenimiseks Liidu osaduskonnas (Ap 2:4.17jj; 1Kr 12:4-11; Ef 4:7-16; 1Pt 4:10j).

See nõue kehtib pastorite teenimise kohta, kes töötavad meie Liidu kogudustes ja allasutustes või vanematekogu kooskõlastusel väljaspool Liitu ning kelle sobivust vaimulikuks töötegijaks on Liit tunnustanud. Selle taga on veendumus, et Jumalalt antud kutsumus tuntakse ära, kinnitatakse ja arendatakse nende poolt välja. Pastor on teeniv sulane.

Pastorite statuut korrastab pastorite, koguduste ja Liidu suhteid ning aitab pastoril viia ellu Jumalalt saadud kutsumust Liidu kaudu.

I Üldsätted

§ 1 Kehtivusala

(1) Käesolev statuut kehtib Liidule, Liidu pastoritele ja Liidu kogudustele.

(2) Liidu pastor (edaspidi pastor) on isik, kes on Liidu kaasosalusel pastori ametisse seatud ja on Liidu pastorite registris.

(3) Lisaks käesolevale statuudile kehtivad pastorite kohta ka muud Liidu poolt kehtestatud dokumendid (nt „Vaimulike töötegijate koolitusest", „Vikariaadi korraldus", „Pastorite Fondi statuut", „Koguduse pastori ametikoha täitmisega seotud põhimõtteid", „Vaimulikud talitused").

§ 2 Pädevused

(1)Vastavalt Liidu põhikirjale on pastoritega seotud küsimusi pädevad korraldama kogudus, Liidu president, vanematekogu ja ordineerimiskomisjon.

(2)Pastorite registrit peab Liidu juhatus.

§ 3 Pastoriks kutsumise eeldused

(1) Pastoriks võib kutsuda, valida ja seada vaid neid, kes oma elus, õpetuses ja teenimises järgivad Pühakirja ja Püha Vaimu juhtimist.

(2) Pastoriks võib kutsuda, valida ja seada isiku,

a) kes kuulub Liidu kogudusse (kui isik ei kuulu Liidu kogudusse, on vajalik Liidu vanematekogu kooskõlastus),

b) kellel on küps isiksus,

c) kellel on vaimuliku töö kutsumus ja vastav pädevus,

d) kes tunnustab Liidu põhimõtteid.

(3)Pastori ordinatsioonita isiku pastoriks valimiseks ja ametisseseadmiseks on vajalik Liidu vanematekogu kooskõlastus.

(4)Kui pastor on abielus, siis soovitavalt kuulub tema abikaasa samasse kogudusse.

II Pastori ametisseseadmine ja ordinatsioon

§ 4 Pastori ametisseseadmine

(1) Pastori ametisseseadmine Liidu kaasosalusel loob pastori ametiga seotud vaimuliku ja õigusliku suhte pastori ja Liidu vahel, mis väljenduvad §§ 16 ja 17 toodud suhetes.

(2) Liidu kaasosalus ametisseseadmisel ja ordineerimisel tähendab Liidu presidendi või tema poolt volitatud isiku kaasateenimist selles ametitalituses.

(3) Liidu kaasosaluse aluseks on Liidu vanematekogu otsus.

(4) Kui isik kutsutakse pastoriks väljastpoolt Liitu, selgitab tema kutsesobivuse ja tema senise ordinatsiooni pädevuse ordineerimiskomisjon, kes vajadusel määrab pastorile täiendkoolituse ja/või suunab ordineerimisele.

§ 5 Pastori ordinatsioon

(1) Pastori ordinatsiooniga tunnustatakse isiku vaimulikku autoriteeti ja pädevust teenida kogu Liidu ulatuses.

(2) Pastori ordineerimiseks esitab kogudus avalduse Liidu vanematekogule, kes kandidaadi sobivuse korral suunab ta ordineerimiskomisjoni.

(3) Pastoriks ordineerimisele peab eelnema vähemalt kaks aastat (vaimuliku kõrghariduse olemasolul vähemalt üks aasta) teenimist diakoniordinatsiooniga pastorina.

(4) Ordineerimise algatamise ja läbiviimise korda täpsustab „Vaimulikud talitused".

§ 6 Ordinatsiooni kehtivuse lõppenuks tunnistamine

(1) Liidu vanematekogu võib pastori ordinatsiooni kehtivuse lõppenuks tunnistada, kui ordineerimiskomisjon on otsustanud tema ametissesobivust mitte enam tunnustada.

(2) Kui pastori ordinatsiooni kehtivus tunnistatakse lõppenuks, siis lõpeb tema pastori ametiga seotud suhe Liiduga ja ta kustutatakse pastorite registrist.

III Liidu pastorite register

§ 7 Pastori ametinimetus

(1) Liidu poolt autoriseeritud ametinimetust „pastor" kannavad pastorite registrisse kantud isikud.

(2) Pastori registrist kustutamisel kaob tal õigus kanda Liidu poolt autoriseeritud ametinimetust „pastor".

(3) Praktikas võib olla kasutusel ka teisi ametinimetusi: presbüter, kogudusevanem, jutlustaja, kaplan.

§ 8 Üldised alused

(1) Pastorite registrisse kantakse isikud, kes on pastori ametisse seatud Liidu kaasosalusel.

(2) Pastorite registri koosseisus on:

a) ordineeritud pastorite register,

b) diakoniordinatsiooniga pastorite register,

c) töö lõpetanud pastorite register,

d) reservpastorite register.

(3) Registris olevate pastorite nimekirjad avaldatakse Liidu Aastaraamatus.

§ 9 Ordineeritud pastorite register

(1) Ordineeritud pastorite registrisse kantakse need isikud, kes on Liidu kaasosalusel pastoriks ordineeritud.

(2) Ordineeritud pastorite registrisse kantakse Liidu vanematekogu nõusolekul ka neid, kes seatakse Liidu pastoriks Liitu mittekuuluvast kogudusest ja on sealses koguduses pastoriks ordineeritud.

(3) Kui pastor asub muule vaimulikule tööle Liidu vanematekogu soovitusel, siis jääb ta ordineeritud pastorite registrisse kuni vanematekogu soovituse lõppemiseni.

§ 10 Diakoniordinatsiooniga pastorite register

(1) Diakoniordinatsiooniga pastorite registrisse kantakse need isikud, kes on seatud pastori ametisse ja kellel on ainult diakoni ordinatsioon.

(2) Diakoniordinatsiooniga pastorina teenistuskohta ei vahetata, v.a kui selleks annab nõusoleku Liidu vanematekogu.

(3) Diakoniordinatsiooniga pastori teenistuse üksikasju reguleerib „Vikariaadi korraldus".

§ 11 Töö lõpetanud pastorite register

(1) Töö lõpetanud pastorite registrisse kantakse need isikud, kes:

a) on lahkunud pastori ametist ja siirdunud pensionile;

b) pole teenistuskõlblikud – viimasega on tegemist, kui töövõimetus on seaduslikult või pastorina töötamise võimetus ordineerimiskomisjoni poolt kindlaks tehtud.

(2) Need töö lõpetanud pastorid, kellele Liidu vanematekogu on omistanud tiitli „pastor emeeritus", saavad registris märke „pastor emeeritus".

§ 12 Reservpastorite register

(1) Pastori ordinatsiooniga isik, kes pole enam pastori ametis, ent keda Liidu vanematekogu peab pastoritööks sobivaks, kantakse reservpastorite registrisse neljaks aastaks. Pärast seda võib tema olemist reservpastorite registris pikendada isikliku avalduse alusel (Liidu vanematekogu nõusolekul, korraga kuni neljaks aastaks).

(2) Isikliku avalduse alusel võib kanda (Liidu vanematekogu nõusolekul, korraga kuni üheks aastaks) reservpastorite registrisse diakoniordinatsiooniga pastori, kes pole enam pastori ametis, ent keda Liidu vanematekogu peab pastoritööks sobivaks.

§ 13 Registrist kustutamine

(1) Isik kustutatakse pastorite registrist:

a) surma järel,

b) juhul, kui tema pastori ordinatsiooni kehtivus on tunnistatud lõppenuks,

c) juhul kui isik pole enam pastori ametis ja tema kohta ei rakendu §§ 9-12.

(2) kui keegi osutub diakoniordinatsiooniga pastorina vaimulikuks tööks ebasobivaks, siis ta kustutatakse Liidu vanematekogu otsuse alusel diakoniordinatsiooniga pastorite registrist ja teda ei kanta reservpastorite registrisse.

§ 14 Tagasivõtmine registrisse

(1) Registritesse võetakse tagasi neid, kelle eeldused vastavalt § 3 on taastunud ja kes on (Liidu vanematekogu nõusolekul) uuesti pastori ametisse seatud.

(2) Reservpastorite registrisse võetakse varem registrisse kuulunud pastoreid isikliku avalduse alusel, juhul kui Liidu vanematekogu annab selleks nõusoleku (korraga kuni neljaks aastaks).

IV Pastori ja Liidu suhe

§ 15 Lojaalsussuhe

(1) Liidu ja pastorite lojaalsussuhte aluseks on ühine ustavus Kolmainu Jumalale, nii nagu seda tunnistab Pühakiri.

(2) Lojaalsussuhe väljendub vastavalt §§ 16-17.

§ 16 Liidu suhe pastorisse

Pastorite registris olek on aluseks Liidu-poolsele toetamisele, mille osas kannavad esmast vastutust Liidu president ja piirkonnavanemad.

(1) Liit tunnustab pastorite pädevust pastoraalseks tööks.

(2) Liit kannab vastavalt oma võimalustele hoolt pastorile koha leidmise eest §18 loetletud teenimisvaldkondades.

(3) Liit annab pastoritele nõu teenistusalastes küsimustes.

(4) Liit võtab pastorite suhtes hingehoiukohustuse.

(5) Liit toetab võimalusel pastoreid läbi Pastorite Fondi ja vahendab toetusi.

§ 17 Pastori suhe Liitu

(1) Pastor tunnustab oma teenimises nii Liidu põhikirja kui ka Liidu juhtorganite poolt vastu võetud otsuseid ja juhendmaterjale.

(2) Pastor edendab ja toetab Liidu tööd ka väljaspool oma otsest töövaldkonda.

(3) Pastor võtab osa Liidu koolitustest.

§ 18 Teenimisvaldkonnad

Liidu pastorid teenivad järgmistes teenimisvaldkondades:

(1) koguduslikus pastoraalses töös,

(2) kaplanitöös,

(3) misjonitööl,

(4) Liidu ja tema allüksuste vaimulikus töös,

(5) teoloogiliste ainete õpetamisel.

§ 19 Ametitunnistus

(1) Pastorite registris olevad isikud saavad tähtajalise ametitunnistuse.

(2) Pastori ametitunnistuse annab Liidu juhatus.

(3) Kui isik pole enam pastorite registris, siis ei tohi ta seda ametitunnistust kasutada.

V Lõppsätted

§ 20 Liidu pastorite statuudi kehtivus

Liidu pastorite statuut on vastu võetud Liidu aastakonverentsil ................ ja rakendub NNNN.

17_malemang Foto Ermo Jürma: Malemängu reeglid on väga täpsemalt paigas juba sajandeid – sest seal võidab vaid üks osapool... Jumala riigis aitab tugev ka nõrgemat.