Väike kogudus ja suur evangeelium

11/2008 Peeter Lemats, Antsla koguduse pastor

Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuses toimusid 24.-25. oktoobril EKB Liidu vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad, mille keskseks teemaks oli „evangeelium".

Koolituse esimene osa oli suunatud väiksemate koguduste töötegijatele. Dave Gruberi ja John Sevalli (USA) teemaks oli "Väike kogudus ja suur evangeelium". Mõlemad kõnelejad olid eelneva kahe nädala jooksul saanud tuttavaks juba mitmes Eestimaa nurgas. Vaatamata lähenevale nädalavahetusele, kus igal pastoril oleks ka oma koguduses täita mitmeid ülesandeid, oli kogunenud ligi poolsada kaastöölist üle Eesti.

Dave Gruber keskendus mõttele, olla „käskjalg Jumala saatkonnast" (2Kr 5:17-21). Meil tuleb viia head sõnumit nii oma lähedastele, naabritele, tuttavatele, sõpradele kui ka ümbritsevasse kogukonda. Seda peab tegema innustunult, sest oma läkituse, motivatsiooni ja sõnumi oleme saanud Jumalalt endalt. Meie saatkonnaks võib olla kodukogudus, kus me teenime, kust me läheme ka välja ja julgustame teisigi seda rõõmusõnumit kuulutama.

.

Kuid saatkond võib olla veel suurema läkituse koht ja see võib olla taevane läkitus. Taevariigi saadik ei edasta lihtsat teadaannet, vaid evangeeliumi, milles on Püha Vaimu vägi ja meelevald vabastada ning muuta inimesi. Meie osaks on olla teise inimese kõrval, palvetada, juhatada, suunata ning olla temaga ühisel teel. Ka kohalikus koguduses on see pikem protsess, milles on oma kasvamine ja lõpuks viljakandmine. Tulemusrikas kuulutustöö ei saa olla evangeelsete mudelite kopeerimine ühest paigast teise, vaid selles on kindlasti areng ja suuremalt jaolt on ta siiski palverännak koos ligimesega selles maailmas kuni taevase kuningriigini välja.

John Sevall rääkis teemal „usust evangeeliumisse", võttes aluseks kirjakoha 1Kr 15:3-4. Ta rõhutas, et on ju erinevaid religioone, mille õpetuses tuuakse samuti esile eetiliselt väga olulised küsimused, kuid see, mis puudutab usku Jeesusesse Kristusesse, on ainulaadne – Jeesus Kristus on Kolgata ristipuul kannatanud inimkonna pattude pärast ja surnud ning kolmandal päeval üles tõusnud ja on elav Issand. Tema on see, kes päästab ja vabastab inimese patu meelevallast ja köidikutest. See on rõõmusõnum, mis on puudutanud isiklikult iga üksikut meist. See innustab, ehitab üles ja tiivustab usku, et olla aktiivsed evangeeliumi edasikandjad.

Päästmiskogemus ei ole ainult hetkeline, vaid seda võib kirjeldada protsessina; see ei ole ainult inimhinge, vaid ka inimest ümbritseva tegelikkuse ja suhete, päästmine.

Laupäeval keskenduti Liidu 2009. aasta juhtlausele "Uskuge evangeeliumisse!" Usuteadusliku Seminari rektor Toivo Pilli juhatas sisse teema "Evangeeliumikuulutus ja päästmiskogemus". Kui me vaatame Eesti vabakoguduste ajalugu, siis on selles palju näiteid eredatest päästmiskogemustest, olgu see Läänemaa ärkamine, koguduste äratusnädalad või ka Tallinna Oleviste koguduse Effataa ärkamine. Päästmise teemal jäid kõlama paljud Piibli kirjakohad ja märksõnad – pattudest vabastamine, usus Jumala pääste vastuvõtmine, taevalik lootus. Ettekanne püüdis vaadelda päästmist avaramas perspektiivis: päästmiskogemus ei ole ainult hetkeline, vaid seda võib kirjeldada protsessina, see ei ole ainult inimhinge, vaid ka inimest ümbritseva tegelikkuse ja suhete. Päästmine. Evangeeliumikuulutus ei ole ainult sõnaline, vaid nõuab ka teenimistegusid. Ettekandele järgnesid grupiarutelud ja diskussioon, kus jagati erinevaid kogemusi ja elulisi näiteid.

Pastor Joosep Tammo teemaks oli "Evangeelium ja kogudus". Koguduslikus töös kerkib ikka ja jälle küsimusi, kuidas tänases, juba postmodernses ühiskonnas jõuda evangeelse sõnumiga inimesteni. Kas kasutada selleks häid programme ja stiili või ehitada üles osadust, milles inimesed kogevad, et just kristlikus koguduses on need inimesed, kellel selles kiires ajastus on aega ja soovi kuulata ära ning olla ligimesele igati toeks ja abiks tema kõrval? Peatselt jõuab ju kätte ka jõuluaeg ja taas räägitakse Jeesuse Kristuse inimeseks saamisest – selliselt ootab Jumal nüüd meilt, et me oleksime oma kaasaegsetele alati ligimesed.

Evangeelne õhtu algas suure Jumala ülistamise ja kiitmisega ning juhtis kõiki ühisesse eestpalveteenistusse, kus nii grupipalvetes kui ka ühises palveosaduses julgustati, palvetati ja teeniti üksteist. Alati on just need hetked unustamatud ja eriliselt kinnitavad.

Misjonisekretär Agnes Böning ja pastor Margus Mäemets tutvustasid läheneva aastavahetuse programmi. Samas palvetati ka nende kui Kuressaare misjonilaagri juhtide pärast. Rõõm oli kogeda, et jumalalastena võime usaldada kõik Taevaisa hoolde, kes on seesama eile, täna ja igavesti.

Evangeeliumikuulutus ei ole ainult sõnaline, vaid nõuab ka teenimistegusid.

Osaduspäevade kavasse kuulusid ka jalutuskäigud sügiseses looduses ja söögilauavestlused. Lisaks heale õpetusele oli soovijatele seekord õlavöötme massaaž ning juba tuntud headuses lõõgastav saunaosadus. Siinkohal tõuseb tänu südamesse Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuse eest, kus on loodud imelised võimalused nii laagrite korraldamiseks ja väljasõitudeks kui ka osadusteks ja koolitusteks. Suur tänu öeldi ka Tanel ja Leili Vainurale, kes on suured ettevalmistused alati enne külaliste saabumist ära teinud.

Õnnistusrikkad osaduspäevad lõppesid ühise väljaläkitava pühaõhtusöömaajaga.

 

Kaks päeva vendluse väärtuslikke õppe- ja osaduspäevi möödusid kiiresti. Mitmed kaastöölised jagasid tagasisidena ka oma kogemusi.

Margo Meri (Otepää): Mulle oli väga julgustav osadus – kohtuda üksteisega, sest oleme ühine jumalalaste pere, suhtlemine teiste kaastöölistega, üksteise toetamine ja julgustamine.

Viljar Liht (Kohila): Pean väga oluliseks eestpalveteenistust, palvetada ja toetada Liidu kaastöölisi, et minna ühisest Liidu osadusest taas oma piirkonna ülesannete keskele. Kuna Liidu järgneva aasta moto on „Uskuge evangeeliumisse!", siis vajame evangeelset sädet, et jõuda ühiskonda päästva sõnumiga.

Peeter Tamm (Elva): Töötegijate õppe-ja osaduspäevadest rohke osavõtt kinnitas, et püstitatud teemad ja töötegijate osadus puudutas inimesi ja haaras kaasa.

Sulev Kivastik (Sadala): Töötegijate päevadelt jäi meelde ülesehitav vaimulik osadus.

Matt Edminster (Viimsi): Pean väga oluliseks julgustamist ja see on vahest tähtsam kui programmid, sest vajame visiooni, kuidas liikuda edasi. Ja see on nii oluline, et erinevate piirkondade töötegijatena tulla kokku, saada motiveeritud ja kanda ühist visiooni.