Kutsumine ja võidmine

06/2015 12 allan lilleorg

Taavo Lige, Nõmme baptistikoguduse pastor

22.–23. maini toimusid Nuutsakul meie vendluse vaimulike töötegijate päevad. Kaunis kevadine loodus tervitas saabujaid juba paljudele armsaks saanud laagrikeskuses. Avaõhtu teemaks oli korraldajate poolt valitud „Kutsumisest ja võidmisest". Need on mõisted ja valdkonnad, mille üle on enese sees ilmselt mõtisklenud iga jumalariigitöös olev inimene. Nii oli teema igati asjakohane ja positiivselt intrigeeriv. Teemakäsitlus oli jaotatud kahe esineja vahel, kelleks olid meie liidu president Meego Remmel ja Kiviõli vabakoguduse pastor Allan Lilleorg.

Võidmine on Jumala poolt antud võimekus teostada antud hetkes Jumala plaani..

Rõõmsaks üllatuseks ei järgnenud kahte sügavteoloogilist ettekannet, vaid praktiline ja kaasahaaravalt eluline mõttevahetus ning kogemuste jagamine.

Meego jaotas kokkutulnud kaheksasse gruppi ja esitas rühmasiseseks aruteluks kolm küsimust. Hiljem tehti vastustest kokkuvõte ja jagati seda ühiselt.

Küsimused olid järgmised: 1) Milleks sul ei ole kutsumust? (See oli n-ö jäämurdmise küsimus); 2) Mis on kutsumus? ja 3) Kuidas sa saad olla kindel oma kutsumuses? Iga grupp sai veel ülesandeks kirjeldada ühe etteantud piiblitegelase kutsumuse leidmist.

Vastuste skaala oli lai ja üsna keeruline, võimatu oleks siinkohal neid kõiki üles lugeda. Näitena toon vastused, mida meie rühm esile tõi. Leidsime, et kutsumus on veendumus ja sund või tung millegi tegemiseks. Veendumus kajastab tõdemust, et teostatav on vajalik ja õige. Alati ei pruugi selle teostamine olla lihtne ja meie lihalikule loomusele meeldiv, aga mingi sisemine teadmine sunnib meid tegutsema. Viimast näeme mitmelgi korral Vana Testamendi prohvetite juures. Kindlus oma kutsumuses tuleb praktika ja proovimise läbi.

Kõikide gruppide vastuste põhjal tegi Meego tabava üldistuse, et meie kutsumus kinnistub kolme hääle kaudu. Esiteks, Jumala hääl, kuidas iganes see kellegi jaoks avaldub. Teiseks, meie oma sisemine hääl, tasakaal ja rahu meis endas. Ja kolmandaks, teiste inimeste hääl, mis võib avalduda nende julgustuses, tunnustuses. Selliselt moodustub neist kolmest häälest kolmnurk, mille sees ehk keskmes peavad olema Kristus ja tema rist. Siia kõrvale võib tuua teise kolmnurga, mille tippudeks on Jumala poolt antud üleloomulikud vaimuannid, meie isikuomadused ja teenimisülesanded. See moodustab tugistruktuuri, mis aitab meil Jumala poolt antud kutsumust täita.

Avaõhtu teema teist poolt, mis käsitles võidmist, rääkis väga haaravalt lahti Allan. Ta tegi seda Barnabase ja oma elus kogetu najal. Minu jaoks oli väga tabav definitsioon, mille Allan võidmise jaoks sõnastas. Kõlas see ligilähedaselt järgmiselt: võidmine on Jumala poolt antud võimekus teostada antud hetkes Jumala plaani. Läbi Apostlite tegude raamatu Barnabase tegevust jälgides võime näha, kuidas Jumal teda erinevates olukordades juhtis ja kasutas, see tähendab – andis võidmise. Tema kunagise tegevuse ja kuulekuse tulemusena võime meie täna ja siin olla kristlased. Barnabas oli see, kes viis pöördunud Sauluse Jeruusalemmas kokku algkoguduse tollaste juhtidega ja aitas kaasa sellele, et Paulusest sai tunnustatud misjonär ja koguduste rajaja. Barnabase ja Pauluse teed läksid vahepeal lahku erimeelsuste tõttu Markuse suhtes.

Ometi sai ta Markuse julgustajaks ja innustajaks, et too tööd jätkaks. Hiljem näeme, et Markus osutus Paulusele taas vajalikuks töökaaslaseks. Olla võitud ehk võimeline teostama Jumala plaani antud olukorras – see eeldab midagi olulist, mida öeldakse Barnabase kohta: „Sest ta oli hea mees, täis Püha Vaimu ja usku" (Ap 11:24). Püha Vaimu ja usuga täidetud süda on eelduseks võitud teenimisele.

Allan lisas Barnabase loole mitmeid värvikaid näiteid oma elust, kus Jumal imeliselt oli juhtinud, varustanud, hoidnud ja andnud võimekuse viia ellu Jumala plaan just nendes olukordades ja antud hetkel. Olgu see siis seminari õppima minek, Kiviõli koguduse pastoriks saamine, linnavõimudelt sealsele vabakogudusele kingitusena maja saamine, sellelt varastatud katuse tagasisaamine jne.

Ühine osadus, mõttevahetus ja innustav sõnum oli julgustuseks ja õnnistuseks mulle ja usun, et kõigile kokkutulnud õdedele-vendadele.