Otsing

3/2010 Üllas Linder, kristliku lehe Kuulutaja toimetaja

„Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: „Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!" Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona!"" (Matteuse 12:38-41).

.

Jeesus kuulutas ning selgitas oma peatset surma ja ülestõusmist tuntud sündmuste ja nähtuste abil. Iga juut teadis prohvet Joona lugu. Selle kaudu näitas Jeesus ka meeleparanduse vajalikkust.

Aastatuhanded on möödunud. Paljud eesti inimesed vaatavad arusaamatusega Kristuse kannatusaja peale. Nad on eemaldunud usust ning vajavad selgitust nii Kristuse surma ja ülestõusmise kui ka meeleparanduse vajaduse kohta.

Tunnustäht

Kirjatundjad ja variserid nõudsid tõestust, et Jeesus on Jumala poolt läkitatud. Tema õigus rääkida taevastest asjadest seati kahtluse alla. Aga kui ta teeks mõne erilise kinnitava imeteo, siis võiks ehk teda uskuda? Seda tähendaski „tunnustähe" nõudmine. Piiblil on oma sõnavara, ka eesti keeles.

Tegelikult olid Jeesuse vastased silmakirjalikud. Nad ei otsinud tõde ja igasugune tõestus oleks kindlasti jäänud kasutuks. Nad olid pildi Jeesusest enda jaoks juba valmis teinud ja lähtusid sellest. Pilt oli poolik ja moonutatud, nii nagu kahjuks ka paljude tänapäeva eestlaste oma.

Jeesuse ründajad olid rahva seas lugupeetud inimesed. Jeesus näitas nende tegelikku loomust – kuri ja abielurikkuja sugupõlv. Jeesuse iseloomustus oli ilmselt õige nii sõnasõnalt kui ka ülekantud tähenduses. Huvitav, et tänapäeval kurjust ja abielurikkumist enam omavahel ei seostata!

Vana Testament võrdleb Jumala ja Iisraeli suhet abieluga ning ebajumalateenistust ja Jumala maha jätmist abielurikkumisega. See näitab, kui sügavalt lähedane tahab Jumal olla oma rahvale ja igale inimesele. Mingi tseremoniaalne suhe või kord aastas näiteks jõulude ajal kohtumine Jumalat ei rahulda.

Patt ei ole haruldane vana aja haigus, vaid kogu inimkonna rikkuja Aadamast ja Eevast kuni tänapäevani. Seepärast vajab ka 21. sajand Jeesuse abi.

Kurja ja abielurikkuja sugupõlve kohta võiks öelda ka lühemalt – patused. Patt oli nii Joona tegevuse kui ka Jeesuse surma põhjustaja. Patt ei ole haruldane vana aja haigus, vaid kogu inimkonna rikkuja Aadamast ja Eevast kuni tänapäevani. Seepärast vajab ka 21. sajand Jeesuse abi.

Õige tunnustäht patule vastuseks oleks Jumalalt tulev karistus. Inimkonna õnneks ihkab Jumal midagi muud. Apostel Peetrus ütles selle koha: „Tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele" (2Pt 3:9).

Joona tunnustäht

Jeesus ütles, et tema ei anna tunnustähte, vaid see antakse. Jeesuse surm ei olnud ühe inimese või väikese inimgrupi juhuslik tragöödia, vaid seda valmistas ette ja viis läbi kogu taevas. See oli läbi aegade kõige olulisem sündmus. Ja Jeesuse õpetus ei olnud ühe inimese maine tarkus. Temas elas kogu jumalik täius ihulikult (Kl 2:9).

Prohvet Joona lugu on värvikas, kuigi mahub vaid nelja lühikesse peatükki Vanas Testamendis. Jumal saatis Joona kuulutama meeleparandust Jumala ja Iisraeli suhtes vaenulikule Niineve linnale. Prohvetile oli ülesanne vastumeelt. Tal tekkis naiivne mõte, et Jumala eest võiks põgeneda. Jumal andis aga laeva, millega Joona kodumaalt lahkus, tormi kätte ja enda päästmiseks viskasid meremehed ta merre. Merekoletis – suur kala – neelas Joona kolmeks päevaks alla ning eriskummalises eluohtlikus olukorras ja hingekitsikuses prohvet mõistis oma viga. Taas kaldale pääsenud, läks Joona Niinevesse. Terve linn parandas tema jutluse peale meelt ja Jumal andis Niinevele armu.

Jumal kasutas ränka vägivalda Joona kallal, et päästa paganlik Niineve. Kogu inimkonna pärast pidi ta kasutama veel suuremat vägivalda Jeesuse kallal.

Jumal kasutas ränka vägivalda Joona kallal, et päästa paganlik Niineve. Kogu inimkonna pärast pidi ta kasutama veel suuremat vägivalda Jeesuse kallal. Selle kohta kirjutas apostel Paulus: „Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused" (Rm 5:7-8). Tulemus on imeline: „Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse" (Ap 2:21).

Miks ei anta muud tunnustähte? See ei meeldi ju paljudele ning on „juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks" (1Kr 1:23). Aga vägevamat tunnustähte pole olemaski! Jeesuse surm ja ülestõusmine on määratud patuprobleemi ainsaks lahenduseks. Jeesus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu" (Jh 14:6). Ja apostel Paulus kirjutas: „Mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale" (Gl 6:14).

Niineve ja tänapäev

Joona meeleparandusjutlus oli tõenäoliselt ajaloo edukaim. Läbinisti paganlik hiigellinn, kus oli „enam kui kaksteist korda kümme tuhat inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel" (Jn 4:11), muutus täielikult.

Niineve valmidust meelt parandada kirjeldab Joona raamat nii: „Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: „Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on!"" (Jn 3:5-8) Tulemus – „Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda" (Jn 3:10).

Jeesus ütles end Joonaga võrreldes: „Nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka Inimese Poeg olema sellele sugupõlvele" (Lk 11:30). Jeesus ise oli taevast saadetud tunnustäht, kordumatu ime. Ta võis öelda: „Olge julged: mina olen maailma ära võitnud" (Jh 16:33).

Jeesus on rohkem kui Joona. Jumal sundis Joonat Niineve päästmiseks jutlustama. Prohvet ei tundnud rõõmu sellest tööst ega ka vaenlaste linna pääsemisest. Ta oli tööriist Jumala käes, kuid ei saanud täiuslikuks.

Jeesust ei olnud tarvis sundida: „Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt" (Jh 10:17-18).

„Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi" (1Kr 1:18).

Jeesus viitas kohtupäevale. Ta suri selleks, et inimkonna karistus enda peale võtta ja patused õigeks mõistetaks. Aga kui teda ei kuulata, tema armastust põlatakse, pattudest ei loobuta, meelt ei parandata? Eestlased ja teised, kes peavad end kristlikuks või kristliku taustaga rahvaks, on Jumala kohtus siis viletsamas seisus kui purupaganlik Niineve! See linn kuulas lihtsat prohvetit, aga tänapäeva inimesed ei kuula Jumala Poegagi, kes iseenda nende heaks ohverdas!

Kui Joona pääses merekoletise kõhust, tõusis Niinevel uus ja seniaimamatu lootus. Pattude kahetsus haaras Niineve rahva tervikuna ja iga selle üksiku liikme. Kui Jeesus tõusis hauast, avanesid kogu inimkonnale imelised perspektiivid. Kuid nii, nagu iga Niineve elanik pidi isiklikult meelt parandama, nii pääseb ka Kristuse kaudu vaid see, kes isiklikult temasse usub ja temal end muuta laseb. Ja individuaalsete muutuste liitudes saab paremaks ka kogu rahva tulevik.

Mida me vastame apostel Pauluse küsimusele: „Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?" (Rm 2:4).

10_P3230014 (keerata foto vertikaalseks!!): Meil ei ole Jeesuse Kristuse fotot ega portreemaali, kuid iga rist kantslil või Piiblil on suur sõnadeta jutlus.

11_P8120046: Rist on Euroopa vanimaid ja tuntumaid sümboleid, mis kaunistab ka 1357. aastal Prahas üle Vltava jõe rajatud Karli kivisilda.

Uudised

Töötegijate kokkusaamine zoom'is

26 Märts 2021
Töötegijate kokkusaamine zoom'is

Märts 2021Erki Tamm, EKB Liidu president Füüsilistel kokkusaamistel on oma piirid ees, kuid zoomi keskkonnas neid piiranguid pole. 1. märtsi õhtutundidel kohtusid „näost näkku“ üle 60 vaimuliku töötegija umbes 45...

2021-2-märts

26 Märts 2021
2021-2-märts

SISUKORD Hoiame sõna silme ees! Tiina AltSündeemia mõtlus Euroopa Baptistiföderatsiooni ainetel Meego RemmelKindel lootus lõpuajas Ermo JürmaIlmar Tomusk pühendub lastele ja eesti keelele Mari-Vivian EllamHalb evangeelium Timo LigeTegevuste väärtustamisest väärtuspõhise tegutsemise...

Tänumeelses eestpalves

26 Märts 2021
Tänumeelses eestpalves

Märts 2021 Paul Gill, Viru Vangla kaplan ja Mustvee Betaania koguduse pastor Ajal, kus kirjutan neid ridu, on Eesti Vabariigi koroonaviiruse näitajad Euroopa Liidus teisel kohal. Meist eespool on vaid Tšehhi...

Kahesuunaline jüngerlus ehk seminari uus veebikursus kogudustele

26 Märts 2021
Kahesuunaline jüngerlus ehk seminari uus veebikursus kogudustele

Märts 2021 Einike Pilli, KUSi rektorRagne Kivimets, Mission Estonia Worship misjonär Meile kui kristlastele on tuttav Jeesuse Misjonikäsk „Minge tehke jüngriteks kõik rahvad...“, aga kui paljud teavad, mida me jüngrite tegemise...

Avo Rosenvald töötab 300 inimesega maheaias

26 Märts 2021
Avo Rosenvald töötab 300 inimesega maheaias

Märts 2021 Kerli Valk, Tartu Kolgata baptistikogudus Kuidas sai Tartu Maheaed alguse ja mis motiveerib Sind sellega jätkuvalt tegelema?Tosin aastat tagasi märkasin, et Tartu kortermajades elavatel inimestel pole võimalust endale ise...

Eksimine on inimlik, andeksandmine jumalik

26 Märts 2021
Eksimine on inimlik, andeksandmine jumalik

Märts 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Luuka evangeeliumi 17. peatükis on toodud Jeesuse ja tema jüngrite vaheline vestlus: „Jeesus ütles oma jüngritele: „On võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga...

Teistmoodi lockdown

26 Märts 2021

Märts 2021Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Aasta on möödunud ja meil tuleb taas elada lukkupandud ühiskonnas. Kuid vähem teatakse ühest teistsugusest lockdownist. Monoteistlikele religioonidele omastest elu pausile paneku aegadest:...

Avan juubelialbumi Oleviste 70

26 Märts 2021
Avan juubelialbumi Oleviste 70

Märts 2021 Rait Tõnnori, Oleviste kogudusIlmunud on Oleviste 70. aastapäevale pühendatud album, mis annab ülevaate koguduse elust kõrge kirikutorni all nende aastakümnete kestel. Väärikatel verstapostidel on ikka olnud kombeks teha tagasivaateid...

Ühenduslülid ja keed

26 Märts 2021

Märts 2021Monika Lige, Toronto baptistikogudus Oleme lülidühenduslülidja keedja sillad olemeüle aegade veeja sambad olemesadamakaid oleme kaja kodusadama tuledmu isa- ning emamaasind ma tunnen

1700 aastat riikliku kaitse all olnud pühapäeva

26 Märts 2021
1700 aastat riikliku kaitse all olnud pühapäeva

Märts 2021 Joosep Tammo, emeriitpastor Pärnust 3. märtsil 321. aastal kuulutas keiser Konstantinus „päikese päeva“ (dies solis) „riiklikuks pühaks“. Edikt ütleb: „Kõik kohtumõistjad, linnaelanikud ja käsitöölised peavad austusväärsel päikese päeval puhkama.“...

Linke