Otsing

05/2011 Toivo Teekel, Võru baptistikoguduse pastor

„Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu." (Ef 5:18)

Selles salmis on hoiatus ja soov Issandalt. Joobnu kohta öeldakse, et ta on „täis". Joovastav aine kontrollib joobnud inimest. Võib esineda nägemusi ja tasakaaluhäireid. „Sa nagu lamaksid keset merd ja magaksid masti tipus." (Õp 23:34) Südames peituv võib tulla lagedale; kes muutub agressiivseks, kes enesehaletsejaks. Tulemuseks võib olla vaesus ja räbalatesse riietumine (Õp 23:21).

Nelipühapäeval peeti Vaimu täis inimesi joobnuteks, seda nähtavasti nende häälekuse tõttu. Peetrus selgitas, et nad ei ole joobnud, vaid täis Püha Vaimu (Ap 2:15-17). Selliselt algas prohvet Joeli poolt ettekuulutatud viimne aeg, mis kestab Issanda tulekuni. See on koguduse aeg. See on Vaimu aeg. See aeg erineb teistest aegadest sellega, et Püha Vaim on kättesaadav kõigile inimestele. Uue lepingu ajal on normaalne, et jumalalaps on täis Vaimu. See peaks olema märgatav ning esile peaks tulema Jumala iseloom. Elades Vaimus tuleb esile vaimuvili, mida iseloomustavad üheksa tahku (Gl 5:22-23).

.

Usklikud vahel häbenevad olla Vaimu täis, sest see tundub olevat liig äärmuslik. Issand soovib, et jumalalaps elaks (Rm 8:9), käiks (Gl 5:16), püsiks (Fl 1:27), palvetaks (Ef 6:18), laulaks (1Kr 14:15), teeniks (Fl 3:3) Vaimus. Apostlite tegude raamatus kirjutatakse korduvalt, et oldi täis Püha Vaimu ning tegutseti Vaimu väes. Peetrus on Suurkohtu ees täis Vaimu (Ap 4:8). Koguduse palvekoosolekul täitusid kõik Püha Vaimuga, nii et paik kõikus (Ap 4:31). Tunnistati Jeesusest Vaimu väes (Ap 5:32). Sotsiaaltöötegijad olid Vaimu täis inimesed (Ap 6:5). Hananias läkitati Sauluse juurde, et Saulus saaks tagasi nägemise ja täituks Püha Vaimuga (Ap 9:17). Koguduse kasvu peeti Püha Vaimu tööks (Ap 9:31). Vaimuga täitumine oli oluline tunnus paganate pöördumisel Korneeliuse kojas (Ap 10:45) ja Efesoses (Ap 19:6).

 

Ennustused, unenäod ja nägemused

„Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi." (Jl 3:1) Prohvet Joel viitab otsestele Vaimu ilmingutele – ennustused, unenäod ja nägemused. Need asjad peavad esile tulema, kui Vaim välja valatakse. Peetrus kuulutas nelipühapäeval julgelt, et see ongi nüüd sündinud. Ta täpsustas, et pojad ja tütred ennustavad (prohveteerivad), noored näevad nägemusi ning vanad näevad unenägusid. Jumal tarvitab jätkuvalt neid ilminguid sõnumite edastamiseks inimestele. Need sõnumid võivad olla isiklikud või ka teistele inimestele edastamiseks antud. Mõnikord on Jumalalt otsene juhend sõnumi levitamiseks. Tavaliselt levivad sõnumid suuliselt, kirjalikult või erinevate salvestuste kaudu. Viimasel ajal on interneti kaudu paljud prohvetlikud sõnumid levimas ja kiiresti kättesaadavad paljudele.

 

Prohvetlikud sõnumid

Prohvetlik sõnum on kogudusele eriliselt vajalik, sest see ehitab kogudust (1Kr 14:4). Kogudust ehitatakse apostlite ja prohvetite alusele, kus Jeesus ise on nurgakivi (Ef 2:20). Jeesus oli ka ise prohvet (Lk 13:33). Prohvet paljastab inimeste südamete motiive, toob lagedale puudused. Prohvet näeb ka tulevasi sündmusi. On neid inimesi, keda Jumal on kutsunud prohvetina teenistusse, kuid Jumal võib tarvitada prohvetlike vaimuandide kaudu igat oma last. Paulus julgustab taotlema vaimuande ning eriti prohvetlikku kõnelemist (1Kr 14:1).

Prohvetlik sõnum on kogudusele eriliselt vajalik, sest see ehitab kogudust (1Kr 14:4).

Toon siin näite, kuidas Paldor Teekel läkitati noore mehena Olevistest välja karjase ametisse Mooste kogudusse. Tolleaegne vanempresbüter Johannes Lipstok kutsus vennad kokku, et palvetada ja otsida selgust Jumala käest. Enamus oli selgusel, et on aeg minna. Keegi arvas, et vend on veel noor. Pastor Osvald Tärk ütles, et see on selge, et vend peab minema. Tärk lisas veel prohvetlikult juurde, et vend saab palju kolida ja lõpuks läheb tal vene keelt tarvis. Tärgi poolt prohveteeritu täitus kolimise osas väga otseselt. Paldor Teekel oli 35 aasta jooksul kuues paigas – Mooste, Tapa, uuesti Mooste, Keila, Võru, Tallinn Kalju ja Elva koguduse karjaseks. Küsimuseks oli, kus ja kuidas läheb lõpuks vene keelt tarvis? Kas Siberis? Keila perioodil õppis ta innukalt vene keelt. Vene keelt oli vaja Võrus, siis kui paljud sakslased tulid Venemaalt Eestisse elama. Võru koguduses oli arvukalt saksa usklikke ning nendega suheldi enamasti vene keeles. Tallinna Kalju kirikus oldi ühes majas vene kogudusega. Elvas oli ka usklikke, kellega tuli suhelda vene keeles. Venna Tärgi poolt prohveteeritu täitus seega täielikult. Prohvetlik sõnum oli kindlasti kolimiste julgustuseks ning ka õhutuseks vene keele õppimisel. „Sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest." (2Pt 1:21)

 

Vaimuannid

Paulus kirjutab üheksast erinevast vaimuannist (1Kr 12:8-10). Neist kolm on prohvetlikud annid – tunnetusesõna, tarkusesõna ja vaimude eristamine. Steve Thompson oma raamatus „Te kõik võite prohveteerida!" kirjeldab prohvetlikke ande nõnda. Tunnetusesõna on mingi kindel tõsiasi, millest teadmine ei tulnud loomulikul viisil. Jeesus ütles Samaaria naisele, et kutsu oma mees (Jh 4). Tarkusesõna on tihti suunava loomuga. Paulus jagas merehädas olles õigeid juhiseid, mille kõigega küll ei arvestatud (Ap 27). Vaimude eristamine tähendab tunda erinevat laadi vaime ja võidmisi. Ap 16:16 ajab Paulus tütarlapsest välja lausuja vaimu.

Toon näite, kuidas tarkuse- või tunnetusesõna aitas. Aastaid tagasi, kui olin Tallinnast Võrru kolimas, otsisin korterit, kuhu elama asuda. Üks mees, kes oli teinud pakkumise korterivahetuseks, otsustas petta. Ta lubas kauba peale maamaja. Sõitsime seda maja vaatama. Teel olles rääkis ta sellest, et kui vana see maja ikka on. Minu isa, kes oli kaasas, ütles äkki, et siis on see maja nagu muuseum. Selle sõna peale mees võpatas ja tunnistas, et ongi selle maja muuseumile äravedamiseks maha müünud. Kohale jõudes käisime ümber maja ja naersime, et seda maja ei oleks pidanud Tallinnast Võrumaale vaatama tulema, kui seda saab varsti näha Rocca al Mare vabaõhumuuseumis. Prohvetlikult öeldud sõna paljastas pettuse. Prohvetlik sõna ei ole mingi elukauge vaimulik vajadus, vaid praktiline õnnistus ja abi.

Prohvetlik sõna ei ole mingi elukauge vaimulik vajadus, vaid praktiline õnnistus ja abi.

 

Unenägude nägemine

„Sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil... Unenäos, öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis suikudes" (Ii 33:14-15). Uni hõlmab inimese elus väga suure osa – ligikaudu kolmandiku ajast. Une ajal on vähem väliseid segajaid ning Jumal paistab saavat inimesega kergemini „jutule".

Piiblis on nii Vanas kui Uues Testamendis rikkalikult näiteid, kuidas Jumal räägib inimestega unenägude kaudu. Jaakob nägi unes redelit, mis ulatus taevasse (1Ms 28:12). Joosep nägi unes oma tulevikku (1Ms 37). Joosep seletas vaaraole unenäod, mis ka täitusid (1Ms 41). Saalomon palus endale unes tarkust ning kui ta ärkas ja mõistis, et see oli ainult uni, kuid siiski tegi ta sulastele suure peo (1Kn 3). Sellest loost on näha, kui tõsiselt võttis unes toimuvat nii Saalomon kui ka Jumal. Jumal ei tuku ega uinu (Ps 121:4), kui inimene magab. Kord lasi Jumal inimese peale tulla raske une, et sel ajal ehitada mehe küljeluust Aadamale naine (1Ms 2).

Jim W.Goll toob raamatus „Nägija" välja erinevad sõnad, mida Uus Testament kasutab unenägudest rääkides. Kreeka keeles tähendab onar und. See on tavaline uni, mida näeme magamise ajal. Unenäod on nägemusliku iseloomuga, kuna meie meel loob kujutlusi, mida näeme magamise ajal. Jumal rääkis Jeesuse isa Joosepiga kolm korda unes (onar) (Mt 1:20; 2:13; 2:19). Ka uskmatuga, Pilaatuse naisega, rääkis Jumal unenäo kaudu (Mt 27:19). Apostlite tegude teises peatükis kasutatakse kreeke keeles sõna (enupnion) unenägusid (Ap 2:17). Sõnaühend „näevad unenägusid" tähendab, et nad on „pühendunud unede nägemisele". Sellistes unenägudes on midagi hämmastavat, mis meenub ärgates.

Paar isiklikku näidet – unenägu ja öine äratamine. Olin külaliseks ühes Eestimaa linnas evangeeliuminädalal. Seal olles nägin ühel ööl kaks korda ühte ja sama unenägu. Ärkasin mõlemal korral unenäo lõppedes. Nähtud lugu puudutas minu perekonda. Mõne aja möödudes jõudiski see olukord kätte. Unenäos nähtud loo lõpp oli julgustav ning meil oli palju julgem selles olukorras. Joosep ütles vaaraole: „Ja kuna vaaraol on unenägu kaks korda kordunud, siis on see asi Jumala poolt kindel ja Jumal laseb selle varsti sündida." (1Ms 41:32) Kaks korda nähtud unenägu oli meile oluline kinnitus ja asjad lahenesid, nagu unenäos nähtud.

Teine kogemus ei ole unenägu, kuid see leidis aset ööl peale üht pühapäeva. Pühapäeval peale jumalateenistuse lõppu tuli üks inimene ja tegi ettepaneku ühe töölõigu kohta koguduses. Nõustusin kiiresti, kuna polnudki võimalik sel hetkel asjaga tegelda ning kõik tundus korras olevat. Ööl vastu esmaspäeva kella kahe-kolme ajal „äratatakse" mind korraks üles ning antakse selge sõnum, et mine kontrolli seda asja, mida sa lubasid sel inimesel teha. Uinusin uuesti, kuid hommikul olin kitsas olukorras. Uuesti asjasse sekkumine tundus oma sõna murdmisena, kuid käsk selleks tuli nii üleloomulikult, et pidin seda tegema. Selguski, et asi polnud aus ning halb lahendus sai kõrvaldatud. Jumal sai selgelt rääkida sel hetkel, sest minu mõistus puhkas une ajal. Nähtavasti poleks ma ka teistsuguse märguande peale reageerinud. Oleksin võinud pidada kahtlusi vaenlase kiusamiseks või enda mõteteks.

 

Nägemused

Goll kirjutab raamatus „Nägija" sõnadest, mida Uus Testament kasutab nägemuste kohta. Nägemused, mida nähakse tavaliselt ärkvel on horama – see mida nähakse, vaatepilt, vaade, nähtumus. Matteus kasutab sõna horama kirjeldades nägemust Jeesuse kirgastamise ajal (Mt 17:9). Nägemust nägid ka Hananias (Ap 9:10) ja Korneelius (Ap 10:3). Paulus tõi evangeeliumi Euroopasse nägemuse ajel (Ap 16:9).

Issanda soov on, et meie rahvas saaks täis Püha Vaimu ning seda rohkem, kui praegu ollakse „täis" alkoholi või sõltuvusaineid.

Kaks korda tarvitatakse sõna horasis. See tähendab kas sisemist või välist vaatepilti. Kreeka keeles ei tehta vahet füüsilise või vaimusilmaga vaatamisel, mõlemad on ehtsad tajud. „teie noored näevad nägemusi (horasis)" (Ap 2:17) ja välimuse mõttes (Ilm 4:3).

Kolmel korral esineb optasia, mis tähendab visuaalsust, ilmutist. See sõna on seotud vaimset päritolu olendi ilmumisega. Gabrieli ilmumine (Lk 1:22), ülestõusnud Issand (Lk 24:22-23), Pauluse kirjeldus (2Kr 12:1-4).

Enamik nägemusi on loomu poolest sisemised. Püha Vaim elab inimese sees ja põhjustab nägemusi (Jl 3:1). See hetkeline mõttepilt on nagu momentvõte fotoaparaadiga. Nähtud kujutis sööbib mällu ning vajadusel saab seda jälle vaadelda.

Sõna ekstasis, transi mõttes esineb Ap 10:10, kui Peetrus nägi Joppes maja katusel viibides nägemust ning oli nagu endast ära. Sarnane asi sündis apostel Paulusega, kui ta palvetas Jeruusalemma templis (Ap 22:17-18). Tänapäeval on transs saanud halva maine, sest seostub New Age liikumise või okultsete toimingutega. Peetruse ja Pauluse kogemusest on näha, et see on nägemuse liik, mida Jumal ikka võib kasutada.

Viimasel ajal on levinud raamatuid või sõnumid, milles on kirjeldatud ilmutusi taevast ja põrgust. Need on olnud inimestele suureks õnnistuseks. Olen näinud mitmeid jumalalapsi nende sõnumite tõttu meelt parandamas. Eks ka nelipühapäev, mil Jumala Vaim välja valati, oli üks suur meeleparanduse päev. Issanda soov on, et meie rahvas saaks täis Püha Vaimu ning seda rohkem, kui praegu ollakse „täis" alkoholi või sõltuvusaineid. Ja kui see sünnib, siis toimub kindlasti suur meeleparandus, patust pöördumine ja ülekohtu heastamine. Siis on suur rõõm taevas ja Eestimaal. Saage täis Vaimu! Aamen.

 

 

 

Uudised

Töötegijate kokkusaamine zoom'is

26 Märts 2021
Töötegijate kokkusaamine zoom'is

Märts 2021Erki Tamm, EKB Liidu president Füüsilistel kokkusaamistel on oma piirid ees, kuid zoomi keskkonnas neid piiranguid pole. 1. märtsi õhtutundidel kohtusid „näost näkku“ üle 60 vaimuliku töötegija umbes 45...

2021-2-märts

26 Märts 2021
2021-2-märts

SISUKORD Hoiame sõna silme ees! Tiina AltSündeemia mõtlus Euroopa Baptistiföderatsiooni ainetel Meego RemmelKindel lootus lõpuajas Ermo JürmaIlmar Tomusk pühendub lastele ja eesti keelele Mari-Vivian EllamHalb evangeelium Timo LigeTegevuste väärtustamisest väärtuspõhise tegutsemise...

Tänumeelses eestpalves

26 Märts 2021
Tänumeelses eestpalves

Märts 2021 Paul Gill, Viru Vangla kaplan ja Mustvee Betaania koguduse pastor Ajal, kus kirjutan neid ridu, on Eesti Vabariigi koroonaviiruse näitajad Euroopa Liidus teisel kohal. Meist eespool on vaid Tšehhi...

Kahesuunaline jüngerlus ehk seminari uus veebikursus kogudustele

26 Märts 2021
Kahesuunaline jüngerlus ehk seminari uus veebikursus kogudustele

Märts 2021 Einike Pilli, KUSi rektorRagne Kivimets, Mission Estonia Worship misjonär Meile kui kristlastele on tuttav Jeesuse Misjonikäsk „Minge tehke jüngriteks kõik rahvad...“, aga kui paljud teavad, mida me jüngrite tegemise...

Avo Rosenvald töötab 300 inimesega maheaias

26 Märts 2021
Avo Rosenvald töötab 300 inimesega maheaias

Märts 2021 Kerli Valk, Tartu Kolgata baptistikogudus Kuidas sai Tartu Maheaed alguse ja mis motiveerib Sind sellega jätkuvalt tegelema?Tosin aastat tagasi märkasin, et Tartu kortermajades elavatel inimestel pole võimalust endale ise...

Eksimine on inimlik, andeksandmine jumalik

26 Märts 2021
Eksimine on inimlik, andeksandmine jumalik

Märts 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Luuka evangeeliumi 17. peatükis on toodud Jeesuse ja tema jüngrite vaheline vestlus: „Jeesus ütles oma jüngritele: „On võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga...

Teistmoodi lockdown

26 Märts 2021

Märts 2021Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Aasta on möödunud ja meil tuleb taas elada lukkupandud ühiskonnas. Kuid vähem teatakse ühest teistsugusest lockdownist. Monoteistlikele religioonidele omastest elu pausile paneku aegadest:...

Avan juubelialbumi Oleviste 70

26 Märts 2021
Avan juubelialbumi Oleviste 70

Märts 2021 Rait Tõnnori, Oleviste kogudusIlmunud on Oleviste 70. aastapäevale pühendatud album, mis annab ülevaate koguduse elust kõrge kirikutorni all nende aastakümnete kestel. Väärikatel verstapostidel on ikka olnud kombeks teha tagasivaateid...

Ühenduslülid ja keed

26 Märts 2021

Märts 2021Monika Lige, Toronto baptistikogudus Oleme lülidühenduslülidja keedja sillad olemeüle aegade veeja sambad olemesadamakaid oleme kaja kodusadama tuledmu isa- ning emamaasind ma tunnen

1700 aastat riikliku kaitse all olnud pühapäeva

26 Märts 2021
1700 aastat riikliku kaitse all olnud pühapäeva

Märts 2021 Joosep Tammo, emeriitpastor Pärnust 3. märtsil 321. aastal kuulutas keiser Konstantinus „päikese päeva“ (dies solis) „riiklikuks pühaks“. Edikt ütleb: „Kõik kohtumõistjad, linnaelanikud ja käsitöölised peavad austusväärsel päikese päeval puhkama.“...

Linke