Otsing

07-08.2017

20 janekJanek Järveotsa kokkuvõte oma KUSi lõputööst

„Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde” (Jh 6:45). Nõnda ütles Jeesus, kui ta õpetas Kapernauma sünagoogis.

Tänapäeva inimene eelistab interaktiivset keskkonda ja seepärast valmisidki 12 videoloengut.

Kuid mida on siis Prohvetites kirjutatud? Kes need prohvetid olid ja mida Jumal meile nende kaudu õpetab? Just nendele küsimustele otsisin vastuseid oma Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõputöö projektis „Vana Testamendi väikesed prohvetid ja nende relevantsus kristlikus koguduses.” Kui kõrgkooli lõpetaja võtab ette põneva uurimustöö, püüab ta leida vastuseid mõnele tänapäeval üleskerkinud probleemile. Mina hakkasin küsima, mida kõneleb Jumal meile täna väikeste prohvetite läbi? Nende all mõeldakse Vana Testamendi viimast 12 raamatut. Võrreldes Jesaja, Jeremija, Hesekieli ja Taanieli suurte raamatutega on väikeste prohvetite raamatud väikesed (sealt tuleb ka nimetus – väikesed prohvetid). Minu töös olidki vaatluse all kõik 12 väikest prohvetit – Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malaki.

Väikesed prohvetid on osa Piibli tervikust

Kogudused ja vaimulikud töötegijad keskenduvad peamiselt evangeeliumi kuulutamisele ning üldisele kristlikule kasvatustööle. Jumalateenistustel, osadusgruppides ja muudel kristlikel kogunemistel loetakse evangeeliume, apostlite kirju, Psalme, valitud peatükke Moosese raamatutest ja suurtest prohvetitest. Kuid tihti jääb just väikeste prohvetite terviklik tundmaõppimine tahaplaanile. Jutlustes korduvad sealt pigem üksikud messiaanlikud ettekuulutused.

Jeesust Kristust tuleb meil näha aga läbi kogu Piibli, kaasa arvatud läbi Vana Testamendi väikeste prohvetite sõnumi. Kuid mitte ainult. Jeesus tuli meid õpetama ja eeskuju näitama. Iga kristlane, kes on tõotanud Kristust järgida, järgib samas just seda, mida Piibel meile tervikuna õpetab. Väikesed prohvetid on aga üks osa sellest tervikust. Seetõttu pidasin vajalikuks pühendada oma lõputöö projekti Vana Testamendi väikestele prohvetitele.

12 videoloengut 21 joona

Tänapäeva inimene eelistab interaktiivset keskkonda ja ka mitmed kogudused, nende väikegrupid ning Piibli iseseisvad uurijad ootavad kergesti ligipääsetavaid videoloenguid. Et pakkuda selgust väikestest prohvetitest ja nende sõnumitest nii omaaegsele rahvale kui ka tänasele päevale, valmisidki 12 videoloengut. Igaüks neist esitleb ühte Vana Testamendi väikese prohveti raamatut. Kompaktne veerandtunnine esitlus ühe prohveti kohta peaks olema üldistav täiendus (või sissejuhatus) vastava prohvetiraamatu enda lugemisele, haarates kaasa nii kuulmis- kui ka nägemismeele. Loengusari pakub kuulajatele-vaatajatele esmaseid teadmisi väikeste prohvetite elust, nende ajaloolisest ja religioossest taustast, raamatute jaotusest ja sõnumitest omaaegsetele kuulajatele. Seejärel pööran tähelepanu väikeste prohvetite raamatute sõnumi relevantsusele ja teoloogilistele rõhuasetustele, mis on olulised tänapäeva kuulajatele. Iga video lõpuosas on toodud küsimused, mida saab loengu järel väikegrupis arutada, luues sellega tingimused teemakohaseks ja avameelseks aruteluks.

Igas videos on lühidalt sõnastatud ühe väikese prohveti sõnum tänasele inimesele.

Väikeste kirjaprohvetite raamatud on üsna erinevad. Mõne ülesandeks on vaid paari küsimuse avamine, teine sisaldab palju probleeme, isikunimesid, rahvaid, riike, nägemusi, ettekuulutusi jne. Lõputöö projektile püstitatud lähteülesandeks oli valmistada igaühest neist üks 15minutiline videoloeng. Seega pidin tegema valiku. Nii on teadlikult välditud arvukatesse detailidesse ja teoloogilistesse koolkondadesse laskumist, tahaplaanile pidid jääma mitmed huvitavad eksegeetilised ja hermeneutilised probleemid. Videoloengute eesmärgiks ei olnud ka pidada jutlusi, vaid aidata mõista väikeste prohvetite põhisõnumit, mida nende raamatud meile edastavad.

Prohvetid kutsuvad tagasi Jumala juurde

Iisraeli prohvetite suurim panus oma rahva usuelule ei olnud mitte uus ilmutus Jumalalt, vaid uus kutse jääda ustavaks sellele, mida Jumal oli endast juba avaldanud, parandada meelt ja tulla tagasi Jumala juurde. Prohvetid ei väsinud selgitamast, et tõeline usk ei ole pelgalt mingi usukomme või isegi veendumus, vaid see puudutab alati ka käitumist. Halastamatult ründasid nad oma kaasaegseid mitte sellepärast, et need ei jaatanud seadusesätteid, nagu need on kirjas juba Moosese raamatutes, vaid seepärast, et oma usku ei rakendatud igapäevaellu. Prohvetid kõnelesid Iisraeli rahva südametunnistusele. Nad hoiatasid läheneva õnnetuse, võimaliku pagenduse eest. Ja kui Jumala kohtuotsus oli tabanud Iisraeli, andsid nad lootust ja edastasid Jumala tõotusi uue elu alustamiseks (Am 5:21–24).
Seesama mõte ei ole kaotanud aktuaalsust ka tänapäeval. Üleskutse, parandada meelt, järgida Kristust ja elada Jumalale meelepärast elu, on põhisõnumiks ka Uue Testamendi ajastul. Seega on igati õigustatud küsimus, millist rolli mängivad selle juures Vana Testamendi väikesed prohvetid? Kas neil on meile kui uue lepingu rahvale üldse midagi pakkuda? Oma sõnumid ütlesid nad ju muistsetele valitsejatele, preestritele ja rahvastele. Valminud videoloengud koondavad vastuseid nendele küsimustele.
Nagu me teame, tegeleb prohvetlus mineviku, oleviku ja tulevikuga. Me peame märkama, et tolleaegne prohvetlus viitas üha selgemalt uuele algusele – Jeesuse Kristuse ehk Messia tulekule. Väikeste prohvetite sõnumid kõlasid küll esmalt Iisraeli rahvale, kuid tihti ka naaberrahvastele. Sõnumid Messia tulekust on aga rõõmusõnum kogu inimkonnale. Kuid enne Jeesuse Kristuse pääste vastuvõtmist tuleb meil pöörduda ja meelt parandada, et Jumal saaks meid päästa ja seejärel muuta meid järjest rohkem enda sarnaseks. Seetõttu võiksid need videoloengud olla, lisaks huvitavatele ajaloolistele faktidele, üleskutseks pöördumisele ja meeleparandusele. Nendes on ka oluline koht juhistel, kuidas elada Jumalale meelepärast elu. Samuti pööran ma erilist tähelepanu just väikeste prohvetite poolt edasi antud eshatoloogilistele, s.t ajastute lõpu kohta käivatele ettekuulutustele. Nende auline täitumine on veel ees ja sünnib Issanda suurel päeval.

Videoloengute ülesehitus

Videoloengud annavad edasi iga prohvetiraamatu põhilise sõnumi. Kuna iga prohvet elas konkreetses ajas ja neil oli seos omaaegse poliitilise ja religioosse olukorraga, siis tutvume ka sellega. Piibel ise, kuid ka paljud teised ajalooallikad, Iisraeli naaberriikide muistsed arhiivid ja arheoloogilised leiud, on seda pilti avardanud.
Edasi tutvume juba prohveti isiku ja tema taustaga. Kuigi prohvet ise jääb Pühakirjas valdavalt tahaplaanile, on tema elul ja sõnumil omavaheline seos. Igaüks neist on oma ajastu laps. Heebrea Piiblis on inimeste nimedel oma tähendus ja need edastavad infot ka prohvetite päritolust, elukutsest, tegevusajast ja kohast ning nendest, kellele ta sõnum on suunatud.

Seejärel tuleb iga prohveti raamatu jaotus, sest ühe teose ülesehituse ehk kava lähem tundmine aitab meil haarata ja mõtestada lahti teose sisu. Kuna prohvetite sõnumid läbivad erinevaid peatükke, aitab raamatu jaotuse tundmine seada prohveti sõnumitele selgemad piirid.

Järgnevalt on võetud kokku prohveti kuulutus omaaegsele rahvale ja viimaks on lühidalt sõnastatud tema sõnum tänasele inimesele, mis on iga video ilmselt kõige kaalukam osa. Kuigi osa prohvetitele antud sõnumitest täitus juba nende eluajal või hilisematel aastatel ja suur osa Jeesuse esimese tulemisega, kannavad need sõnumid olulist tähendust ka tänapäeva inimestele. Jumala tahte kuulutajatena on prohvetid sõnastanud moraali-, õigluse-, õiguse- ja religioosseid norme, mis ei ole kaotanud tähtsust ka tänapäeval. Lisaks on prohvetitel eshatoloogilisi ettekuulutusi, mis täituvad alles ajastu lõpul ning sellele oleme meie lähemal kui nende esmakuulajad.
Videoloengute lõpuosas on iga prohveti raamatu võtmesalmid, mis aitavad meelde jätta tema põhisõnumeid. Iga loengu lõpus on sõnastatud mõned küsimused, mis aitavad vestlusgrupis väikese prohveti sõnumit läbi arutada.
Videoloengud on vabalt kättesaadavad Seminari kodulehel kus.tartu.ee.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke