Otsing

09/2017 16 peeter roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Algus augustikuu Teekäijas

Mina olen ütlused näitavad Jeesuse mitmekülgset olemust ja meelevalda.

2) Mina olen maailma valgus

Ühel lehtmajadepühal ütles Jeesus: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus” (Jh 8:12). Sama motiivi kordas ta ka, kohtudes pimedaga: „Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus” (Jh 9:5).

Sellel ütlusel on selge seos preeksistentse Logose kohta öelduga: „Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. ... Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära” (Jh 1:3–4,9–10).

Jumaliku valguse motiiv oli igati tuntud. Oma tänulaulus tunnistab kuningas Taavet: „Sest sina, Issand, oled mu lamp, ja Issand valgustab mu pimedust” (2Sm 22:29), teisal ütleb ta: „Issand on mu valgus ja mu pääste” (Ps 27:1). Jumal on see, kes valgustab inimeste silmi (vt Esr 9:8). Iisraeli kõrbeteekonnal andis Jumal tulesamba, mis valgustas teed, mida nad käisid (vt Ne 9:12,19). Psalmist tunnistab: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal” (Ps 119:105). Kristuse tulekuga seostatakse prohvetikuulutust: „Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus” (Js 9:1). Jeesuse ütluse side Pühakirja kuulutusega on tähelepanuväärne. Ühtlasi on tema sõnadest näha, et tema on maailma valgus selle erakordses, väljavõttelises tähenduses.

3) Mina olen uks

 


Jumala ja tema rahva suhet väljendab pilt karjasest ja karjast. Siia juurde kuulub ka pilt kaitsvast karjatarast ja selle väravast. Kuid sellel väraval on laiemgi tähendus. 16 teerajajad 1
Oma rännakutel sai Jaakob kord unes ühe erilise elamuse. „Siis Jaakob ärkas unest ja ütles: „Issand on tõesti selles paigas, mina aga ei teadnud seda!” Ja ta kartis ning ütles: „Küll on see paik kardetav! See pole muud midagi kui Jumala koda ja taeva värav!”” (1Ms 28:16j).

Väga auväärsetest väravatest on juttu Ps 24:7j: „Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas.”

Ps 118:19j öeldakse: „Avage mulle õiguse väravad! Ma lähen neist sisse ja tänan Issandat. See on Issanda värav. Õiged lähevad sealt sisse.”
Jumala ja tema rahva suhtlemisel on oluline osa Jeesusel. Tema ongi väravaks või ukseks Jumala juurde ja seda selle erakordses tähenduses. Jeesus ütles: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. ... Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad” (Jh 10:7,9).

4) Mina olen hea karjane

Äsja alustatud mõtet täiendatakse uue pildi kaudu. Jumala ja tema rahva suhet väljendab nüüd pilt karjasest ja karjast. Selle kohta on kaunis prohveteering Hs 34: „Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. […] Mina ise hoian oma lambaid ja mina viin nad hingama, ütleb Issand Jumal” (s 11,15). Ühtlasi lubas Jumal rahvale: „Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid, oma sulase Taaveti. Tema hakkab neid karjatama ja on neile karjaseks. Ja mina, Issand, olen neile Jumalaks, ja mu sulane Taavet on vürst nende keskel. Mina, Issand, olen rääkinud” (Hs 34:23j).
Selleks eriliseks Jumala poolt lubatud karjaseks saigi Jeesus: „Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. ... nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest” ... „Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest” (Jh 10:10.15.27j).

5) Mina olen ülestõusmine ja elu

Inimeseks olemise juurde kuulub ka surm. Pühakirja kohaselt on Jumalal meelevald surma ja elu üle: „Nähke nüüd, et see olen mina, ainult mina, ega ole ühtki jumalat minu kõrval! Mina surman ja teen elavaks, mina purustan ja mina parandan ega ole kedagi, kes päästaks minu käest” (5Ms 32:39). „Issand surmab ja teeb elavaks, viib alla hauda ja toob jälle üles” (1Sm 2:6). Siingi tuleb esile Jeesuse erakordsus. Kui Betaania sõprade peres raske haigus Laatsaruse siit ilmast ära viis, lausus Jeesus venda leinavale õele: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?” (Jh 11:25j). Oma sõnu kinnitades kutsus Jeesus juba neli päeva hauas lebanud Laatsaruse hauast välja.

Kunagi varem, rääkides oma suhetest Jumal Isaga, ütles Jeesus: „Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab. … Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb, ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama” (Jh 5:21,25).

Seadus anti Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu (Jh 1:17).

6) Mina olen tee ja tõde ja elu

saabus erakordne õhtu. Väga pühalik, aga ka ähvardav. See oli lahkumisõhtu. Jeesus läheb ära! Ta läheb aset valmistama. „Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina” (Jh 14:3).

Jüngrid on nõutud. Kuidas see võiks toimuda? Jeesus vastas: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Jh 14:6).
Mõeldes evangeeliumi eeskõnes öeldule, kuidas Logos sai lihaks ja elas Isast Ainusündinuna inimeste keskel, siis aga jõudis taas oma taevasesse ausse, võib mõista, et sinna ta läkski omadele aset valmistama. Kui Moosese juhtimisel jõudis Jumala rahvas maisesse Kaananisse, siis Jeesus lubas oma rahva viia taevastesse eluasemetesse, sest Seadus anti Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu (Jh 1:17). Seotus temaga on tagatis siinseks eluks ja igavikuks. Tema on ühendav lüli inimese ja Jumala vahel, ajaliku elu ja Jumala riigi vahel. Tema kaudu jõuab inimene igavese eluasemeni.

7) Mina olen tõeline viinapuu 16 teerajajad 2

Jeesusega seotuse tähendust väljendab ka kõnekujund tõelisest viinapuust. „Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. … Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha” (Jh 15:1,5).

Viinapuu on elujõu ja viljakuse sümbol. Kui maakuulajad Kaanani maad külastasid, siis nad tulid Kobaraorgu ja lõikasid sealt viinapuuväädilt üheainsa kobara ning kandsid seda kahe mehega põikpuus; nad võtsid ka granaatõunu ja viigimarju (4Ms 13:23). Kuid viinapuudega võis olla ka suuri probleeme. Vana Testament näitab ka seda (vt Ii 15:33; Js 5:2 jt). Oks võis saada vigastatud, teda võis pureda taimekahjur või tabada mingi muu haigus. Üksnes terve ühendus tüvega tagas oksale viljakuse. Jeesus on aga tõeline viinapuu. Lahus temast ei suuda inimene midagi teha, sest elu ei ole ju oksas, vaid tüves. Jeesuse kaudu võivad inimesed olla seotud jumaliku elumahlaga. Ja Aednik ise hoolitseb okste eest, et me kannaksime palju vilja.

Kokkuvõte

Võib öelda, et Jeesuse isiku ja tema päästeloolise tegevuse mõistmisel on suur kaal Jeesuse enesekohastel Mina olen ütlustel. Olulises osas kuuluvad need ütlused läkitusteoloogiasse. Oma ülesannet täitma minev saadik pidi ennast tutvustama, oma läkituse legitimeerima.

Vanas Testamendis esitleb ennast ka Jumal, enamasti oma nimega Jahwe või El(ohim). Sageli on enesetutvustuse sissejuhatuseks sõnad „Mina olen...” Moosesele tutvustas ta end: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde” (2Ms 3:14).

Aja jooksul sai Mina olen ütlusest juutluses üks kõige püham Jumala ilmutusvormel, mis etendas suurt osa juutide pühadeliturgias. Nii oli õigustatud küsimus, kui Jeesus kasutas enda kohta Mina olen vormelit, kas ta ikka soovis ise end samastada Vanas Testamendis esitletud Kõrgeima Jumalaga või ennast temaga samale tasemele tõsta? Igal juhul on Jeesus Jumala täievoliline esindaja.

Mitmed Jeesuse Mina olen ütlused kuuluvad kõnekujundite hulka, millega püütakse valgustada Jeesuse siinpoolsuse ja sealpoolsuse vahendamist inimeste jaoks. Neis ütlustes on Mina olen vormelile lisatud mingi eriline tunnus, mis Jeesuse erakordsust eriti rõhutab. Ühtlasi näitavad need Jeesuse mitmekülgset olemust ja meelevalda. Tema ülesandeks on vahendada Jumalat ja tema riiki inimeste jaoks ning avada inimestele päästmise ja igavese elu tee.

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke