Otsing

September 2023 21 p roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

Käesoleva artikliga väljendan südamest tänu oma kolleegidele seminaris ja seminari vilistlastele, kelle kingitus andis võimaluse Elstalis Johannese evangeeliumi teemasid sügavuti uurida.

Jeesus ja teine Lohutaja
Jeesuse jüngrid olid oma Meistri ja Õpetajaga üle kahe aasta koos. Siis saabus muutus. Jeesus pidi lahkuma: Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud (Jh 16:5). Samuti ütles ta: Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees (Jh 14:16j).
Kreeka tekstides on Püha Vaimu kohta kasutatud sõna parakletos. See võib tähendada vahendajat, eestkostjat, lohutajat, kedagi, keda võis kutsuda kohtus kaebealuse kaitseks tunnistama. Väljendi parakleet puhul on tegemist tiitliga, mille tähendus ei tulene kasutatud sõnast, vaid tiitli kandja isikust ja tegevusest.
Kuigi eestikeelses Piiblis kasutatud Lohutaja ei pruugi olla päris hea tõlge, on see Jeesuse lahkumisega seoses täiesti sobiv. Jüngrid vajasid tõepoolest lohutust. Jeesus lahkub päriselt, ta sureb.

Väljendi parakleet puhul on tegemist tiitliga, mille tähendus ei tulene kasutatud sõnast, vaid tiitli kandja isikust ja tegevusest.

Püha Vaimu tegevus ja Johannese evangeeliumi tunnistuse eripära
Oma lahkumiskõnes ütles Jeesus jüngritele: Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! (Jh 14:15). Samuti: Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! (Jh 13:34). Oma armastust tõestas Jeesus sellega, et ta oli kuulekas Isale, kuulekas kuni ristisurmani. Meie võimalus oma armastust Jeesuse vastu näidata on olla talle kuulekad. Evangeeliumi kohaselt ei väljendu armastus tunnetes, vaid praktilises käitumises ja kuulekuses. See ei ole kerge ja vajab üleloomulikku abi. Seepärast on väga oluline Jeesuse lubadus, et ta saadab meile Püha Vaimu. Jeesus ütles: Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde (Jh 14:23).
Uue Testamendi Püha Vaimu tegevuse kirjeldustes tuleb esile Johannese sõnumi eripära. Ap 1:8 kohaselt ütles Jeesus: ...te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad. Hiljem kirjeldatakse Püha Vaimu erilisi ilminguid, väeavaldusi, Vaimu andeid ja imesid, mis kinnitasid Kristuse tunnistajaks olemist. Ka Johannesel on tähtsal kohal Jeesusest tunnistamine, mille juures on kaastunnistajaks Püha Vaim. Jüngrite tunnistus, mille Püha Vaim neile annab, toimub tunnistuse sõna läbi. Püha Vaim hoolitseb Jeesuse õpetuse ja kuulutuse elavana püsimise eest, annab kogudusele õiget arusaamist ja aktualiseerib Jeesuse kuulutust. Nii võiks Püha Vaimu vaadelda ka kui Jeesus-kuulutuse interpreeti.
Küsimuseks on, miks parakleet-tiitel esineb üksnes Jeesuse lahkumiskõnedes? Sellega tõstetakse esile johanneslike koguduste vaimukogemuse keskset tähendust. Eks tegi Jeesus ka ise imesid ja tunnustähti, kuid Püha Vaimu tegevusena neid esile ei tooda. Need olid Poja poolt tehtud tunnustähed. 22 pyha vaim
Kui mõelda Püha Vaimu kui Parakleedi iseloomustamisele Johannese evangeeliumis ja võrrelda sellega, mida nimetatakse Püha Vaimu väeks, on tajuda nende ilmingute suurt erinevust. Erinevalt muudest ootustest, mis algkristluses Pühale Vaimule omistati, ei räägita Parakleedi imetegudest. Deemonite väljaajamisest Johannese evangeeliumis juttu ei ole. Kahtlemata ei olnud need asjad võõrad, ka mitte ekstaatilised nähtused, imetervenemised jne, aga neist ei räägita. Selle asemel tuuakse esile üks ja ainus ning seda muljetavaldavas suuruses: kuulutatav kõne. Parakleet, kes elab koguduses ja õpetab Jeesust mõistma, teeb seda sõna kaudu. Olulise tõe avamine, võitlus Kristuse-kohase arusaama eest tänapäeval – kõik see toimub sõnakuulutuse kaudu. Ka annab Parakleet maailmale selgust patu, õiguse ja kohtu kohta Kristus-kuulutuse sõna läbi (Jh 16:8–11). Kõik see tähendab, et johanneslikes kogudustes on Püha Vaimu kogemused koondunud sõnaanni alla.
Ükski teine and ei tundu rohkem sellist kaalukust ja kehtivust omavat kui see üks: Püha Vaim kohtab meid Sõnas, juhatab meid läbi Sõna. Selles Sõnas astub Jeesus välja minevikust, kasvavast kaugusest ja võõrandumisest, et saada arusaadavaks, kuidas neid asju tuleks mõista nüüd.
Selline Püha Vaimu tegevuse esitusviis on hästi mõistetav just juutluse ja juudakristluse seisukohalt. Juutidele oli omane Pühakirja rõhutamine. Põhijoontes kujunes juutlus välja Paabeli vangipõlve ajal ja selle järel. Üha enam ärkas juutides teadmine, et nad on Jumala rahvas, Issanda kogudus. Paganate seas elades omandasid uue tähenduse ka ümberlõikamine, hingamispäev ja Seaduse nõuete järgi elamine. Aina tähtsamaks kujunesid sõnale orienteeritud jumalateenistused. Iisraeli ajaloos oli toimunud palju imesid, kuid Paabeli vangipõlves ja pärast seda tõusis esile just sõna tähtsus. Püha Vaimu sellise tegevuse kaudu kogeb kogudus Jeesuse jätkuvat kohalolu, nagu ka Jeesus ise Püha Vaimu kohta ütles: ...ta võtab minu omast ja kuulutab teile (Jh 16:14j).

Jeesuse kirgastamine on õige ilmutuse sisemine tunnus.

* Püha Vaim tuletab meelde Jeesuse õpetust. Püha Vaim [...] õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud (Jh 14:26). Püha Vaim tegutseb õpetaja ja meeldetuletajana.
* Ta annab tunnistust Jeesuse kohta. Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. Ja teiegi tunnistate, sest te olete olnud minuga algusest peale (Jh 15:26j). Jüngrid olid olnud koos Jeesusega, Jumala Pojaga. Nüüd pidi nendega olema Püha Vaim. Seega asendab Vaim Jeesuse juuresolekut. Vaim ühendab jüngrid Jumalaga isegi lähemalt kui Jeesus, sest alles nüüd saavad neist Jeesuse tõelised tunnistajad.
* Püha Vaim juhatab kogu tõesse. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju (Jh 16:13). Püha Vaim juhatab jüngreid kaugemale ja sügavamale, kui lihaks saanud Logos seda võis. Nii nagu Jeesus õpetas jüngritele uut sedamööda, kuidas nad suutsid vastu võtta, teeb ta nüüd seda Püha Vaimu vahendusel. Kindlasti sisaldavad õpetamine ja meeldetuletamine ka juba õpitu tõlgendamist. Nii sisaldavad evangeeliumid korduvalt viiteid Vana Testamendi kirjakohtadele, mida alles Vaim on õpetanud ühendama Jeesuse elu ja surma üksikute järkudega. Kahtlemata kuulus siia ka evangeeliumide koostamine.
Ütluses mida kuuleb (futuurum) ei ole jutt ajatust, vaid ajalikust sõltuvusest: Püha Vaim saab ise ka (Isalt ja Pojalt) aina uut teavet, mida ta vahendab inimestele. Samuti kuulutab ta tulevasi asju. Jumala Vaim on prohvetluse Vaim. Jüngritel oli Jeesuse sõnade näol olemas värske, võimalikest autoriteetseim Vana Testamendi ja üldse Jumala tahte tõlgendus. Peagi ilmnes, et Jeesus polnud enne oma surma lahendanud kõiki probleeme, mis muutusid põletavaiks alles tema surma järel. Piiratud inimestena ei võinud jüngrid veel kõike vastu võtta. Isegi mitte armastatud jünger, kellest on mõista, et ta kuulis ja sai Jeesusest aru teistest paremini. Seepärast tuli ära hoida, et jüngrid ei jääks omapäi seletama Jeesuse sõnu ja arutama uusi esilekerkivaid küsimusi, vaid siingi pidi neid aitama Püha Vaim.
Keerukad küsimused kerkisid üles, kui paganad hakkasid Jeesusesse uskuma. Kuidas neile Jumala ja päästmise olemust selgitada? Milliseid nõudeid neile esitada? Kuidas korraldada juutidest ja paganatest koosneva segakoguduse elu jne?
* Püha Vaim kirgastab Jeesust. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile (Jh 16:14j). Jeesuse kirgastamine on õige ilmutuse sisemine tunnus. Kirgastamine tähendab au andmist Jeesusele ja tema kaudu Isale. Kaanonit vastu võttes väidab kirik, et Vana Testament viitab Kristusele ja Uus Testament kuulutab Kristust Jumal Isa auks. Nii väites nõustub kirik, et iga piiblitõlgendus, mis asetab Kristuse kohale midagi muud või kitsendab Kristuse au, on sündinud Vaimu osavõtuta ja seisab vastu Püha Vaimu tööle. Kuna Kristuse kirkus särab just ristilt, kujuneb kaanoni sisemine tähtsusjärjekord selle põhjal, kuidas selle eri osad esitavad Püha Vaimu tööd – Kristuse ristisurma tähenduse kirgastamist. Jeesus kirgastas Jumalat ehk tõi kõiges esile Jumala au. Vaim jälle kirgastab Jeesust.
Järgneb oktoobrikuu Teekäijas

 

 

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke