Otsing

Oktoober 2023 18 p roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

algus Teekäijas 5/2023

Püha Vaim toob maailmale selgust
Omaette tähelepanu väärib ütlus, et Püha Vaim toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud (Jh 16:8–11).
Eks maailm on isegi üht ja teist asja patuks pidanud, aga alles Püha Vaim õpetab, et patt on Jeesusesse mitteuskumine. Püha Vaim avab inimeste silmad ja toimib nii, et inimesed saavad oma patust teadlikuks. Kui juudid lasid Jeesuse hukata, ei arvanud nad, et nad sellega teevad pattu. Kuid hiljem Peetruse jutlust kuulates said nad oma patust teadlikuks; nad mõistsid, et olid kuritegelikult Jeesuse surma saatnud, et see oli nende patt. Püha Vaimu kaudu tuleb inimestele veendumus, et kord tuleb kõigil astuda Jumala kohtujärje ette.
Maailm arvab, et Jeesuse äraminek ehk surm tunnistas tema lõpuks patuseks ja valeõpetajaks, kuid Püha Vaim tunnistab, et Jeesuse äraminek oligi just minek Isa juurde, see oli tema õiguse ja sõnade tõestus, tema patutuse lõplik näitamine. Pärast seda, kui Jeesus oli kahes kohtus surma mõistetud ja hukatud kui kurjategija, nägid juudid temas halvimat ketserit ja Jumala vaenlast, roomlased ohtlikku inimest ja suurt kurjategijat. Seejärel aga toimus suur muudatus ja inimesed tundsid ristilöödus ära Jumala Poja, nii nagu Rooma sõjamees Jeesuse risti all tema kohta ütles ja Paulus teel Damaskusesse oma elu tõelist muutust koges. Kuidas oli see võimalik? Seda kõike tegi Püha Vaim. Püha Vaim veenab inimesi, et Kristus Jeesus on puhas ja õige. Püha Vaim veenab, et Jeesus äratati surnuist üles ja läks Isa juurde. Maailm teab, et Jeesus on kohtu korras süüdi mõistetud ja hukatud, kuid Püha Vaim tunnistab, et Kristus Jeesuse ristisurma läbi tunnistati hoopis kurjus süüdi, mõisteti hukka ja võideti.
Samas tõstatub küsimus: kui me oleme oma patust teadlikud, kui oleme veendunud Jeesuse õiguses ja tulevases kohtus, siis kust tuleb kindlus, et Kristus Jeesuse ristisurmas on meile tagatud pääste, et Kristuses antakse meile andeks, et Kristus päästab meid kohtust? Taas on see Püha Vaimu töö. Püha Vaim avab meie silmad, veenab meid ja annab kindluse, et ka meie võime end leida koos ristilöödud ja surnuist üles äratatud Issanda ja Päästjaga. Püha Vaim toob meile patutundmise, aga ka veendumuse selles, et Kristus Jeesus on meie Päästja.

Püha Vaim toob meile patutundmise, aga ka veendumuse selles, et Kristus Jeesus on meie Päästja.

 

Taevane kohus
Vaadeldavas Jeesuse ütluses kasutatakse sõna elengksei, mida on tõlgitud toob ... selguse. Tegemist on kohtuterminiga, mis mingis mõttes kajastab kohtuprotsessi kõiki staadiumeid: süü paljastamist, süü tõendamist, kohtuotsuse tegemist ja karistuse määramist. Kõike seda teeb Püha Vaim, mitte inimesed.
Lisaks kohtumõistmisele juudi ja rooma kohtus, ootas Jeesust kohus ka Jumala ees, kus vastamisi olid Kristus Jeesus ja selle maailma vürst. Seal tõendas ja paljastas Püha Vaim maailma süü. Maailmal, nii juutidel kui ka mittejuutidel, oli võimalik Jeesuse tegude, tunnustähtede ja sõnade põhjal õigesti otsustada. Kuid nad ei soovinud Jeesust uskuda ega usaldada. Nende süü oli nende uskmatus. Kuna Jeesus on surnuist üles äratatud, siis ülestõusmise hommikul oli haud tühi. Jüngrid nägid seda ja uskusid.
Aga taevane kohtuistung ei lõppenud üksnes Jeesuse õigeksmõistmisega. Seal mõisteti kohut ka saatana üle. Püha Vaim kinnitab: ...selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Pealekaebaja on oma positsiooni kaotanud. Temapoolsed süüdistused ei lähe enam arvesse.

Püha Vaimu saatmine
Jh 14:16,26 kohaselt on teise Lohutaja saatjaks Isa, Jh 16:7 kohaselt aga Poeg. Et tegemist on Isa ja Poja poolt saadetud Lohutajaga, tuleb esile Jh 15:26: Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. Selline rõhuasetus vastab täiesti Isa ja Poja olemus-, ilmutus- ja teotsemisühtsusele. Ühtlasi väljendab see, et Püha Vaim vahendab nii Isa kui ka Poega kogudusele ja üksikkristlasele. On tähelepanuväärne, et evangeeliumid Püha Vaimu olemust lähemalt ei selgita, küll aga räägivad tema toimest meie seas.
Jüngrite ühe erilise kogemuse kohta pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist on öeldud: Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: „Rahu teile!“ Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.“ Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim! Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud“ (Jh 20:19–23).
Tegemist oli uue ajastu siirdesündmusega. Alanud oli Püha Vaimu ajastu!
Püha Vaimu tegevuse põhisuundumus tuleb esile inimese uuestisünnil. Seal saavad uskujad Vaimu läbi juurdepääsu taevasesse maailma. Jeesus ütles: ...kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki (Jh 3:5).

Ristimine tähendab õigussündmust, mis dokumenteerib inimese meeleparanduse.

Jeesus ristib Püha Vaimuga
Püha Vaimuga ristimise väljend seondub ristimisega üldse ja lähtub Ristija Johannese tegevusest. Ristimine tähendab õigussündmust, mis dokumenteerib inimese meeleparanduse. Seal antakse inimese elule õiguslik hinnang: sa oled Jumala ees süüdi. Seda ilmestab ristimine kui matus. Ühtlasi annab inimene end kõrgema kohtuniku Kristuse meelevalda. Temal on õigus anda meeleparandajale armu, taastada vahekord Jumalaga. Kristus ristib Püha Vaimuga. Nii on ka Püha Vaimuga ristimine õigussündmus. Inimene antakse Püha Vaimu meelevalda, kes uuendab kogu inimese, liidab ta Jumala perekonnaga. See tähendab uut elu Jumala Vaimu väes. See tähendab elu Jumala igaveses kuningriigis.
Rääkides Püha Vaimuga ristimisest, sai Ristija Johannes toetuda juutide Pühakirjale ja Jumala juhtimisele. Üheks keskseks toetuspunktiks oli talle prohvet Joeli raamat. Lisaks saabuvale hirmsale Issanda päevale on seal juttu ka Püha Vaimu väljavalamisest. Mõte ei ole siin selles, nagu oleks Püha Vaim mingi vedelik, mida saab valada, vaid tegemist on piltliku väljendiga, mis iseloomustab toimuva ulatust. Taoline piltlik ütlus on ka Am 5:24: Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi! Joeli mõte on, et Jumal paneb maal kehtima oma õiguse. Ja selles on koht nii karmil karistusel kui ka Püha Vaimu elustaval jõul. Siin sobib meenutada ka prohvet Malaki sõnumit. Pärast karmi kohtukuulutust pöördub Jumal nende poole, kes tema nime kardavad, ja lubab neile paranemist ning õiguse päikese tõusu (vt Ml 3:20j). Oma kuulutuses võis Ristija pidada silmas ka prohvet Jesaja laule Jumala sulasest. Seal on öeldud: Vaata, see on mu sulane,
 kellesse ma olen kiindunud,
 mu valitu,
 kellest mu hingel on hea meel.
 Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, 
tema toob rahvaile õiguse … (Js 42:1j). Selles laulus on koos nii Püha Vaimu teema kui ka kohtumotiiv. Eriti kõnekad on siin kaks kohtupilti. Sama motiivi kahekordne esitus rõhutab selle prohveteeringu erilist tähtsust.
Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, ta levitab ustavalt õigust (Js 42:3). Need kaks pilti ei tähenda uut kohtumenetlust ega süüaluse tegude ümberkvalifitseerimist. See kõik jääb oma kohale. Kõrgema kohtuniku õiguseks on anda armu, anda andeks. Seda õigust põhjendab neljas laul Jumala sulasest. Selle kohaselt kannab Jumala sulane ise teiste süüd ja teeb nad õigeks: Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. [...] oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. [...] ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest (Js 53:9jj).
Võib aimata, kuidas Püha Vaimu meile muidu nii haaramatu tegevuse juures kangastusid prohveti silme ees pildid elustavatest vetevoogudest, mille mõjul suvekuumuses kõrbenud väljad uuele elule ärkavad. Siis hüppab jalutu otsekui hirv ja keeletu keel hõiskab, sest veed keevad üles kõrbes ja ojad nõmmemaal. Kuumavirvendusest saab järv ja põuasest pinnast keevad veeallikad üles (Js 35:6jj). See on uus elu Kristuses ja Püha Vaimu väes!

 

Uudised

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

05 November 2023
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Oktoober 2023 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse pastor Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad:...

2023-6-oktoober

05 November 2023
2023-6-oktoober

SISUKORD  Tervikliku Tervenemise Teenistus Veikko Võsu Viljandi ja Valkla koguduste ühisteenistused Ave Saarva Eesti Metodisti Kirik lahkus Ühinenud Metodisti Kirikust Robert Tšerenkov Pöördumise järel tuleb edasi minna Ermo Jürma Vaike...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

05 November 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Oktoober 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

05 November 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Oktoober 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

05 November 2023
Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

Oktoober 2023 Johanna Rosenvald, Tartu Kolgata kogudus, tekst ja fotod Meie kaasaja ühed suured väljakutsed on ärevus ja sõltuvused, aina enam ka just nutisõltuvus. Kiirete muutuste ja murettekitavate sündmuste aegadel on...

Usu jõud

05 November 2023

Oktoober 2023 Usk annab mulle rahu hingeja pühib palgelt silmavee.Usk võtab ära mure, pingening rõõmsaks teeb mu südame. Usk, lootus, armastus on vägi,mis naeratuse näole toob.Saan neist ma ikka hingeabi,mis...

In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

05 November 2023
In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

Oktoober 2023 20.12.1936–20.09.2023 Septembri viimasel päeval saadeti Oleviste kirikust viimsele teekonnale ja sängitati Tallinna Metsakalmistu mulda pastor Aamo Remmeli põrm.Aamo-Haarand-Meego sündis 1936. aasta 20. detsembril Pärnus koos kaksikõe Siiri-Eo-Kalliga ema elu...

Margo Meri on Tõrva uus pastor

05 November 2023
Margo Meri on Tõrva uus pastor

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Tõrva Immanueli Koguduses oli 1. oktoobril rõõmus päev – palusime õnnistust uuele pastorile Margo Merile, kes koos abikaasa Leaga asuvad kogudust teenima. Keilast...

Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

05 November 2023
Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Keset väga tormist lõikustänupüha palusime Saaremaal ordineerimispalve Janek Järveotsa üle, kes töötab karjasena Leisi baptistikoguduses ja kogukonnas ning samuti kaitseliidu kaplanina. Juba aastal 2017,...

Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

05 November 2023
Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

Oktoober 2023 Merit Lassmann, Loksa baptistikogudus „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ öeldakse Olivia Saare tuntukssaanud luulereas. Eriti hästi sobis see Keila baptistikoguduse konteksti 24. septembril – ümmargune aastanumber 120 juhatas sisse...

Linke