Otsing

09/2017 21 estermurrand
Ester Murrandi kokkuvõte oma KUSi lõputööst

„Pühad sõnad, kui neid lauldakse, häälestavad hinge vagamasse ja kuumemasse hardusesse kui mittelaulduna.” Need sügavad sõnad on lausunud Augustinus, ülituntud hilisantiigi kristlik õpetlane ja teoloog, õigeusu ja katoliku kiriku pühak, umbes 650 aastat tagasi ja need on tähendusrikkad ka tänapäeval.

„Vaimulikud laulud” sisaldavad 608 laulu ja enamik neist, nagu mainis pastor Tammo, on põhjamaa inimesele sobivad, ilusate meloodiatega hästilauldavad laulud.

Pärnu Oikumeenilise Naiskoori dirigendina olen liikunud paljudes Eestimaa kirikutes – nii luteri-, nelipühi-, baptisti-, õigeusu-, metodisti- kui ka vabakogudustes – ja ühtlasi kogenud neis kaasa teenides, et muusikastiil ning üldlaul võivad olla küllaltki või suisa kardinaalselt erinevad.

Koguduse üldlaulu olemusest ja tähtsusest, ülistusmuusikast ja palvelauludest on läbi aegade kirjutatud lugematuid uurimistöid, esseesid, mõtisklusi, artikleid ja raamatuid. Ei ole ses suhtes teistsugune ka mina, üdini muusik, ühtlasi ka nelja musikaalse lapse ema ja nüüdseks juba KUSi vilistlane.

Kuna muusika, selle tegemine ja õpetamine on igapäevaselt minu elu lahutamatu osa, ajendas see mind valima ka oma seminari lõputööks muusika-alase teema. 22 kaksikud poisid

Otsustasin nimelt uurida kahe enda jaoks olulise Pärnus asuva EKB Liidu koguduse üldlaulu ja püüdsin välja selgitada, millised on nende koguduste lauluvaramu kujunemise tagamaad. Samuti huvitas mind, kas kogudusse jõudmisel mängivad üldlaul ja inimese seotus sellega ka mingit rolli, kas koguduseliikmed ise on üldlaulude valikuga rahul ja kuidas nende arvates mõjutab üldlaul ka inimeste teoloogilist arengut.

Pärnu Immaanueli baptistikoguduse aja- ja kujunemislugu on kestnud tervelt 133 aastat. Juba pikka aega on seal pastoriks armastatud ja austatud Joosep Tammo, meie koguduste liidu endine president.

Pärnu Sool ja Valgus Vabakogudus tundub eelneva kõrval „lapsukesena” – loomisaastaks 1995 ehk siis suisa lapsekingades – 22 aastat. Koguduse asutajaks, ühtlasi ka minu esimeseks pastoriks on Alari Allikas, kuid juba 4-5 aastat toimib kogudus ilma korralise pastorita (küll on endiselt hea karjasena ametis üks asutajaliikmetest Taavi Tamberg).

Kontrast nende kahe koguduse muusika vahel on küllaltki suur – Immaanueli koguduse teenistusel kasutatakse üldlauludeks üldiselt 1997. aastal väljaantud kogumikku „Vaimulikud laulud”, mille hulgas ka palju vanematest raamatutest (osa lugejaid mäletab kindlasti „Talle kiitust”, „Evangeelseid laule” jt vanu, armsaid laulikuid!) pärit lauluvara. Laulik sisaldab 608 laulu ja enamik neist, nagu mainis pastor Tammo, on põhjamaa inimesele sobivad, ilusate meloodiatega hästilauldavad laulud.

Ka on Immaanueli kui traditsioonilise koguduse teenistuslik kord kindel ja väljakujunenud ning ehkki teenistusel osalejate hulgas näeb inimesi väga erinevatest vanusegruppidest, on pühapäevasel teenistusel vanuseiga korralikult keskealine ja üle selle. Vestlustest selgus, et ka sealsetele noorematele inimestele sobib rahulikumas stiilis üldlaul ja kindla ülesehitusega teenistuslik vorm. Evangeelsetel ja noorteõhtutel kõlab mitmesugust tänapäevast ülistusmuusikat ja kaasatud on nendes põhiliselt noorem generatsioon.

Sool ja Valguse koguduse liikmete vanuseline skaala on aga hoopis teine, varieerudes väikestest lastest kuni maksimaalselt 50-aastasteni (antud töö kirjutaja), enamik põhiteenistusel osalejatest on siiski kas natuke alla 30, natuke peale selle või pisut üle 40, rääkimata lastest, keda on jumalateenistusel aeg-ajalt rohkemgi kui täiskasvanuid. Tavateenistusel osaleb kümme kuni kakskümmend koguduseliiget, lisaks lapsed.

Küllaltki suure osa oma lapseea jumalapildist olid nad saanud läbi laulude ja palvete, kuna jutlus ei olnud siis veel süvitsi mõistetav.

Muusikastiiliks ongi meil kaasaegsed pop- ja rokklaululaadsemad ülistuslaulud, mida hakati kasutama koguduse loomise algusest peale pastor Allika õhutusel. Repertuaar on suhteliselt kiiresti muutuv ja pidevalt arenev, samuti kaasatakse teenistuse üldlaulu ossa aktiivselt lapsi ja noori, mis 22-aastase praktika juures on kandnud head vilja nende kogudusse jäämisel. Samuti on teenistuslik kord paindlik ja pidevalt varieeruv.
Diplomitöö „Koguduse jumalateenistuse üldlaul kahe EEKB Liidu koguduse näitel” esimeses, teoreetilises osas, annan ülevaate koguduslikust üldlaulust, valgustan pisut ka erinevate kristlike konfessioonide üldlaulustiile ja tänapäevase ülistusmuusika arengut ning kujunemislugu, tuues näiteid nii ülemaailmsetest uurimustest kui ka EKB Liidust.

Töö uurimuslikus osas tegin küsitluse mõlema koguduse liikmete seas – kui see oli võimalik, rääkisin vastajatega otse; kui see ei olnud võimalik, piirdusin kirjalike vastustega. Mõlema koguduse praeguste juhtide ja muusikajuhiga tegin silmast silma vestluse ja küsitluse, et täpsemalt mõista üldlaulude valiku printsiipe. Pean tõdema, et tulemused olid põnevad ja avardasid minu üldist pilti kogudusest ja selle arengust. Küsitlus ei olnud küll väga suuremahuline (vastajaid kokku oli 15), kuid see-eest sisukas ning rõõmuga võisin tõdeda, et mitmeski punktis kattusid kahe erineva koguduse liikmete arvamused ja vastused.

Nii Immaanueli kui ka Sool ja Valgus koguduse liikmete puhul tulid välja põhilised märksõnad, miks on neile kaaskristlastega ühislaulmine oluline:22 naiskoor immaan
õige emotsionaalne häälestus Jumala ette tulemisel;
aitab luua sidet inimese, Jumala ja Püha Vaimu vahel;
aeg olla Jumala läheduses;
tervendab läbi sõnade ja Püha Vaimu väe;
aitab sõnastada tänu ja palveid;
kaaskristlastega emotsionaalse ja vaimuliku ühtsuse loomine;
vaimne ettevalmistus ja häälestus jutluseks;
loob seosed lauldava sisu ja koguduse üldise teoloogia vahel.

Viimast punkti rõhutasid eriti mitmed noored inimesed, kes olid koguduse teenistustel osalenud esimestest eluaastatest saadik. Küllaltki suure osa oma lapseea jumalapildist olid nad saanud läbi laulude ja palvete, kuna jutlus ei olnud siis veel süvitsi mõistetav.

Kokkuvõtlikult võib väita, et koguduse üldlaul, ükskõik millises vormis või stiilis seda kasutatakse, on võrdselt oluline kõigile, olenemata vastajate koguduslikust kuuluvusest, vanusest, liikmelisuse staažist või rollist (tavaliige, ülistustiimis mängija või laulja või juht). Seda kinnitasid kõik 15 vastajat.

Teiseks võis tõdeda, et koguduse üldlaulul, oli see siis traditsioonilisem repertuaar Immaanuelis või kaasaegne ülistuslaul Sool ja Valguses, loob inimeste jaoks teoloogilisi seoseid. Laulud väljendavad kristlikke põhitõdesid ja kasvatavad arusaamist sellest, millesse kristlaskond usub ning mis on meie, EKB Liidu põhitõed ja teoloogilised alustalad.

Kolmandaks selgus vastustest, et vaimulik muusika on oluline usule tulemisel ja kogudusega liitumisel (ehkki see pole päästmiskogemuse eelduseks!). Küllaltki olulisel kohal on noorte inimeste muusikaline tegevus varasest noorusest saadik ja seda eelkõige koguduslikus kontekstis. Sama oluline on, et noor inimene mõtestaks oma tegevuse eesmärgid ja seostaks need kristliku spiritualiteedi ja arusaamadega.

Küsitlusest oli ka näha, et mõlema koguduse liikmed on oma koguduse jumalateenistusliku üldlaulu valikuga üldiselt rahul, värskust ja vaheldusrikkust soovivad siiski mõlemad.
Minu isiklik mõte peale diplomitöö valmimist on see: kuna Jumal on loonud meid erinevatena, on ka kirikud erinevad ja inimesed valivad lõppude lõpuks oma vaimulaadile, emotsioonidele ja loomusele vastava koguduse, lähtuvalt Jumala kutsest ning varases nooruses ka vanemlikust eeskujust.

Diplomitöö on vabalt kättesaadav Kõrgema Usuteadusliku Seminari kodulehel www.kus.tartu.ee vilistlaste 2017 loetelu all.

Soovin kogu südamest kõigile Teekäija lugejatele rohkeid Jumala õnnistusi oma koguduse ühislaulu kaasa lauldes!

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke