Otsing

7/2008 Kairi Normak

Uute laulude rohkus koguduste ühislaulmisel ning nende suur kasutatavus on esile tõstnud küsimuse uue lauliku ilmumise vajadusest. Tänaseks on EKB Liidu juhtkond juba langetanud otsuse, et uus laulik võiks tulla teise osana eelmisele, 1997. a ilmunud laulikule „Vaimulikud laulud".

Uurisin TTA lõpetamiseks kirjutatud lõputöös ühislaulu arengut Eesti EKB kogudustes 21. sajandi alguses. Selle käigus leidis kinnitust, et koguduste lauluvara on 20. sajandi lõpust kuni 21. sajandi alguseni oluliselt muutunud. Uue nähtusena on kogudustes kinnistunud ülistuslaul kui uus muusikastiil ja jumalateenistuslik väljendusvahend. Küsimus uue lauluraamatu vajalikkusest või mitte-vajalikkusest ei ole lihtsalt õhust võetud.

Püüdsin koguda infot ja teha selle põhjal järeldusi selle kohta, kuivõrd vajalikuks peetakse uue lauliku ilmumist. Võrreldes aastaga 1997, mis ilmus laulik „Vaimulikud laulud", on koguduste tänased võimalused paremad. Infotehnoloogia areng on jõudnud ka kogudustesse ning sellest tulenevalt ei ole küsimus ainult lauluvalikus, vaid ka selles, millisel kujul uus laulik peaks ilmuma: kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Valikvastustega ankeetküsitlus andis võimaluse jõuda iga koguduseni, tänu millele oli võimalik saada adekvaatsemat pilti EKB kogudustes toimuva ja levinud arvamuste kohta. Vastata palusin pastoritel või muusikatööjuhtidel. Vastuseid laekus 29 koguduse esindajalt. Kuigi vastuseid saabus eeldatust vähem, on võimalik ka sellest lähtuvalt teatud järeldusi teha.

Ühislaulu olulisuses koguduse töö jaoks pole võimalik kahelda. Oma töös jõudsin arusaamiseni, et väga palju laule on tõlgitud ning tuntakse puudust oma maa autorite loomingust. Uued laulud ei peaks mitte üksnes meile endile meeldima, vaid olema selged ja konkreetsed, nii et ka ilmalikud inimesed võiksid aru saada, millest me üleüldse räägime ja laulame. Laul kui üks kuulutustöö vorme ei tohi muutuda koguduse eraasjaks.

Küsitluste tulemustest selgus, et paljud kogudused kasutavad infotehnoloogilisi võimalusi ja samas traditsiooniliselt laulikut „Vaimulikud laulud". Sellest tulenevalt võib arutleda, kas tehnoloogia mõjutab lauluvalikut ning kuidas ta seda teeb. Selgus, et see mõjutab lauluvalikut kaudselt. Tehnoloogilised lahendused aitavad sõnumit edastada, kuid mitte valida. Valiku teevad inimesed lähtuvalt oma veendumustest. Teisalt on veendumused mõjutatud infotehnoloogia kasutamise võimalustest kõigis muudes eluvaldkondades, mis omakorda uudsete lähenemistega mõjutavad kogudusi. Uue lauluraamatu ilmumise vajaduski on tõenäoliselt kaudselt infotehnoloogia võimaluste avardumisest tingitud.

Kogutud andmete põhjal võib öelda, et uue lauluraamatu väljaandmist ei peeta hetkel veel kõige olulisemaks teemaks. Suurem hulk vastanutest leidis, et praegu saab ilma hakkama. Samas ei tähenda see, et uue lauliku koostamise tööd ei võiks alustada, kuna see on pikk protsess, milleks kulub aastaid. Kuna pidevalt luuakse uusi laule, on küsimus selles, kas lauluraamat pole ilmumise ajaks juba vananenud. Lauliku väljaandmine pakub võimalust laulud kokku koondada ja anda neile kindel vorm, mida kõik kogudused saavad järgida.

Uus laulik ei pruugi kindlasti ilmuda vaid traditsioonilisel viisil ehk köidetud raamatu kujul. Arvestades infotehnoloogia võimalusi, võiks see välja areneda digitaalsel kujul ning teatud hetkel saada nõnda ka vormistatud. Raamat on loomulikult parim lahendus seni, kui kõigil kogudustel pole võimalik kasutada arvutit ja videoprojektorit. Ühe võimalusena laulikule kuju andmiseks võib kasutada internetti. Võib luua vaimulike laulude portaali, kuhu iga volitatud kasutaja ligi pääseb, et sealt endale sobivad laulusõnad, noodid, Power Point esitlused ning fonod leida. Sinna saaksid kõik kogudused oma panuse anda.

Kui aga jõutakse „Vaimulike laulude" 2. osa väljaandmiseni, võiks see kujuneda omanäoliseks ning sisaldada mitmekülgset lauluvara erinevatest allikatest. Kindlasti peaks see sisaldama eesti autorite omaloomingut, aga ka ülistuslaule, mida seni kasutatavas lauluraamatus on olnud koguduste arvates vähe.

Mitmel korral sooviti, et kõik laulud oleksid ühislauludena kasutatavad – praegu on paljud laulud liiga kõrges helistikus ja mõeldud kooridele laulmiseks. Uudse ideena pakuti varianti, et koguduse ühislauluraamatuna võiks välja anda tekstiraamatu, mis mahutaks tunduvalt enam laule.

Paljudes kogudustes tuntakse puudust lastelauludest. Seda, milliseid lastelaule vajatakse, võiks veel edasi uurida.

Kairi Normak uuris ühislaulu arengut Eesti EKB kogudustes 21. sajandi alguses oma lõputöö jaoks TTAs.

.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke