Otsing

Juuni 2023 18 a tsugai
Aleksandr Tsugai, SPA kogudus, kokkuvõte oma KUSi lõputööst

Teemavalik ja probleem
Umbes seitse aastat tagasi kutsuti mind tööle Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liitu (edaspidi SPAKEL), et panna ennast proovile pastoraalses internatuuris. Ma võtsin pakkumise vastu, aga mul läks mitu aastat, et mõista oma töö peamisi ülesandeid. Probleemiks oli see, et pastorid ja koguduseliikmed näevad pastoraaltöö ülesandeid sageli erinevalt. Ootused pastoraaltööle on teemad, mis kogudustes aeg-ajalt üles kerkivad.

Adventkogudus ootab oma pastorilt, et ta oleks hea suhtleja.

Küsitlused
Töö uurimusliku osa aluseks oli kaks küsitlust. Kuna mõlemad said läbi viidud 2019. aastal, enne COVID-19 pandeemiat, siis aastal 2022 paluti SPAKELi pastoritel vastata lisaküsimustele, mis keskendusid võimalikele muutustele pastoraalses praktikas pandeemia ajal. Esimeses küsitluses esitati pastoritele ja koguduseliikmetele võimalikult sarnaseid küsimusi, et saaks vastuseid omavahel võrrelda ja uurida, kuidas kumbki osapool antud teemat näeb. Mitu küsimust puudutasid pastori töögraafikut. Olid ka küsimused pastori elu kohta, mis hõlmasid nende vaba aega, perega seotud asju, motivatsiooni ja nende töö toetamist erinevate inimeste poolt.

Pastor Uues Testamendis
Kuigi Piiblis ei ole sõna „pastor“, leiame seal mitmeid kogudusetööga seotud ametid: apostel (Mt 10:2; Mk 3:14; Lk 6:13; Ap 1:2), kelle hulka lisab ennast ka Paulus (1Tm 1:1; Rm 1:1), vanem (Tt 1:5) ja ülevaataja (1Tm 3:1), diakoni amet (Ap 6:1–6), mis tekkis apostlite ajal. Samuti on Uues Testamendis sõnad karjane ja õpetaja, kuid neid ei uuritud selles töös.
Diakon või abiline, kreeka keeles διάκονος (Fl 1:1; 1Tm 3:8), tähendab „teener“, „teenija“, „abistaja“.
Apostel, kreeka keeles ἀπόστολος, tähendab „saadetud, läkitatud“.
Vanem kreeka keeles πρεσβύτερος (1Tm 4:14) ja Ülevaataja kreeka keeles ἐπισκοπή.
Eesti EKB Koguduste Liit andis välja oma ülevaate vaimuliku ameti kujunemisest Uues Testamendis, kus ülevaataja kohta on kirjutatud järgmiselt: „Ilmselt olenes sõnakasutus kultuuriruumist. Juudikristlaste hulgas sobis paremini ’kogudusevanem’ (’presbyteros’), paganakristlaste juures ’ülevaataja’ (’episkopos’).“

Pastori roll adventismi esimesel sajandil
Kohaliku piirkonna pastori roll SPAKELi koguduses tekkis alles 20. sajandi alguses. Enne seda klassikalist arusaama pastoraalsest tööst ei olnud. Nüüd oli jõutud arusaamani, et kiiresti tekkivad uued kogudused vajavad suuremat hoolt. Oli vajadus organiseeritult läheneda sellele ootusele ja suunata pastoreid kohalikesse kogudustesse.

Pastoraalne töö kaasaegses adventkoguduses 19 picture1
Kaasaegse adventkoguduse pastoreid võib jaotada kolme gruppi: ordineeritud pastorid, ordineerimata pastorid ja piiblitöölised. Pastori ülesandeid võib täita nii mees kui naine. SPAKELi Peakonverentsi poolt asutatud Pastorite ühendus töötas välja seitse professionaalse pädevuse punkti, mida iga pastor peab endas kasvatama. Need on: Kristuse järgija, eluaegne õppija, innustav juht, Jeesuse jüngrite looja, uute suhete looja, innustav suhtleja ja hea administraator.

Küsitlustele saadud vastuste võrdlus
Siinkohal toon välja ainult mõned küsimused ja nendele antud vastuste võrdluse.
1. Küsimus töögraafiku kohta esitati mõlemale grupile: „Mitu tundi nädalas peaks pastor tööd tegema?“ Vastused näitasid, et pastorid soovivad teha rohkem tööd, kui koguduseliikmed neilt ootavad. Enamus koguduseliikmeid lubaksid pastoril puhata kaks päeva nädalas. Kuid enamus pastoreid vastas, et eraldavad puhkuse jaoks ainult ühe päeva nädalas.

2. Samuti paluti valida kaks kõige tähtsamat asja, millega pastor peaks oma töönädala jooksul tegelema, ja selleks pakuti erinevaid variante. Etteantud valikvastused olid sellised: administratiivne töö kontoris, koguduseliikmete külastamine, raamatute lugemine, evangelism, kogudusehoone korrashoidmine või selle sisustuse remontimine, jutluse ettevalmistamine, töö koguduse tööharudega, jumalateenistuste korraldamine, piiblitundide/seminaride ettevalmistamine ja läbiviimine, muu.
Nii koguduseliikmed kui pastorid hääletasid ühiselt selle poolt, et koguduse hoone korrashoidmine ei ole pastori töös üldsegi oluline ülesanne. Evangelismi vajadust hindasid koguduseliikmed üsna kõrgelt, kuid siiski ei pannud seda esikohale, nagu seda tegid pastorid. Koguduseliikmete külastamist tähtsuse järjekorras hindasid pastorid oluliselt vähem, võrreldes koguduseliikmetega. Piiblitundide/seminaride ettevalmistamisele pühendaksid pastorid oluliselt rohkem aega, kui arvasid koguduseliikmed. 19 picture2
Siit saab järeldada, et pastorid tegelevad tihti asjadega, mida koguduseliikmed neilt ei oota.

Pastorite ja koguduseliikmete vahel võiks olla rohkem dialoogi ja informatsioonivahetust.

3. Pastoritelt küsiti: „Kui palju vaimulikku toetust sa pastorina saad?“ Koguduseliikmetelt küsiti: „Kui palju vaimulikku toetust saab sinu koguduse pastor?“ Pakutud vastuste valik oli järgmine: kogudusevanem [EKB Liidus koguduse juhatuse esimees] toetab pastorit ja palvetab tema eest, mina isiklikult palvetan pastori ja tema pereliikmete eest, palvegrupp hoiab pastorit oma palvetes, kogudus palvetab pastori eest jumalateenistusel, Liidu juhtkond hoolitseb pastori vaimuliku tervise eest, pastoril on võimalus regulaarselt puhkusel käia ja hoida oma vaimulik tervis heal tasemel, pastor osaleb erinevatel Liidu üritustel, kus ta saab vaimulikku toetust oma kolleegide ja Liidu juhtkonna poolt, muu.
Ainult 24 inimest 64-st mainisid oma vastuses, et nad isiklikult palvetavad oma pastori ja tema pereliikmete eest. 40 inimest valisid variandi „Muu“, 5 neist kirjutasid kommentaaris „Ei tea“.
Tulemus näitas, et kogudusevanemate panus pastorite vaimulikku toetusse oli aastal 2019 teiste vastustega võrreldes alla keskmise taseme. See võib tähendada, et pastorid ja kogudusevanemad ei rääkinud lock down’i ajal omavahel vaimuliku toetuse vajadusest ega saanud piisavalt koos palvetada. Kahjuks kolm aastat hiljem, kas COVID-19 pandeemia mõjul või muul põhjusel, oli pastorite ja kogudusevanemate omavaheline vaimulik toetus siiski vähenenud.

Tulemused
Töö käigus läbiviidud uurimus, kus küsitleti pastoreid ja koguduseliikmeid SPAKELis, andis ülevaate tänapäeva adventkoguduse pastoraaltöö tugevatest ja nõrkadest kohtadest.
Adventkogudus ootab oma pastorilt, et ta oleks hea suhtleja. Küsitlused näitasid, et pastorite ja koguduseliikmete vahel võiks olla rohkem dialoogi ja informatsioonivahetust. Ilmnes, et töö piirid koguduses ei ole korralikult paika pandud.
Nii pastorid kui ka koguduseliikmed ei olnud sugugi kindlad, kui palju peaks pastor tegema nädala jooksul tööd.
Samuti ei leitud ühist arusaama hingamispäeva osas, kas see on pastori jaoks siiski püha päev või tööpäev.
Lisaks tuli välja, et pastorid ei pea arvestust oma töötundide üle, mis tähendab, et ei ole võimalust teada saada, kas pastor teeb tööd piisavalt või ülemäära, kas ta peaks rohkem pingutama või on ta läbipõlemise ohus.
Kuid üks tugev moment SPAKELi kogudustes on kindlasti see, et vaatamata koguduse suurusele ja finantsilisele olukorrale, on igal kogudusel võimalus saada endale pastor, kes südamest toetab, juhatab ja karjatab Jeesuse karja.

Kokkuvõte
Jeesus ütles enda kohta „hea karjane“ (Jh 10:11) ja oma teenistust siin maa peal lõpetades saatis ta apostlid välja sõnadega: Minge ..., tehke jüngriteks ..., ristides ... ja õpetades (Mt 28:19–20).
Jeesus kõigepealt läkitab, saadab välja. Kogu maailm pidi teada saama armastava Jumala ohvrist inimkonna pattude eest. Teha jüngriteks tähendab tekitada inimestes huvi Jeesuse õpetuse, evangeeliumi vastu. Ristimine on oluline, sest peale seda saab Püha Vaim eriliselt tegutseda. Tavaliselt ilmuvad seejärel Püha Vaimu annid ja inimene hakkab kandma Vaimu vilja. Õpetamine aitab inimestel mõista Piibli sõnumit.
Kas tänapäeva pastor peab olema karjane või apostel? Karjane hoolitseb olemasoleva koguduse eest. Apostlite ülesandeks oli aga neid kogudusi rajada. Kas üks inimene võib olla piisavalt tugev mõlemas? Need on küsimused, millele antud töö vastust ei anna.

Täispikka versiooni „Pastor Uues Testamendis ja praegu: ootuste ja reaalsuse analüüs SPAKELi näitel“ saab lugeda KUSi kodulehelt, valides menüü „Vilistlased ja lõputööd“.

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke