Otsing

20 arengukava illustratsioon03/2018
Erki Tamm, EKB Liidu president

Hommikukohvi juues arutame abikaasaga päevaplaanid läbi (nt millal keegi koju jõuab ja kes toob poest toidu). Päeva kestel helistame üldjuhul üle. Lisaks teineteisest hoolimisele saame täpsustada ka õhtused plaanid. Nii hoiame endid samal lainel. Samuti vajame oma tegevuste kooskõlastamist koguduseperes ja Liidus tervikuna.
Meie kogudusliku liikumise üheks põhiveendumuseks on, et Jumal kõneleb iga oma lapsega. Üksteist kuulates ja koos Jumalat otsides näeme suuremat pilti tema tööst ja tahtest.
2016. a viisime Liidu koguduste pastorite ja liikmete hulgas läbi küsitluse. Kõige julgustava kõrval toodi suurimate probleemidena esile evangeelse aktiivsuse vähesust, töötegijate järelkasvu ebapiisavust ja vähest toetust uute koguduste rajamisele. Uue arengukava üheks eesmärgiks ongi otsida lahendusi nendele vajakajäämistele ja soov tunnetada Jumala eesmärke meie Liidu elus.

Vaimulikud arengud. Kõik suured vaimulikud liikumised on alanud meeleparandusest ja igatsusest Püha Vaimu värske väljavalamise järele. Näiteid selle kohta on meie oma liikumise algusaegadest 19. saj, aga ka 1970ndatest. Evangeeliumi tunnistajatele tõotas Jeesus väge Pühalt Vaimult (Ap 1:8), et sünniksid teod, mida tegid Jeesuse jüngrid (Mk 16:17) ja mille kaudu inimesed kogesid Jumala armu (Ap 4:33). Head muutused saavad alguse hingekitsikusest, kui mõistetakse, et samamoodi jätkata ei saa. Olles valmis Issanda nime tões ja vaimus appi hüüdma ning muutma oma harjumusi, sünnivad muutused.
Jumala tahe on, et kogu loodu kuuleks evangeeliumi (Mk 16:15). Jumal ei taha, et ükski tema lastest (ka kadunud poegadest) hukkuks (2Ptr 3:9). Täna on meie Liidu kogudusi keskmiselt üks 15 000 elaniku kohta. Näib, et see pole piisav evangeeliumi mõju ulatumiseks Eestimaa inimesteni. Koguduste olemasolu ja väljasirutuvus on erinev piirkonniti, rahvuseti ja eagrupiti, kuid kõigis kirikutes kokku käib jumalateenistustel 1–2 korda kuus vaid 5% inimestest (Religioonisotsioloogiline uuring 2015). Me ei saa muuta teisi inimesi ega maailma, vaid iseennast. Mis on see, mis peab muutuma Jumala rahva juures, et Jumala tahe sünniks Eestimaal?

Nägemusest juhitud sammudeni. Möödunud aastakonverentsil kinnitasime visioonilause: Eesti EKB Koguduste Liit on Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala väes ja sõnas kasvav liikumine. Selleks, et võiksime kogudustena kasvada, peame olema ja tegutsema nagu jüngrid. Esmaspäevast pühapäevani. Kirikus ja turuplatsil.
Liidu eesmärgiks selles protsessis on mobiliseerida sama missiooni kandvad kogudused ühise nägemuse elluviimiseks. See on vaimne liit, mis tegutseb Vaimu ühtsuses ja millel on ka juriidiline vorm. Tänavuse konverentsi ette toome sellest nägemusest ja eesmärgist lähtuva tegevuskava. Kindlasti avastavad mitmed pastorid ja töötegijad siit tuttavaid mõtteid, sest need pärinevad teilt. Arengukava on sündinud üksteist ja Jumalat kuulates.
Arengukava eesmärgiks on, et evangeeliumi mõju Eestimaal kasvaks nii olemasolevate koguduste uuenemise kui uute koguduste rajamise kaudu. Pikema ajalooga kogudused annavad meie Liidule ja uutele kogudustele usaldusväärse tagapõhja ning õpetusliku terviklikkuse. Uute koguduste rajamise kaudu aga jõutakse piirkondadesse ja eagruppideni, kuhu evangeeliumi mõju täna ei ulatu. Nii nagu noored, kes iseseisvat elu alustavad, vajab koguduse rajamine uute juhtide ning meeskondade koolitamist ja varustamist. Eelkõige aga emakoguduse armastust. Liidu senised kogemused näitavad, et uusi kogudusi rajavad kogudused ei jää nõrgemaks, vaid kasvavad. Samas on iga koguduse arenguks oluline selline uuenemine, kus evangeeliumi mõju kogukondades kasvaks. Noorte ja uute juhtide avastamine ning nende varustamine on kõigi koguduste arengu seisukohalt kriitiliselt oluline.
Arengukavas kirjeldatakse konkreetseid samme, et nägemus võiks tegelikkuseks saada. Arengukava tegevusi võib käsitleda üksikisiku, koguduse ja Liidu tasandil. Iga kogudus ja Jeesuse järgija otsustab, millises ulatuses ta võtab osa ühistele eesmärkidele pühendumisest. Kuid usun, et Vaimu antud ühtsuses tegutsedes on mõju suurem, selleks et vaimulik reaalsus Eestimaal muutuks ja Jumal saaks austatud.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu arengukava 2018–2023 (projekt)

Eesmärk: Eesti EKB Koguduste Liidu eesmärk on mobiliseerida sama missiooni kandvad kogudused ühise nägemuse elluviimiseks.
Visioon: Liit on Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala väes ja Jumala sõnas kasvav liikumine.
Missioon: Liidu missiooniks on Jeesuse järgijatena tunnistada armastuses ja Püha Vaimu väes kuningriigi evangeeliumi Jeesusest Kristusest.
Milleks arengukava? Arengukava on eelkõige meie ühine tunnetus selle kohta, kuhu on Jumal liikumas ja millesse ta tahab meid kaasata, et tema kuningriik saaks enam nähtavaks. Ühistegevuse arengukava eesmärk on sõnastada tegevusi, mille tulemuseks on olemasolevate koguduste areng ja uute rajamine.
Kus me oleme? Liit on koguduste võrgustik, kuhu 2017. a seisuga kuulub 85 kogudust 6483 liikmega. 28 koguduses ristiti 159 inimest. Kogudusi on teenimas 88 pastorit (sh 3 kaplanit). Ühistegevuse toetuseks annetasid kogudused 70 014 eurot.
Pastorite ja töötegijate hulgas läbi viidud küsitluses (2016) tõsteti koguduste tugevusena esile järgmist: kogudus teeb koostööd teiste kogudustega, aitab abivajajaid, on peresõbralik, toetab olemasolevate töötegijate õppimist ja arengut. Nõrkustena toodi välja koguduseliikmete madalat evangeelset aktiivsust, töötegijate vähest järelkasvu, vähest toetust uute koguduste rajamisele.
Millest me juhindume? „Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks” (Jh 15:7–8). „Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!” (Jh 13:34). „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni” (Mt 28:19–20).

1. Järgime
1.1. Kogudustena parandame meelt ja igatseme Püha Vaimu värsket väljavalamist, et võiksime toimida ülestõusnud Jeesuse jüngrite kombel, kes täis usku ja Püha Vaimu julgusega Jumala sõna kuulutasid ning kelle läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid. Me tahame elada pühitsetud elu õpetuse, osaduse ja palvete ühtsuses.
1.2. Liidu juhtide (president, asepresident) eestvedamisel on loodud üksteist toetav ja vaimulikult innustav suhtevõrgustik piirkonnavanemate ja pastoritega.
1.3. Koguduste ja nende juhtide arengu toetamiseks toimib mentorsüsteem. Vastavalt koguduse juhtkonna soovile saab taotleda koguduse arengu hindamist ja toetamist.
1.4. Koguduste juhtide järelkasv suureneb läbi jüngerliku kaasamise ja õppimise koguduses ning seminari ja Liidu poolt loodud keskkondades.
1.4.1. Seminar viib läbi Piibli tundmist, vaimulikku süvenemist ja tundlikkust võimaldavaid täiendkoolitusi, millest saavad osa kuni 500 inimest aastas.
1.4.2. Regulaarselt ilmuvad piibliõppematerjalid (vähemalt üks aastas).
1.5. Uute juhtide esiletulemiseks ja noorsootöö innovaatilisemaks muutmiseks korraldatakse vähemalt kaks korda aastas noorsootööjuhtidele ja -meeskondadele kokkusaamisi, kus osalejaid on vähemalt 100, nendest esmakordselt 30.
1.6. Kaplaniteenistuse areng tagatakse erinevates riigiteenistustes teenivate kaplanite koostöös koguduste ja piirkondadega – vabatahtlike kaastööliste leidmiseks ning järelkasvu tagamiseks. Liidu kaplanite toetamiseks korraldab vanemkaplan kaplanite kokkusaamisi.
1.7. Koguduste naiste arengu ja teenimise toetamiseks korraldame regulaarselt konverentse, millest vähemalt üks aastas on ühine nii eesti- kui venekeelsetele naistele.
1.8. Koguduste meeste teenimisvaimu ülevalhoidmiseks ja osaduse kasvatamiseks korraldame igakevadisi palveöid jt ettevõtmisi.
1.9. Toetame kohalikele kogudustele omaseid töövorme, arvestades koguduste suurusest ja asukohast tingitud eripärasid.

2. Armastame
2.1. Pastorite toetusfondidest toetame vajadusel teenimist alustavaid, teenimiskohta vahetavaid, töö lõpetanud või kriisiabi vajavaid pastoreid.
2.2. „Hoolime koos” projektide kaudu abistame koostöös kogudustega kohaliku kogukonna inimesi, vastavalt koguduste sotsiaalsele nägemusele ja vajadusele. Järgmiste aastate jooksul kasvab regulaarne koostöö 30 koguduseni.
2.2.1. Toetame kogudusi sotsiaaltööd tegevate inimeste kokkukoondamisel, korraldades koolitusi üleliiduliselt ja piirkonniti, et võimestada kogudusi kogukonna inimeste teenimisel.
2.2.2. Alustame strateegilist partnerlust vähemalt ühe välisriigi kristlastega sealsete inimeste abistamisel (arengukava perioodil nt Gruusia baptistiliiduga pagulasküla laste toetamisel).
2.3. Sõbralt Sõbrale sotsiaalse nägemuse avardamiseks ja võimekuse kasvatamiseks inimeste abistamisel avame järgmise viie aasta jooksul viis uut poodi, suurendades Eesti inimeste annetatud kaupade mahtu ja „Hoolime Koos” projektidesse suunatavad eelarvevahendid kahekordseks.

3. Kasvame
3.1. Hea sõnumiga Jumalast kaugel olevate inimesteni jõudmiseks rajame uusi kogudusi eesmärgiga, et 10 000 inimese kohta oleks vähemalt üks Liidu kogudus (täna 1/15 000-le).
3.1.1. Koguduste rajamise toetamiseks korraldame koolitusi ja toetame emakogudusi. Regulaarselt toimib koguduserajamise meeskondlik koolitus- ja mentorlusprogramm M4.
3.1.2. Koguduste noorte juhtide ja rajajate leidmiseks ning kasvatamiseks alustame taas regulaarselt 4:12 laagriga 2018. a suvest. 4:13 laagri kontseptsiooni töötame välja ja rakendame tööle alates 2019. aastast.
3.1.3. Strateegilistes asumites toimivate koguduste töö-/misjonipunktide iseseisvumist toetame uute juhtide koolitamisega.
3.2. Hea sõnumiga Jumalast kaugel olevate noorteni jõudmiseks toetame kogudusi avatud ja noori esiletõstva kogudusliku kultuuri ja jüngerlike suhete arendamisel. Meie eesmärgiks on kasvatada noorsootöös osalevate laste ja noorte arvu arengukava perioodi lõpuks 3000ni.
3.2.1. Koguduste noorsootöö jõudmiseks kohalikku kogukonda toetame mentorluse kaudu vähemalt kolme kogudust aastas.
3.2.2. Piiblipäevadest kujundame Liidu noorsootöö visiooni ja kultuuri kandva kokkusaamise. See toob kristlikke noori esile ühiskonnas ning võimestab neid pühendunult elama Jeesusele nende kogudustes ja kogukondades. Soovime kasvatada PP-l osalust igal aastal vähemalt 5%.
3.3. Kogudused võtavad järjest aktiivsemalt vaimulikku vastutust oma kogukonna eest, leidmaks asjakohaseid viise hea sõnumi jõudmiseks inimesteni.
3.3.1. Jüngriksolemise põhimõte „esmaspäevast pühapäevani” on saanud koguduseliikmete hulgas valdavaks, kandes Jeesuse jüngrina vastutust kõigis eluvaldkondades.
3.3.2. Koguduste aktiivsus misjonitöös väljaspool Eestit on kasvanud. Korraldame lühiajalisi misjonireise välisriikidesse (Gruusia, Kosovo, Läti jt), aitame avastada misjonikutset ja toetame misjonitööd väljaspool Eestit (teeme vähemalt üle aasta ühe misjonireisi; läkitame välja ja/või toetame arengukava perioodil kahte välismisjonäri).
3.4. Ühise Jumala rahva identiteedi kasvamiseks Liidus ja ühise visiooni värskendamiseks ning innukuse suurendamiseks korraldame suurüritusi, nagu vaimulikud konverentsid, suvefestival jne.
3.5. Piirkondlikult ja töövaldkonniti panustame enam koostöösse Liidu vene- ja muukeelsete kogudustega.
3.6. Koguduste ja teiste organisatsioonidega teeme koostööd koguduste võimestamiseks, jagades üksteisega kogemusi, inim- ja muid ressursse (nt Alfa-kursus, programm „Tähista tervenemist”, My Life (Minu elu) grupid jne).
3.7. Koostöös teiste konfessioonidega Eestis töötame oikumeeniliste organisatsioonide (EEA, EKN jt) kaudu ühiskonna kristliku eluhoiaku kasvamise nimel.
3.8. Rahvusvahelises koostöös osaleme maailma erinevates piirkondades Jumala kuningriigi evangeeliumi levitamiseks ja koguduste vastastikuseks tugevdamiseks (organisatsioonid: Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Maailmaliit (IFFEC), Baptisti Maailmaliit (BWA), Euroopa Baptisti Föderatsioon (EBF); partnerliidud: Converge (USA), Rootsi Ühendkirik, Valgevene EKB Liit).
3.9. Olemasolevate teabekanalite ja meediaväljaannete kaudu info levitamise kohta erinevate sihtgruppideni viime 2018. a läbi meediaanalüüsi. Analüüsi põhjal töötame välja Liidu meediaplaani – infovahetuse paremaks toimimiseks koguduste (sh vene- ja muukeelsete koguduste) ja sihtgruppidega.
3.10. Liidu koguduste lauluvara koondame kokku kogudustele sobilikus formaadis.
3.11. Koostöös Liidu kantselei, KUSi ja Allika kogudusega rajame Tallinna uue keskuse, et Jumala kuningriigi mõju jõuaks enamate inimesteni Tallinnas ja kogu Eestis.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke