Otsing

10/201312 maarja larson
Maarja Larsoni kokkuvõte oma KUSi lõputööst

Pöördumise ehk meeleparanduse nõue on meile tuttavam Uuest Testamendist. Kuid mida kõneleb sellest juba Vana Testament? Sellest huvist lähtuvalt valisin oma diplomitöö teemaks „Pöördumise keskseid momente Vana Testamendi raamatutes". Esmase ülevaate pöördumissõnumist Piiblis annab vastavate märksõnadega tutvumine. Heebreakeelses Vanas Testamendis väljendatakse pöördumist mitme sõnaga. Neljast pöördumist kirjeldavast tegusõnast on kõige enam kasutusel üks – šub. See sõna tähistab eelkõige füüsilise liikumise muutust – end pöörama, ümber pöörduma, tagasi pöörduma. Sõna ülekantud tähenduseks on pöörduma Jumala poole või temast ära. Verb kirjeldab väga ilmekalt meeleparanduse kahte poolt – ärapöördumine kurjast ja pöördumine hea poole.

Pöördumine tähendas tagasitulemist Jumala käskude pidamise juurde.

Milles seisnes pöördumine Vanas Testamendis?

Millest pidi ära pöörduma? Millal ja kuidas pöörduti Jumala poole? Nendele küsimustele vastuse leidmisele aitab kaasa üldise konteksti mõistmine. Jumal oli oma rahvale andnud Siinail Moosese kaudu Seaduse, millega kaasnes kohustus kuuletuda Jumala käskudele. Me loeme, kuidas Iisrael ei olnud selles kuigi ustav. Siis ootas Jumal oma rahvalt meeleparandust. Pöördumine tähendas tagasitulemist käskude pidamise juurde.

13 liiklusmargidJuuda kuninga Hiskija ajal toimus usureform, kus uuendati lepingu täitmist. Sel ajal olid Palestiina alad Assüüria ülemvõimu all. Vallutajad seadsid Jeruusalemma templis sisse oma kultuse ja Issanda altar lükati kõrvale. Eelnevalt olid prohvetid julgustanud Issandale lootma, kuid Juuda kuningas Aahas oli siiski alistunud. Selles olukorras alustas kuningas Hiskija templiteenistuse taastamist, ohvrite toomist ja paasapüha pidamist eesmärgiga uuendada leping Issanda ees. Ta esitas rahvale pöördumiskutse: „Iisraeli lapsed, pöörduge taas Issanda, Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumala juurde, siis ta pöördub selle jäägi juurde, kes on pääsenud Assuri kuningate pihust!" (2Aj 30:6). Kuninga eeskujule järgnes rahva kaasatulemine – peeti paasapüha ja templisse toodi kümnist külluslikult. Kogu ettevõtmine seisnes tagasipöördumises Moosese antud Seaduse juurde ja selle üle oli Jumala abi.

Jeremija kutsus rahvast Jumala poole pöörduma. Prohvet nägi Juuda lüüasaamise ja kannatuste taga Jumalat. Jeremija ütles oma templikõnes, et Juuda on oma ebajumalateenimisega Issandat vihastanud (Jr 7:18–20). Ümberringi ähvardavast katastroofist paistis talle tulevikulootus vaid Jumala pöördumise kutset vastu võttes. Inimesed pidid maha jätma valed teguviisid. Nad pidid kõrvaldama ebajumalateenimise ja muutma oma südant. Prohvet toob välja, kuidas Jumala seatud prioriteedid olid ümber pööratud. Rahvas suunas suurt tähelepanu välistele kohustustele, näiteks pühade pidamisele ja ohvrite toomisele, kuid unustas vahetu hoolitsemisele oma ligimese eest. See oli vastuolus Moosese Seadusega. Konkreetse näitena toob prohvet, kuidas rahvas ei austanud Seadusega reguleeritud orjapidamise reegleid. Seega tuli loobuda asjadest, mis ei olnud kooskõlas Seadusega.

Jeremija kuulutusel oli nii rahvuslikul kui individuaalsel tasandil meeleparanduse nõue, mis paraku jäi vastuseta. Iisrael ei täitnud oma lepingusuhtes Jumalale kuuletumise kohustust ja viidi vangi.

Millal pöörduti? Iisraeli arusaamises tähendas häda või õnnetus Issanda tahtest kõrvalekaldumise tagajärge. Seetõttu pöörduti Jumala poole tihti alles häda korral: „Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält" (5Ms 4:30). Näiteks nimetab Saalomon oma templi pühitsemise palves erinevaid kannatusi: rahvas satub vaenlaste kätte, vihma ei ole, nälg, katk, viljakõrvetus või -rooste, rohutirtsud ja mardikad (1Kn 8:33–40) ja ütleb, et need toovad Iisraeli meelt parandama.

Joeli raamat esitab looduslikku katastroofi, kus rohutirtsud olid laastanud maa. Prohveti sõnum sisaldas inimeste veenmist, et see oli saadetud Jumalast. Jõuliselt kasutab ta sõnademängu: „Oh seda päeva! Sest Issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus Kõigeväeliselt" (Jl 1:15). Heebrea keeles hävitama on šod ja Kõigeväeline – šadday. Eelnevas salmis 10 olid sõnad „laastatud" ja „rüüstatud", mis tulenevad sõnast šuddad. See oli karistus, mis viitas Moosese Seaduse rikkumisele: „Sa viid küll palju seemet põllule, aga saad koguda pisut, sest rohutirtsud õgivad selle" (5Ms 28:38). Keset hävingut kutsub Joel inimesi pöörduma Jumala poole kõigest südamest. Prohvet suunas oma eestpalve Jumala poole, kellelt oli tulnud see õnnetus, kuid kellelt tuleb ka pääste. Tema päevil juhatasid preestrid rahvast meeleparandusele, kasutades juba tuntud enesealandamise rituaale. Kõik see pidi juhtima rahva uuele algusele uuendatud lepingus.

Meeleparandusel on kaks poolt – ärapöördumine kurjast ja pöördumine hea poole.

Iisrael järgnes ka oma kuningate eeskujule ja pöördumiskutsele. Hiskija ja Joosija on näited meestest, kes tegid, mis oli õige Jumala silmis. Joosija viis kogu riigis läbi usupuhastuse, mis oli Vana Testamendi reformidest kõige põhjalikum. Tema kohta on öeldud: „Enne teda ei olnud tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda pöördunud Issanda poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest täiesti Moosese Seaduse kohaselt; ja pärast teda ei ole tõusnud tema sarnast" (2Kn 23:25). Joosija korraldusel alustatud templi parandamistööde käigus leiti Seaduse raamat, mida loeti ette. Kuningas kuulis lähenevast hädaohust, mida Mooses oli kirjeldanud: „Issand viib sinu ja su kuninga, kelle sa enesele tõstad, ühe rahva juurde, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad, ja seal sa teenid teisi jumalaid – puust ja kivist" (5Ms 28:36). Joosija otsis Issanda sõna: mida selles olukorras ette võtta? Kui naisprohvet Hulda kuulutas eelseisvast hävingust, kutsus Joosija kokku rahva vanemad ja luges kogu rahvale ette needsamad Seaduse sõnad. Siis rahvas uuendas lepingu Issanda ees: „...et nad käivad Issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle Seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse oli kirjutatud" (2Aj 34:31).

Estri raamat on näide, kus ühe naise innustusel leiab häda ajal juutide keskel aset laialdane meeleparandus ja patukahetsus. Kõikjal, kus juudid kuulsid kuninga ediktist nende hukkamiseks, „...oli juutidel suur lein, paast, nutt ja hala; kotiriie ja tuhk olid paljudele asemeks" (Est 4:3).

Kuidas pöördumist väljendati? Vana Testamendi ajal iseloomustasid Iisraeli meeleparandust mitmed välised toimingud. Näiteks kanti jämedakoelist kotiriiet vastu ihu, mis oli tunnistus, et inimene minetas oma mugavuse, kuna ta otsis lahendust palju suurematele vajadustele. Kahetsust väljendati paastumise, riiete lõhkikäristamise, palvetamise ja nutmisega. Olulisele kohale tõusis ohvrite toomine ja Seaduse raamatu ettelugemine. Pöörduti nii üldiselt koos kogu rahvaga kui ka üksikisikutena, kuid põhiliselt iseloomustab Iisraeli kogukondlikkus. Rahvas kogunes ühiselt teatavateks pühadeks või muudeks koguduse kokkutulemisteks meelt parandama. Jeremijast alates rõhutatakse rohkem üksikisiku vastutust. Kõige selle juures oli ikkagi oluline kogu südamega kaasa tulemine.

Vana Testament on tunnistus Iisraelile antud käskudest ja lepingust, mille kohaselt pidid nad täitma Seaduse nõudeid. Jumal tõotas vaid selle kaudu anda head oma rahvale. Jumal oli ustav lepingupartner ja ootas seda ka oma rahvalt. Ta oli ka pikameelne ja rikas heldusest ega tulnud alati kohe karistama. Tõelised prohvetid ja mitmed kuningad kuulutasid rahvale, kus on Moosese kaudu antud Seaduse nõuetest üle astutud ja kutsusid üles meelt parandama ning pöörduma. Seepeale andis Issand Iisraelile uue õnnistuse ning rahva keskel oli rõõm ja tänu.

Prohvetite raamatus jääb kõlama üks mõte, mida me Moosese Seadusest veel ei leia. Jeremija viitab inimese loomusele. Inimesele on omane teha kurja ja tal on võimatu ennast ise muuta: „Kas etiooplane saab muuta oma nahka või panter oma täppe? Sel juhul saaksite head teha ka teie, kes olete harjunud kurja tegema" (Jr 13:23). Uus süda on juba Uue Testamendi teema.

Jumala kingitus inimestele oli pöördumiskutse esitamine. Selle vastuvõtmise ainuõige viis oli vastata kogu südamega. Pöördumine pidi hõlmama kogu inimese elu, tuli tunnistada oma süüd ja lõpetada kurja tegemine. Ainult sellisel viisil sai Jumal inimest aidata.

Uudised

Oleviste kahe pastori ordineerimine

28 Detsember 2023
Oleviste kahe pastori ordineerimine

Detsember 2023  Kaks aastat tagasi, 1. advendipühapäeval seati Oleviste koguduses pastoriteks Teet Uuemõis (56) ja Rait Tõnnori (35), kelle kõrval seisavad ustavad abikaasad Külli ja Hanna-Emilia. Ordineerimine toimus samuti 1. advendil, 3. detsembril 2023. Jumalateenistusel jutlustasid EKB...

Rohi mure wastu

28 Detsember 2023

Detsember 2023Andres Tettermann, Teekäija asutaja 120 aastat tagasi Kui waikib ilma kära,Öö wõtab hõlma sind,Siis algab muremüraJa peletab su und.

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

28 Detsember 2023
EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

Detsember 2023 Kaisa Tamme, EKB Liidu sekretär 1. 3D Kogudus ‒ Tallinna Piibli Kogudus2. Antsla EKB Kogudus ‒ Võru Baptisti Kogudus3. Avispea Vabakogudus ‒ Vormsi Rälby Baptistikogudus4. Eikla Priikogudus ‒ Viljandi...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Linke