Otsing

September 2022 18 kristel harjaks
Kristel Harjaks, SPA kogudus, kokkuvõte oma KUSi lõputööst

Soov mõista inimest on minu jaoks pidev avastamis- ja õppimisteekond. Läbi terve Piibli loeme, kui oluline teema on seal Jumala õnnistus, eriliselt laste ja pärijate küsimus ning riivamisi võime tähele panna, kui valusad on kaotuse kogemused selles vallas. Nendest mõtetest ajendatuna hakkasin uurima lapsevanema jumalasuhet pärast lapse kaotust. Ka olen tahtnud teada, kuidas õpetatakse spetsialiste, kes puutuvad kokku inimeste erinevate kaotusekogemustega.
Oma KUSi lõputööga olen kajastanud inimelu tundlikku valdkonda, püüdes leina teemat avatult käsitleda ja enam teadvustada. Töö keskseks uurimisküsimuseks oli, kuidas lapse surm on mõjutanud lapsevanema jumalasuhet. Laiemaks eesmärgiks oli mõista, kas kaotuse korral nende jumalasuhe muutub ja kui muutub, siis milliseks see on muutunud. Samuti aru saada, miks jumalasuhe on muutunud ja kui see ei muutunud, siis kirjeldada, milline on muutumatu jumalasuhe, ja tuua välja põhjuseid, miks see ei ole muutunud.

Valearusaam on seegi, nagu usklikul inimesel polekski vaja leinata.

Jumalasuhe lapsevanema suhtevõrgustikus
Töö teoreetilises osas olen käsitlenud valdkonna keskseid mõisteid. Esmalt olen vaatluse alla võtnud inimese jumalasuhte, mis tähendab suhtes olemist kogu elu algupäraga, kelleks on Jumal. Lähtun arusaamast, et jumalasuhe põhineb kogemuslikul usaldusvahekorral, mille aluseks on Jumala aktsepteerimine. Kirjanduse põhjal selgus, et lapse kaotuse ja jumalasuhte ühisosaks on subjektiivne kogemus, mis inimest mõjutab ja kujundab. Siin leidsin, et inimese praktiline usuelu leiab väljenduse lähtuvalt tema jumalapildist. Inimese jumalapilt koos jumalasuhtega juhindub inimese minapildist.
Teises alapeatükis käsitlesin leina, mis pole sotsiaalselt, emotsionaalselt ja ajaliselt piiritletav. Leinaja võib kogeda, et temale piisab leinast, kuid leinal ei piisa leinajast. Leinaga kaasneb kaotus ja kaotusega kaasneb kaotatu elulugu, mida inimene kannab endaga kaasas. Teisisõnu, kui inimene lahutatakse kiindumussuhtest, muutub seos kaotatud lähedasega püsivaks mälestussuhteks. Soili Poijula rõhutab, et arusaam, nagu usklikul inimesel polekski vaja leinata, on ekslik. Erinevad autorid rõhutavad, et religioossed veendumused mõjutavad seda, kuidas inimene mõtestab endale lapse kaotust ja mil moel ta ehitab üles lapse kaotuse järgset elu iseenda jaoks. Vanemad, kes on leppinud oma lapse kaotusega, on rahulolevamad, võrreldes nendega, kes pole suutnud pärast lapse surma oma elule (uut) mõtet leida.


Selgus, et inimese jumalasuhe ja lapse kaotus on omavahel tihedalt seotud. Ühe suhte lõppemine mõjutab senise suhtevõrgustiku kõiki teisi osi. See tähendab omakorda, et ühe suhte katkemisel on kaasmõju suhte teistele dimensioonidele, sealhulgas jumalasuhtele. Kui tegemist on lapse surmaga, siis mõjutab kaotus jumalasuhet, aga kui kaob jumalasuhe, mõjutab jumalasuhte kaotus arusaama lapse surmast. See arusaam oli antud töö empiirilise uurimise lähtekohaks.
Leinavate lapsevanemate sisemaailm koosneb suhetest ja tähendustest, mis moodustavad võrgustiku (joonis 1). Kui suhtevõrgustiku ühes punktis toimub muudatus, mõjutab see kõiki teisi punkte suhte- ja tähendusvõrgustikus. Oma diplomitöös keskendusin eelkõige suhtevõrgustiku transtsendentsele sidemele.

Lapsevanemate muutumatu ja muutunud jumalasuhe 18 suhtev6rgustik
Minu uurimuse empiiriline osa hõlmas intervjuusid ja kirjalikke vastuseid seitsmeteistkümnelt lapse kaotanud lapsevanemalt. Saadud vastuseid analüüsides leidsin, et pärast lapse surma jaguneb lapsevanemate jumalasuhe kaheks põhikategooriaks: muutumatuks ja muutunud jumalasuhteks. Enamikul minu analüüsi lülitatud puhkudel on lapsevanema jumalasuhe või maailmavaade muutunud pärast lapse surma ühel viiest eri viisist: kas süvenenud, kogenud ajutist kõikumist, käivitunud, muutunud vastuoluliseks või katkenud (joonis 2). Visuaalselt võib eelpool toodud teooriat ja jumalasuhtes olemise viiside jaotumist siduda ühte ja illustreerida järgnevalt:
Muutumatuks jäänud jumalasuhtes on kogetud kõige vähem raputust ja see on püsinud enam-vähem muutumatuna. Sellest kategooriast on väljaloetav, et jumalasuhe on riivamisi usaldussuhe lapsevanema jaoks. Murenemist toimub pigem selles, kuidas lapsevanem näeb ja hindab Jumalat pärast lapse kaotust.
Muutunud jumalasuhte peamised põhjendused on olnud: suhte isiklikkus, Jumala vabastav vägi, Jumalast eemaldumine, Jumala juhtimine ja eelhoolitsus ning häiriv tegur. Enamikul kordadel on põhikategooriate ühine nimetaja olnud see, et jumalasuhe on isiklik ja hõlmab endas koostööd Jumalaga.
Tulemuste põhjal saab järeldada, et pärast lapse kaotust on oluline märgata nii isikliku jumalasuhte olemust kui jumalasuhte sotsiaalset tasandit ja koguduse rolli selles.
Selgus, et jumalasuhte isikliku tasandil:
• toob kaotus lapsevanema jumalasuhtesse uue vaatevinkli, milleks on leinakogemus;
• on lapsevanema jumalasuhe olnud kaotusest hõivatud ja haaratud;
• hoiab osa lapsevanemaid kontakti oma lapsega üksnes läbi Jumala; 
• mõjutab mälestussuhe lapsevanemat kuni tema elu lõpuni (osadel oli juhtumist möödas üle 40 aasta).
Selgus, et jumalasuhte sotsiaalsel tasandil: 19 jumala suhe 1
• on iga inimene, kes on lapsevanema suhtlusvõrgustiku osa, lapsevanemale Jumala palgeks;
• on kogudusel kujundav mõju lapsevanema jumalasuhtele;
• polnud ühegi lapsevanema jumalasuhe katkenud (koormava) koguduse pärast, sest nende isiklik jumalasuhe on koguduse sidemest palju tugevam;
• ei osanud kogudusetöötaja alati toetada lapsevanema jumalasuhet pärast lapse surma ja oli sidunud kaotuse tema usuga jumalasuhet mittetoetaval moel (leina mitteaustamine);
• mõjutab koguduse (abistav ja mitteabistav) tegevus lapsevanema jumalasuhet ja teisi tema suhtevõrgustiku osasid.
Lapsevanema jumalasuhe kaotusekogemuse süles tähendab, et lapsevanema jumalasuhe on olnud kaotusest hõivatud ja haaratud. Üks vastaja kirjeldas, et jumalasuhe on tal aidanud „vastu võtta igasuguseid tagajärgi“, mis kaasnesid lapse kaotusega.

Murenemist toimub selles, kuidas lapsevanem näeb ja hindab Jumalat pärast lapse kaotust.

Mis edasi?
Kaotusekogemusealane korduv- ja täiendõpe peaks olema kogudusetöötaja iga-aastases töökalendris ühel või teisel moel esindatud. Sellest tulenevalt teen ettepaneku luua organisatsioonisisene virtuaalne õpikeskkond leinast, leinamisest, leinajaga suhtlemisest ja lapse kaotanute jumalasuhtest, mis on mõeldud eelkõige koguduse ametnikele ja võtmeisikutele. Sellise õpikeskkonna loomine eeldaks ka vastavate juhendite ja õppematerjalide loomist.

Edasised uurimisettepanekud
Arvan, et mida rohkem jumalasuhte teemasse kaevuda, seda mitmetahulisemaks see muutub. Kuna käesoleva töö koguduslikud järeldused on empiirilisest uurimistööst välja kasvanud ja põhieesmärgi välised tähelepanekud, siis väärivad need minu hinnangul edasist uurimist. Loodan, et antud töö ärgitab kogudusetöötajaid üle vaatama oma kaotusekogemusega tegelemisega seonduvad oskused ja praktikad ning loob teoreetilist sisendit vastavate juhiste või põhimõtete väljatöötamiseks. Näiteks vääriks edasist uurimist, missugused tegevused on lapsevanema arvates olnud abistavad pärast lapse kaotust. Kuivõrd antud töö on esmane põgus sissevaade teemasse, jääb teiseks uurimis- ja arutlusteemaks ka lapsevanema jumalasuhtes väljenduvad hoiakud ja jumalasuhte tarvilikkus pärast lapse kaotust laiemas mõttes. Seega ammendavama vastuse saamiseks vääriks teema täiendavat uurimist.
Täispikka versiooni „Lapsevanema jumalasuhe pärast lapse kaotust“ saab lugeda KUSi kodulehelt, valides „vilistlased“.

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke