Otsing

10/2010 Nikolai Orehhov, Tallinna Vene Koguduse „Betaania" pastor

 „Ja ta hakkas rääkima ning ütles: "Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees, nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja Kõigekõrgema tarkuse tundja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil. Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt: Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp."" (4Ms 24:15-17)

Bileami prohvetikuulutus on üks Vana Testamendi ülev prohveteering Jeesusest Kristusest. See kuulutab Jumala Poja tulekut maailma. Vaatame Pühakirja põhialuseid ning tutvume, kes see Bileam on? Bileam on Jumala prohvet. Ta on pärit paganarahvaste seast; tema kodumaaks oli Mesopotaamia. Ta elas Frati jõe ääres Petooris. See on kõik, mis meil temast teada. Saladuseks jääb, kuidas ta hakkas uskuma elavasse Jumalasse, elades ise ebajumalaid teeniva rahva keskel. Kuid Jumal valis tema prohvetiks ning tõi tema kaudu esile oma ilmutuste sügavusi.

.

Avatud silmaga mehed

Bileam rääkis enda kohta: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees". Bileam ei kõnele iseenesest, vaid seda, mida ta kuuleb ja näeb Jumalalt: „Kõigekõrgema tarkuse tundja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil." Ja mida siis näeb avatud silmaga mees? „Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt".

Maailm, milles me elame, on nii nähtav kui ka nähtamatu. Inimesed, kel on suurepärane nägemine, ei suuda näha näiteks erinevaid mikroorganisme. Et tungida sellesse maailma ja jälgida seal toimuvat, selleks on targad mehed leiutanud optilised seadmed – mikroskoobid. Teisisõnu me nimetame neid seadmeid „silmaks". Selle „akna" läbi võib näha seda, mida ei saa näha palja silmaga.

Veel on olemas makromaailm. Kui vaatame tähistaevast, siis näeme helendavaid punkte ja ei midagi muud. Erilise seadme, teleskoobi või „silma" abil lähenevad astronoomid neile päikestele, planeetidele ja näevad seda, mida palja silmaga on võimatu näha.

On veel kolmas nähtamatu maailm- vaimulik maailm. Sellesse tungida ja näha midagi inimlike optiliste seadmetega pole kuidagi võimalik. Sinna saab pilku heita üksnes vaimuliku „silmaga", mida ei saa teha isegi kõige targemate ja andekamate inimeste kätega.

Bileam aga ütleb, et temal on selline silm, millega näeb Kõigeväelise nägemusi. Paljudele prohvetitele andis Jumal samuti sellise silma ja nad nägid seda, mida teised ei saanud näha.

Apostel Peetrus kirjutab: „Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest." (2Pt 1:20-21) Nähtamatusse vaimulikku maailma saab üksnes siis sisse vaadata, kui Püha Vaim puudutab inimese vaimu.

Apostel Johannes kirjutab: „Ma olin vaimus Issanda päeval" (Ilm 1:10). Talle öeldi: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele... Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda!" (Ilm 1:11, 19) See, mida Johannes nägi ja kuulis, ei sõltunud temast, vaid Jumal Isast, Jeesusest Kristusest ja Püha Vaimust. Issand avas Johannesel vaimuliku silma, mistõttu võime öelda, et apostel Johannes oli avatud silmaga mees.

Prohvet Eliisa ja tema teener asusid Dotani linnas. Süüria kuningas saatis sinna hobuseid, sõjavankreid ja suure sõjaväe. Nad piirasid öösel linna, et Eliisat kinni võtta. „Kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid. Ja ta teener ütles temale: "Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme?"" (2Kn 6:15) Teener nägi inimlike silmadega, et nad on ümbritsetud Süüria sõjaväe poolt, ja see tähendas surma. Kuid Eliisa nägi seda, mis teenri eest oli varjatud, ja ta palus: „Issand, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks!" (2Kn 6:17a) „Ja Issand tegi poisi silmad lahti ja too nägi, ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid ümber Eliisa."(2Kn 6:17b) Ka Eliisa oli avatud silmaga mees.

Bileam räägib: „Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt." Võimalik, et keegi ütleb, et need sõnad on arusaamatud. Kuidas saab olla: näen, aga mitte nüüd; silmitsen, aga mitte ligidalt?

Püüdkem seda avada järgmise näite varal. Inimesed on leiutanud sellise abivahendi ehk silma, mille abil arstid tungivad emaüsasse ja määravad kindlaks, kelle tulekut sellesse ilma on oodata. Nad näevad last, kuid teda ei ole veel, ta pole veel sündinud, ehkki isegi tema sugu on juba teada.

Bileam tungib avatud silmaga vaimuliku maailma sügavusse ning näeb Jumala Poega, kes peab tulema meie maailma. Veel pole saabunud aeg, ehkki Jeesus Kristus on Jumala poolt määratud enne maailma rajamist. Veel kõneleb Bileam Jeesusest: „Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp." Bileam kuulutas sellest sündmusest umbes 1500 aastat enne Kristuse sündimist, mis ajaliselt tõepoolest ei olnud ligidal.

Jaakob, kelle nägemine juba vanadusest nürines, nägi prohvetlikult kuningate Kuninga tulekut meie maale. Usuisa teadis, et see, kes kord tuleb, omab kogu võimu nii taevas kui ka maa peal. Jaakob oli avatud silmaga mees.

Idast Jeruusalemma tulnud tähetargad küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama." (Mt 2:2) Meil kerkib jälle küsimus: kust võisid tähetargad teada, et juutide kuninga sündimisega ilmub taevas täht? Sellele pole Piiblis otsest vastust. Kuid ühes oleme veendunud, et nad lugesid Pühakirja, jälgisid tähti ja kui taevasse ilmus eriline täht, siis nad mõistsid, et „kui aeg sai täis". Nüüd me teame, et ka tähetarkadele andis Jumal „silma".

Ahvatlused prohveti teel

Tulles tagasi prohvet Bileami juurde näeme, et ta rääkis seda, mida Jumal talle Messia tulekust avas. Ent sellele vaatamata ei pidanud tema – avatud silmaga mees – kinni Jumala prohveti seisusest.

Peetrus kirjutab: „Nad on loobunud otseteest ja eksinud ära, järgides teed, mida läks Beori poeg Bileam, kes armastas ülekohtu palka, sai aga noomida oma üleastumise pärast: hääletu koormaloom rääkis inimhäälega ja takistas prohveti meeletust." (2Pt 2:15-16) Apostel Juudas hoiatab: „Häda neile, sest nad on läinud Kaini teed ja andunud tasu eest Bileami eksitusele ning Korahi kombel vastuhakkamise läbi hukkunud!" (Jd 11)

Bileami, kes kuulis Jumala sõnu, nägi Kõigevägevama nägemusi, kellel olid avatud vaimulikud silmad, tabas moabi kuninga Baalaki läbi saatana kiusatus. Kuningas uskus needmise jõusse, st kui Bileam rahvast neaks, siis nõnda sünnib, aga kui õnnistab, siis saab õnnistatud. Baalak suutis ahvatleda Bileami ülekohtuse palgaga, tänapäeva keeles – altkäemaksu ja auga. Eksitatuna selle maise ja mööduvaga, kaotas Bileam vaimuliku au ja rikkuse. Ta läks, et needa Issanda rahvast. Kuid Jumal pööras Bileami kavatsused niimoodi ümber, et needmise asemel prohvet õnnistas iisraeli rahvast. Nii sündis kolmel korral.

Niiviisi kõlavad õnnistuse sõnad, mis Bileam kolmandal korral lausus: „...kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael! Nagu laiuvad orud, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Issanda istutatud aaloepuud, nagu seedripuud vete ääres. Vesi ta astjaist voolab üle ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Agagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast. Jumal, kes tõi tema Egiptusest,on talle otsekui sarved metshärjale. Ta neelab rahvaid, oma vaenlasi, ta murrab nende luid, oma nooltega purustab neid. Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõvi või emalõvi, kes julgeks teda äratada? Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad!" (4Ms 24:5-9)

Iisraeli suhtes käis prohvetikuulutus sõnasõnalt, aga meie – Uue Seaduse koguduse – suhtes sümboolselt.

Jumala sõna hoiatab meid olema kained ja valvel, sest „Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata." (1Pt 5:8) Tema eesmärk on eksitada, kui võimalik, ka valituid. „Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!" (1Kr 10:12)

Bileam ei kahetsenud Jumala ees, et Issanda poolt talle antud avatud silm saaks uuesti puhtaks ja selgeks. Bileam ei võidnud oma silmi silmasalviga, et näha. Ta osutus riistaks saatana käes ja hakkas täitma vürsti tahet, „kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas". (Ef 2:2) Avatud silmaga mees sai Jumalale vastuhakkajaks.

Kristus ütles Pergamoni kogudusele: „Kuid mul on pisut sinu vastu: sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela: sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama." (Ilm 2:14) Kuidas see Iisraeliga juhtus, on kirjutatud Piiblis: „Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega, kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid. Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole. Aga Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu." (4Ms 25:1-3)

On vaja midagi väga armastada, et selle külge klammerduda. Ilmselt meeldis iisraellastele Baali templiteenistus. See olid neile liha- ja silmahimuks. Taolist esineb ka meie ajal. Püha Vaim hoiatab meid apostel Johannese läbi: „Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas – lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus –, ei ole Isast, vaid maailmast." (1Jh 2:15-16)

Kontrolligem oma vaimulikku silma

Elame viimsel ajal. Apostel Paulusele ilmutas Jumal juba kaks tuhat aastat tagasi, „et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole" (1Tm 4:1); „Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole." (2Tm 4:3-4)

Kui me räägime Jumala sõna ja ei midagi iseenesest, siis me teeme hästi, kuna see sõna paistab nagu lamp pimedas kohas. Kui me hoiame Jumala sõna ning elame Pühakirja järgi, siis Issand ütleb meile: „siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid." (Ilm 3:10)

Üksnes siis me oleme prohvetiteks, avatud silmaga meesteks, kui hoiame Jeesuse Kristuse kannatuse sõna. Bileam ei suutnud hoida Jumala sõna ning tema elu lõppes traagiliselt: „Bileami, Beori poja, nad tapsid mõõgaga." (4Ms 31:8) Issanda karistus teostus ebaustava sulase üle.

Kallid vennad ja õed, kontrolligem oma vaimulikku silma, kas ta on puhas ja selge. Võib-olla, et vajame silmasalvi nagu Bileam. Võimalik, et meil on vaja meelt parandada, puhastada ja pühitseda ennast. Issanda Jeesuse Kristuse veri peseb ära kõik meie patud, vaja on vaid pöörduda Jumala poole.

Aidaku meid Issand, et saatan meid ei meelitaks ega viiks eksitusse. Vaadelgem alati Jumala kirkust, muutugem samasuguseks kujuks – kirkusest kirkusesse, et vaadeldes läbitud eluteed võiksime öelda: „Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist." (2Tm 4:7-8)


Kuningas Baalak suutis ahvatleda Bileami südant ülekohtuse palgaga – altkäemaksu ja auga.

„Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!" (1Kr 10:12)

Üksnes siis me oleme prohvetiteks, avatud silmaga meesteks, kui hoiame Jeesuse Kristuse kannatuse sõna.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke