Otsing

3/2010 Üllas Linder, kristliku lehe Kuulutaja toimetaja

„Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle: „Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!" Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona!"" (Matteuse 12:38-41).

.

Jeesus kuulutas ning selgitas oma peatset surma ja ülestõusmist tuntud sündmuste ja nähtuste abil. Iga juut teadis prohvet Joona lugu. Selle kaudu näitas Jeesus ka meeleparanduse vajalikkust.

Aastatuhanded on möödunud. Paljud eesti inimesed vaatavad arusaamatusega Kristuse kannatusaja peale. Nad on eemaldunud usust ning vajavad selgitust nii Kristuse surma ja ülestõusmise kui ka meeleparanduse vajaduse kohta.

Tunnustäht

Kirjatundjad ja variserid nõudsid tõestust, et Jeesus on Jumala poolt läkitatud. Tema õigus rääkida taevastest asjadest seati kahtluse alla. Aga kui ta teeks mõne erilise kinnitava imeteo, siis võiks ehk teda uskuda? Seda tähendaski „tunnustähe" nõudmine. Piiblil on oma sõnavara, ka eesti keeles.

Tegelikult olid Jeesuse vastased silmakirjalikud. Nad ei otsinud tõde ja igasugune tõestus oleks kindlasti jäänud kasutuks. Nad olid pildi Jeesusest enda jaoks juba valmis teinud ja lähtusid sellest. Pilt oli poolik ja moonutatud, nii nagu kahjuks ka paljude tänapäeva eestlaste oma.

Jeesuse ründajad olid rahva seas lugupeetud inimesed. Jeesus näitas nende tegelikku loomust – kuri ja abielurikkuja sugupõlv. Jeesuse iseloomustus oli ilmselt õige nii sõnasõnalt kui ka ülekantud tähenduses. Huvitav, et tänapäeval kurjust ja abielurikkumist enam omavahel ei seostata!

Vana Testament võrdleb Jumala ja Iisraeli suhet abieluga ning ebajumalateenistust ja Jumala maha jätmist abielurikkumisega. See näitab, kui sügavalt lähedane tahab Jumal olla oma rahvale ja igale inimesele. Mingi tseremoniaalne suhe või kord aastas näiteks jõulude ajal kohtumine Jumalat ei rahulda.

Patt ei ole haruldane vana aja haigus, vaid kogu inimkonna rikkuja Aadamast ja Eevast kuni tänapäevani. Seepärast vajab ka 21. sajand Jeesuse abi.

Kurja ja abielurikkuja sugupõlve kohta võiks öelda ka lühemalt – patused. Patt oli nii Joona tegevuse kui ka Jeesuse surma põhjustaja. Patt ei ole haruldane vana aja haigus, vaid kogu inimkonna rikkuja Aadamast ja Eevast kuni tänapäevani. Seepärast vajab ka 21. sajand Jeesuse abi.

Õige tunnustäht patule vastuseks oleks Jumalalt tulev karistus. Inimkonna õnneks ihkab Jumal midagi muud. Apostel Peetrus ütles selle koha: „Tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele" (2Pt 3:9).

Joona tunnustäht

Jeesus ütles, et tema ei anna tunnustähte, vaid see antakse. Jeesuse surm ei olnud ühe inimese või väikese inimgrupi juhuslik tragöödia, vaid seda valmistas ette ja viis läbi kogu taevas. See oli läbi aegade kõige olulisem sündmus. Ja Jeesuse õpetus ei olnud ühe inimese maine tarkus. Temas elas kogu jumalik täius ihulikult (Kl 2:9).

Prohvet Joona lugu on värvikas, kuigi mahub vaid nelja lühikesse peatükki Vanas Testamendis. Jumal saatis Joona kuulutama meeleparandust Jumala ja Iisraeli suhtes vaenulikule Niineve linnale. Prohvetile oli ülesanne vastumeelt. Tal tekkis naiivne mõte, et Jumala eest võiks põgeneda. Jumal andis aga laeva, millega Joona kodumaalt lahkus, tormi kätte ja enda päästmiseks viskasid meremehed ta merre. Merekoletis – suur kala – neelas Joona kolmeks päevaks alla ning eriskummalises eluohtlikus olukorras ja hingekitsikuses prohvet mõistis oma viga. Taas kaldale pääsenud, läks Joona Niinevesse. Terve linn parandas tema jutluse peale meelt ja Jumal andis Niinevele armu.

Jumal kasutas ränka vägivalda Joona kallal, et päästa paganlik Niineve. Kogu inimkonna pärast pidi ta kasutama veel suuremat vägivalda Jeesuse kallal.

Jumal kasutas ränka vägivalda Joona kallal, et päästa paganlik Niineve. Kogu inimkonna pärast pidi ta kasutama veel suuremat vägivalda Jeesuse kallal. Selle kohta kirjutas apostel Paulus: „Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused" (Rm 5:7-8). Tulemus on imeline: „Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse" (Ap 2:21).

Miks ei anta muud tunnustähte? See ei meeldi ju paljudele ning on „juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks" (1Kr 1:23). Aga vägevamat tunnustähte pole olemaski! Jeesuse surm ja ülestõusmine on määratud patuprobleemi ainsaks lahenduseks. Jeesus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu" (Jh 14:6). Ja apostel Paulus kirjutas: „Mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale" (Gl 6:14).

Niineve ja tänapäev

Joona meeleparandusjutlus oli tõenäoliselt ajaloo edukaim. Läbinisti paganlik hiigellinn, kus oli „enam kui kaksteist korda kümme tuhat inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel" (Jn 4:11), muutus täielikult.

Niineve valmidust meelt parandada kirjeldab Joona raamat nii: „Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: „Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole ja igaüks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on!"" (Jn 3:5-8) Tulemus – „Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda" (Jn 3:10).

Jeesus ütles end Joonaga võrreldes: „Nii nagu Joona sai tunnustäheks Niineve rahvale, nii peab ka Inimese Poeg olema sellele sugupõlvele" (Lk 11:30). Jeesus ise oli taevast saadetud tunnustäht, kordumatu ime. Ta võis öelda: „Olge julged: mina olen maailma ära võitnud" (Jh 16:33).

Jeesus on rohkem kui Joona. Jumal sundis Joonat Niineve päästmiseks jutlustama. Prohvet ei tundnud rõõmu sellest tööst ega ka vaenlaste linna pääsemisest. Ta oli tööriist Jumala käes, kuid ei saanud täiuslikuks.

Jeesust ei olnud tarvis sundida: „Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma Isalt" (Jh 10:17-18).

„Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi" (1Kr 1:18).

Jeesus viitas kohtupäevale. Ta suri selleks, et inimkonna karistus enda peale võtta ja patused õigeks mõistetaks. Aga kui teda ei kuulata, tema armastust põlatakse, pattudest ei loobuta, meelt ei parandata? Eestlased ja teised, kes peavad end kristlikuks või kristliku taustaga rahvaks, on Jumala kohtus siis viletsamas seisus kui purupaganlik Niineve! See linn kuulas lihtsat prohvetit, aga tänapäeva inimesed ei kuula Jumala Poegagi, kes iseenda nende heaks ohverdas!

Kui Joona pääses merekoletise kõhust, tõusis Niinevel uus ja seniaimamatu lootus. Pattude kahetsus haaras Niineve rahva tervikuna ja iga selle üksiku liikme. Kui Jeesus tõusis hauast, avanesid kogu inimkonnale imelised perspektiivid. Kuid nii, nagu iga Niineve elanik pidi isiklikult meelt parandama, nii pääseb ka Kristuse kaudu vaid see, kes isiklikult temasse usub ja temal end muuta laseb. Ja individuaalsete muutuste liitudes saab paremaks ka kogu rahva tulevik.

Mida me vastame apostel Pauluse küsimusele: „Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?" (Rm 2:4).

10_P3230014 (keerata foto vertikaalseks!!): Meil ei ole Jeesuse Kristuse fotot ega portreemaali, kuid iga rist kantslil või Piiblil on suur sõnadeta jutlus.

11_P8120046: Rist on Euroopa vanimaid ja tuntumaid sümboleid, mis kaunistab ka 1357. aastal Prahas üle Vltava jõe rajatud Karli kivisilda.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke