Otsing

05/2011 Toivo Teekel, Võru baptistikoguduse pastor

„Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis Vaimu." (Ef 5:18)

Selles salmis on hoiatus ja soov Issandalt. Joobnu kohta öeldakse, et ta on „täis". Joovastav aine kontrollib joobnud inimest. Võib esineda nägemusi ja tasakaaluhäireid. „Sa nagu lamaksid keset merd ja magaksid masti tipus." (Õp 23:34) Südames peituv võib tulla lagedale; kes muutub agressiivseks, kes enesehaletsejaks. Tulemuseks võib olla vaesus ja räbalatesse riietumine (Õp 23:21).

Nelipühapäeval peeti Vaimu täis inimesi joobnuteks, seda nähtavasti nende häälekuse tõttu. Peetrus selgitas, et nad ei ole joobnud, vaid täis Püha Vaimu (Ap 2:15-17). Selliselt algas prohvet Joeli poolt ettekuulutatud viimne aeg, mis kestab Issanda tulekuni. See on koguduse aeg. See on Vaimu aeg. See aeg erineb teistest aegadest sellega, et Püha Vaim on kättesaadav kõigile inimestele. Uue lepingu ajal on normaalne, et jumalalaps on täis Vaimu. See peaks olema märgatav ning esile peaks tulema Jumala iseloom. Elades Vaimus tuleb esile vaimuvili, mida iseloomustavad üheksa tahku (Gl 5:22-23).

.

Usklikud vahel häbenevad olla Vaimu täis, sest see tundub olevat liig äärmuslik. Issand soovib, et jumalalaps elaks (Rm 8:9), käiks (Gl 5:16), püsiks (Fl 1:27), palvetaks (Ef 6:18), laulaks (1Kr 14:15), teeniks (Fl 3:3) Vaimus. Apostlite tegude raamatus kirjutatakse korduvalt, et oldi täis Püha Vaimu ning tegutseti Vaimu väes. Peetrus on Suurkohtu ees täis Vaimu (Ap 4:8). Koguduse palvekoosolekul täitusid kõik Püha Vaimuga, nii et paik kõikus (Ap 4:31). Tunnistati Jeesusest Vaimu väes (Ap 5:32). Sotsiaaltöötegijad olid Vaimu täis inimesed (Ap 6:5). Hananias läkitati Sauluse juurde, et Saulus saaks tagasi nägemise ja täituks Püha Vaimuga (Ap 9:17). Koguduse kasvu peeti Püha Vaimu tööks (Ap 9:31). Vaimuga täitumine oli oluline tunnus paganate pöördumisel Korneeliuse kojas (Ap 10:45) ja Efesoses (Ap 19:6).

 

Ennustused, unenäod ja nägemused

„Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi." (Jl 3:1) Prohvet Joel viitab otsestele Vaimu ilmingutele – ennustused, unenäod ja nägemused. Need asjad peavad esile tulema, kui Vaim välja valatakse. Peetrus kuulutas nelipühapäeval julgelt, et see ongi nüüd sündinud. Ta täpsustas, et pojad ja tütred ennustavad (prohveteerivad), noored näevad nägemusi ning vanad näevad unenägusid. Jumal tarvitab jätkuvalt neid ilminguid sõnumite edastamiseks inimestele. Need sõnumid võivad olla isiklikud või ka teistele inimestele edastamiseks antud. Mõnikord on Jumalalt otsene juhend sõnumi levitamiseks. Tavaliselt levivad sõnumid suuliselt, kirjalikult või erinevate salvestuste kaudu. Viimasel ajal on interneti kaudu paljud prohvetlikud sõnumid levimas ja kiiresti kättesaadavad paljudele.

 

Prohvetlikud sõnumid

Prohvetlik sõnum on kogudusele eriliselt vajalik, sest see ehitab kogudust (1Kr 14:4). Kogudust ehitatakse apostlite ja prohvetite alusele, kus Jeesus ise on nurgakivi (Ef 2:20). Jeesus oli ka ise prohvet (Lk 13:33). Prohvet paljastab inimeste südamete motiive, toob lagedale puudused. Prohvet näeb ka tulevasi sündmusi. On neid inimesi, keda Jumal on kutsunud prohvetina teenistusse, kuid Jumal võib tarvitada prohvetlike vaimuandide kaudu igat oma last. Paulus julgustab taotlema vaimuande ning eriti prohvetlikku kõnelemist (1Kr 14:1).

Prohvetlik sõnum on kogudusele eriliselt vajalik, sest see ehitab kogudust (1Kr 14:4).

Toon siin näite, kuidas Paldor Teekel läkitati noore mehena Olevistest välja karjase ametisse Mooste kogudusse. Tolleaegne vanempresbüter Johannes Lipstok kutsus vennad kokku, et palvetada ja otsida selgust Jumala käest. Enamus oli selgusel, et on aeg minna. Keegi arvas, et vend on veel noor. Pastor Osvald Tärk ütles, et see on selge, et vend peab minema. Tärk lisas veel prohvetlikult juurde, et vend saab palju kolida ja lõpuks läheb tal vene keelt tarvis. Tärgi poolt prohveteeritu täitus kolimise osas väga otseselt. Paldor Teekel oli 35 aasta jooksul kuues paigas – Mooste, Tapa, uuesti Mooste, Keila, Võru, Tallinn Kalju ja Elva koguduse karjaseks. Küsimuseks oli, kus ja kuidas läheb lõpuks vene keelt tarvis? Kas Siberis? Keila perioodil õppis ta innukalt vene keelt. Vene keelt oli vaja Võrus, siis kui paljud sakslased tulid Venemaalt Eestisse elama. Võru koguduses oli arvukalt saksa usklikke ning nendega suheldi enamasti vene keeles. Tallinna Kalju kirikus oldi ühes majas vene kogudusega. Elvas oli ka usklikke, kellega tuli suhelda vene keeles. Venna Tärgi poolt prohveteeritu täitus seega täielikult. Prohvetlik sõnum oli kindlasti kolimiste julgustuseks ning ka õhutuseks vene keele õppimisel. „Sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest." (2Pt 1:21)

 

Vaimuannid

Paulus kirjutab üheksast erinevast vaimuannist (1Kr 12:8-10). Neist kolm on prohvetlikud annid – tunnetusesõna, tarkusesõna ja vaimude eristamine. Steve Thompson oma raamatus „Te kõik võite prohveteerida!" kirjeldab prohvetlikke ande nõnda. Tunnetusesõna on mingi kindel tõsiasi, millest teadmine ei tulnud loomulikul viisil. Jeesus ütles Samaaria naisele, et kutsu oma mees (Jh 4). Tarkusesõna on tihti suunava loomuga. Paulus jagas merehädas olles õigeid juhiseid, mille kõigega küll ei arvestatud (Ap 27). Vaimude eristamine tähendab tunda erinevat laadi vaime ja võidmisi. Ap 16:16 ajab Paulus tütarlapsest välja lausuja vaimu.

Toon näite, kuidas tarkuse- või tunnetusesõna aitas. Aastaid tagasi, kui olin Tallinnast Võrru kolimas, otsisin korterit, kuhu elama asuda. Üks mees, kes oli teinud pakkumise korterivahetuseks, otsustas petta. Ta lubas kauba peale maamaja. Sõitsime seda maja vaatama. Teel olles rääkis ta sellest, et kui vana see maja ikka on. Minu isa, kes oli kaasas, ütles äkki, et siis on see maja nagu muuseum. Selle sõna peale mees võpatas ja tunnistas, et ongi selle maja muuseumile äravedamiseks maha müünud. Kohale jõudes käisime ümber maja ja naersime, et seda maja ei oleks pidanud Tallinnast Võrumaale vaatama tulema, kui seda saab varsti näha Rocca al Mare vabaõhumuuseumis. Prohvetlikult öeldud sõna paljastas pettuse. Prohvetlik sõna ei ole mingi elukauge vaimulik vajadus, vaid praktiline õnnistus ja abi.

Prohvetlik sõna ei ole mingi elukauge vaimulik vajadus, vaid praktiline õnnistus ja abi.

 

Unenägude nägemine

„Sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil... Unenäos, öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis suikudes" (Ii 33:14-15). Uni hõlmab inimese elus väga suure osa – ligikaudu kolmandiku ajast. Une ajal on vähem väliseid segajaid ning Jumal paistab saavat inimesega kergemini „jutule".

Piiblis on nii Vanas kui Uues Testamendis rikkalikult näiteid, kuidas Jumal räägib inimestega unenägude kaudu. Jaakob nägi unes redelit, mis ulatus taevasse (1Ms 28:12). Joosep nägi unes oma tulevikku (1Ms 37). Joosep seletas vaaraole unenäod, mis ka täitusid (1Ms 41). Saalomon palus endale unes tarkust ning kui ta ärkas ja mõistis, et see oli ainult uni, kuid siiski tegi ta sulastele suure peo (1Kn 3). Sellest loost on näha, kui tõsiselt võttis unes toimuvat nii Saalomon kui ka Jumal. Jumal ei tuku ega uinu (Ps 121:4), kui inimene magab. Kord lasi Jumal inimese peale tulla raske une, et sel ajal ehitada mehe küljeluust Aadamale naine (1Ms 2).

Jim W.Goll toob raamatus „Nägija" välja erinevad sõnad, mida Uus Testament kasutab unenägudest rääkides. Kreeka keeles tähendab onar und. See on tavaline uni, mida näeme magamise ajal. Unenäod on nägemusliku iseloomuga, kuna meie meel loob kujutlusi, mida näeme magamise ajal. Jumal rääkis Jeesuse isa Joosepiga kolm korda unes (onar) (Mt 1:20; 2:13; 2:19). Ka uskmatuga, Pilaatuse naisega, rääkis Jumal unenäo kaudu (Mt 27:19). Apostlite tegude teises peatükis kasutatakse kreeke keeles sõna (enupnion) unenägusid (Ap 2:17). Sõnaühend „näevad unenägusid" tähendab, et nad on „pühendunud unede nägemisele". Sellistes unenägudes on midagi hämmastavat, mis meenub ärgates.

Paar isiklikku näidet – unenägu ja öine äratamine. Olin külaliseks ühes Eestimaa linnas evangeeliuminädalal. Seal olles nägin ühel ööl kaks korda ühte ja sama unenägu. Ärkasin mõlemal korral unenäo lõppedes. Nähtud lugu puudutas minu perekonda. Mõne aja möödudes jõudiski see olukord kätte. Unenäos nähtud loo lõpp oli julgustav ning meil oli palju julgem selles olukorras. Joosep ütles vaaraole: „Ja kuna vaaraol on unenägu kaks korda kordunud, siis on see asi Jumala poolt kindel ja Jumal laseb selle varsti sündida." (1Ms 41:32) Kaks korda nähtud unenägu oli meile oluline kinnitus ja asjad lahenesid, nagu unenäos nähtud.

Teine kogemus ei ole unenägu, kuid see leidis aset ööl peale üht pühapäeva. Pühapäeval peale jumalateenistuse lõppu tuli üks inimene ja tegi ettepaneku ühe töölõigu kohta koguduses. Nõustusin kiiresti, kuna polnudki võimalik sel hetkel asjaga tegelda ning kõik tundus korras olevat. Ööl vastu esmaspäeva kella kahe-kolme ajal „äratatakse" mind korraks üles ning antakse selge sõnum, et mine kontrolli seda asja, mida sa lubasid sel inimesel teha. Uinusin uuesti, kuid hommikul olin kitsas olukorras. Uuesti asjasse sekkumine tundus oma sõna murdmisena, kuid käsk selleks tuli nii üleloomulikult, et pidin seda tegema. Selguski, et asi polnud aus ning halb lahendus sai kõrvaldatud. Jumal sai selgelt rääkida sel hetkel, sest minu mõistus puhkas une ajal. Nähtavasti poleks ma ka teistsuguse märguande peale reageerinud. Oleksin võinud pidada kahtlusi vaenlase kiusamiseks või enda mõteteks.

 

Nägemused

Goll kirjutab raamatus „Nägija" sõnadest, mida Uus Testament kasutab nägemuste kohta. Nägemused, mida nähakse tavaliselt ärkvel on horama – see mida nähakse, vaatepilt, vaade, nähtumus. Matteus kasutab sõna horama kirjeldades nägemust Jeesuse kirgastamise ajal (Mt 17:9). Nägemust nägid ka Hananias (Ap 9:10) ja Korneelius (Ap 10:3). Paulus tõi evangeeliumi Euroopasse nägemuse ajel (Ap 16:9).

Issanda soov on, et meie rahvas saaks täis Püha Vaimu ning seda rohkem, kui praegu ollakse „täis" alkoholi või sõltuvusaineid.

Kaks korda tarvitatakse sõna horasis. See tähendab kas sisemist või välist vaatepilti. Kreeka keeles ei tehta vahet füüsilise või vaimusilmaga vaatamisel, mõlemad on ehtsad tajud. „teie noored näevad nägemusi (horasis)" (Ap 2:17) ja välimuse mõttes (Ilm 4:3).

Kolmel korral esineb optasia, mis tähendab visuaalsust, ilmutist. See sõna on seotud vaimset päritolu olendi ilmumisega. Gabrieli ilmumine (Lk 1:22), ülestõusnud Issand (Lk 24:22-23), Pauluse kirjeldus (2Kr 12:1-4).

Enamik nägemusi on loomu poolest sisemised. Püha Vaim elab inimese sees ja põhjustab nägemusi (Jl 3:1). See hetkeline mõttepilt on nagu momentvõte fotoaparaadiga. Nähtud kujutis sööbib mällu ning vajadusel saab seda jälle vaadelda.

Sõna ekstasis, transi mõttes esineb Ap 10:10, kui Peetrus nägi Joppes maja katusel viibides nägemust ning oli nagu endast ära. Sarnane asi sündis apostel Paulusega, kui ta palvetas Jeruusalemma templis (Ap 22:17-18). Tänapäeval on transs saanud halva maine, sest seostub New Age liikumise või okultsete toimingutega. Peetruse ja Pauluse kogemusest on näha, et see on nägemuse liik, mida Jumal ikka võib kasutada.

Viimasel ajal on levinud raamatuid või sõnumid, milles on kirjeldatud ilmutusi taevast ja põrgust. Need on olnud inimestele suureks õnnistuseks. Olen näinud mitmeid jumalalapsi nende sõnumite tõttu meelt parandamas. Eks ka nelipühapäev, mil Jumala Vaim välja valati, oli üks suur meeleparanduse päev. Issanda soov on, et meie rahvas saaks täis Püha Vaimu ning seda rohkem, kui praegu ollakse „täis" alkoholi või sõltuvusaineid. Ja kui see sünnib, siis toimub kindlasti suur meeleparandus, patust pöördumine ja ülekohtu heastamine. Siis on suur rõõm taevas ja Eestimaal. Saage täis Vaimu! Aamen.

 

 

 

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke