Otsing

07-08.2017

20 janekJanek Järveotsa kokkuvõte oma KUSi lõputööst

„Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde” (Jh 6:45). Nõnda ütles Jeesus, kui ta õpetas Kapernauma sünagoogis.

Tänapäeva inimene eelistab interaktiivset keskkonda ja seepärast valmisidki 12 videoloengut.

Kuid mida on siis Prohvetites kirjutatud? Kes need prohvetid olid ja mida Jumal meile nende kaudu õpetab? Just nendele küsimustele otsisin vastuseid oma Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõputöö projektis „Vana Testamendi väikesed prohvetid ja nende relevantsus kristlikus koguduses.” Kui kõrgkooli lõpetaja võtab ette põneva uurimustöö, püüab ta leida vastuseid mõnele tänapäeval üleskerkinud probleemile. Mina hakkasin küsima, mida kõneleb Jumal meile täna väikeste prohvetite läbi? Nende all mõeldakse Vana Testamendi viimast 12 raamatut. Võrreldes Jesaja, Jeremija, Hesekieli ja Taanieli suurte raamatutega on väikeste prohvetite raamatud väikesed (sealt tuleb ka nimetus – väikesed prohvetid). Minu töös olidki vaatluse all kõik 12 väikest prohvetit – Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malaki.

Väikesed prohvetid on osa Piibli tervikust

Kogudused ja vaimulikud töötegijad keskenduvad peamiselt evangeeliumi kuulutamisele ning üldisele kristlikule kasvatustööle. Jumalateenistustel, osadusgruppides ja muudel kristlikel kogunemistel loetakse evangeeliume, apostlite kirju, Psalme, valitud peatükke Moosese raamatutest ja suurtest prohvetitest. Kuid tihti jääb just väikeste prohvetite terviklik tundmaõppimine tahaplaanile. Jutlustes korduvad sealt pigem üksikud messiaanlikud ettekuulutused.

Jeesust Kristust tuleb meil näha aga läbi kogu Piibli, kaasa arvatud läbi Vana Testamendi väikeste prohvetite sõnumi. Kuid mitte ainult. Jeesus tuli meid õpetama ja eeskuju näitama. Iga kristlane, kes on tõotanud Kristust järgida, järgib samas just seda, mida Piibel meile tervikuna õpetab. Väikesed prohvetid on aga üks osa sellest tervikust. Seetõttu pidasin vajalikuks pühendada oma lõputöö projekti Vana Testamendi väikestele prohvetitele.

12 videoloengut 21 joona

Tänapäeva inimene eelistab interaktiivset keskkonda ja ka mitmed kogudused, nende väikegrupid ning Piibli iseseisvad uurijad ootavad kergesti ligipääsetavaid videoloenguid. Et pakkuda selgust väikestest prohvetitest ja nende sõnumitest nii omaaegsele rahvale kui ka tänasele päevale, valmisidki 12 videoloengut. Igaüks neist esitleb ühte Vana Testamendi väikese prohveti raamatut. Kompaktne veerandtunnine esitlus ühe prohveti kohta peaks olema üldistav täiendus (või sissejuhatus) vastava prohvetiraamatu enda lugemisele, haarates kaasa nii kuulmis- kui ka nägemismeele. Loengusari pakub kuulajatele-vaatajatele esmaseid teadmisi väikeste prohvetite elust, nende ajaloolisest ja religioossest taustast, raamatute jaotusest ja sõnumitest omaaegsetele kuulajatele. Seejärel pööran tähelepanu väikeste prohvetite raamatute sõnumi relevantsusele ja teoloogilistele rõhuasetustele, mis on olulised tänapäeva kuulajatele. Iga video lõpuosas on toodud küsimused, mida saab loengu järel väikegrupis arutada, luues sellega tingimused teemakohaseks ja avameelseks aruteluks.

Igas videos on lühidalt sõnastatud ühe väikese prohveti sõnum tänasele inimesele.

Väikeste kirjaprohvetite raamatud on üsna erinevad. Mõne ülesandeks on vaid paari küsimuse avamine, teine sisaldab palju probleeme, isikunimesid, rahvaid, riike, nägemusi, ettekuulutusi jne. Lõputöö projektile püstitatud lähteülesandeks oli valmistada igaühest neist üks 15minutiline videoloeng. Seega pidin tegema valiku. Nii on teadlikult välditud arvukatesse detailidesse ja teoloogilistesse koolkondadesse laskumist, tahaplaanile pidid jääma mitmed huvitavad eksegeetilised ja hermeneutilised probleemid. Videoloengute eesmärgiks ei olnud ka pidada jutlusi, vaid aidata mõista väikeste prohvetite põhisõnumit, mida nende raamatud meile edastavad.

Prohvetid kutsuvad tagasi Jumala juurde

Iisraeli prohvetite suurim panus oma rahva usuelule ei olnud mitte uus ilmutus Jumalalt, vaid uus kutse jääda ustavaks sellele, mida Jumal oli endast juba avaldanud, parandada meelt ja tulla tagasi Jumala juurde. Prohvetid ei väsinud selgitamast, et tõeline usk ei ole pelgalt mingi usukomme või isegi veendumus, vaid see puudutab alati ka käitumist. Halastamatult ründasid nad oma kaasaegseid mitte sellepärast, et need ei jaatanud seadusesätteid, nagu need on kirjas juba Moosese raamatutes, vaid seepärast, et oma usku ei rakendatud igapäevaellu. Prohvetid kõnelesid Iisraeli rahva südametunnistusele. Nad hoiatasid läheneva õnnetuse, võimaliku pagenduse eest. Ja kui Jumala kohtuotsus oli tabanud Iisraeli, andsid nad lootust ja edastasid Jumala tõotusi uue elu alustamiseks (Am 5:21–24).
Seesama mõte ei ole kaotanud aktuaalsust ka tänapäeval. Üleskutse, parandada meelt, järgida Kristust ja elada Jumalale meelepärast elu, on põhisõnumiks ka Uue Testamendi ajastul. Seega on igati õigustatud küsimus, millist rolli mängivad selle juures Vana Testamendi väikesed prohvetid? Kas neil on meile kui uue lepingu rahvale üldse midagi pakkuda? Oma sõnumid ütlesid nad ju muistsetele valitsejatele, preestritele ja rahvastele. Valminud videoloengud koondavad vastuseid nendele küsimustele.
Nagu me teame, tegeleb prohvetlus mineviku, oleviku ja tulevikuga. Me peame märkama, et tolleaegne prohvetlus viitas üha selgemalt uuele algusele – Jeesuse Kristuse ehk Messia tulekule. Väikeste prohvetite sõnumid kõlasid küll esmalt Iisraeli rahvale, kuid tihti ka naaberrahvastele. Sõnumid Messia tulekust on aga rõõmusõnum kogu inimkonnale. Kuid enne Jeesuse Kristuse pääste vastuvõtmist tuleb meil pöörduda ja meelt parandada, et Jumal saaks meid päästa ja seejärel muuta meid järjest rohkem enda sarnaseks. Seetõttu võiksid need videoloengud olla, lisaks huvitavatele ajaloolistele faktidele, üleskutseks pöördumisele ja meeleparandusele. Nendes on ka oluline koht juhistel, kuidas elada Jumalale meelepärast elu. Samuti pööran ma erilist tähelepanu just väikeste prohvetite poolt edasi antud eshatoloogilistele, s.t ajastute lõpu kohta käivatele ettekuulutustele. Nende auline täitumine on veel ees ja sünnib Issanda suurel päeval.

Videoloengute ülesehitus

Videoloengud annavad edasi iga prohvetiraamatu põhilise sõnumi. Kuna iga prohvet elas konkreetses ajas ja neil oli seos omaaegse poliitilise ja religioosse olukorraga, siis tutvume ka sellega. Piibel ise, kuid ka paljud teised ajalooallikad, Iisraeli naaberriikide muistsed arhiivid ja arheoloogilised leiud, on seda pilti avardanud.
Edasi tutvume juba prohveti isiku ja tema taustaga. Kuigi prohvet ise jääb Pühakirjas valdavalt tahaplaanile, on tema elul ja sõnumil omavaheline seos. Igaüks neist on oma ajastu laps. Heebrea Piiblis on inimeste nimedel oma tähendus ja need edastavad infot ka prohvetite päritolust, elukutsest, tegevusajast ja kohast ning nendest, kellele ta sõnum on suunatud.

Seejärel tuleb iga prohveti raamatu jaotus, sest ühe teose ülesehituse ehk kava lähem tundmine aitab meil haarata ja mõtestada lahti teose sisu. Kuna prohvetite sõnumid läbivad erinevaid peatükke, aitab raamatu jaotuse tundmine seada prohveti sõnumitele selgemad piirid.

Järgnevalt on võetud kokku prohveti kuulutus omaaegsele rahvale ja viimaks on lühidalt sõnastatud tema sõnum tänasele inimesele, mis on iga video ilmselt kõige kaalukam osa. Kuigi osa prohvetitele antud sõnumitest täitus juba nende eluajal või hilisematel aastatel ja suur osa Jeesuse esimese tulemisega, kannavad need sõnumid olulist tähendust ka tänapäeva inimestele. Jumala tahte kuulutajatena on prohvetid sõnastanud moraali-, õigluse-, õiguse- ja religioosseid norme, mis ei ole kaotanud tähtsust ka tänapäeval. Lisaks on prohvetitel eshatoloogilisi ettekuulutusi, mis täituvad alles ajastu lõpul ning sellele oleme meie lähemal kui nende esmakuulajad.
Videoloengute lõpuosas on iga prohveti raamatu võtmesalmid, mis aitavad meelde jätta tema põhisõnumeid. Iga loengu lõpus on sõnastatud mõned küsimused, mis aitavad vestlusgrupis väikese prohveti sõnumit läbi arutada.
Videoloengud on vabalt kättesaadavad Seminari kodulehel kus.tartu.ee.

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke