Otsing

07-08.2017

20 janekJanek Järveotsa kokkuvõte oma KUSi lõputööst

„Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde” (Jh 6:45). Nõnda ütles Jeesus, kui ta õpetas Kapernauma sünagoogis.

Tänapäeva inimene eelistab interaktiivset keskkonda ja seepärast valmisidki 12 videoloengut.

Kuid mida on siis Prohvetites kirjutatud? Kes need prohvetid olid ja mida Jumal meile nende kaudu õpetab? Just nendele küsimustele otsisin vastuseid oma Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõputöö projektis „Vana Testamendi väikesed prohvetid ja nende relevantsus kristlikus koguduses.” Kui kõrgkooli lõpetaja võtab ette põneva uurimustöö, püüab ta leida vastuseid mõnele tänapäeval üleskerkinud probleemile. Mina hakkasin küsima, mida kõneleb Jumal meile täna väikeste prohvetite läbi? Nende all mõeldakse Vana Testamendi viimast 12 raamatut. Võrreldes Jesaja, Jeremija, Hesekieli ja Taanieli suurte raamatutega on väikeste prohvetite raamatud väikesed (sealt tuleb ka nimetus – väikesed prohvetid). Minu töös olidki vaatluse all kõik 12 väikest prohvetit – Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malaki.

Väikesed prohvetid on osa Piibli tervikust

Kogudused ja vaimulikud töötegijad keskenduvad peamiselt evangeeliumi kuulutamisele ning üldisele kristlikule kasvatustööle. Jumalateenistustel, osadusgruppides ja muudel kristlikel kogunemistel loetakse evangeeliume, apostlite kirju, Psalme, valitud peatükke Moosese raamatutest ja suurtest prohvetitest. Kuid tihti jääb just väikeste prohvetite terviklik tundmaõppimine tahaplaanile. Jutlustes korduvad sealt pigem üksikud messiaanlikud ettekuulutused.

Jeesust Kristust tuleb meil näha aga läbi kogu Piibli, kaasa arvatud läbi Vana Testamendi väikeste prohvetite sõnumi. Kuid mitte ainult. Jeesus tuli meid õpetama ja eeskuju näitama. Iga kristlane, kes on tõotanud Kristust järgida, järgib samas just seda, mida Piibel meile tervikuna õpetab. Väikesed prohvetid on aga üks osa sellest tervikust. Seetõttu pidasin vajalikuks pühendada oma lõputöö projekti Vana Testamendi väikestele prohvetitele.

12 videoloengut 21 joona

Tänapäeva inimene eelistab interaktiivset keskkonda ja ka mitmed kogudused, nende väikegrupid ning Piibli iseseisvad uurijad ootavad kergesti ligipääsetavaid videoloenguid. Et pakkuda selgust väikestest prohvetitest ja nende sõnumitest nii omaaegsele rahvale kui ka tänasele päevale, valmisidki 12 videoloengut. Igaüks neist esitleb ühte Vana Testamendi väikese prohveti raamatut. Kompaktne veerandtunnine esitlus ühe prohveti kohta peaks olema üldistav täiendus (või sissejuhatus) vastava prohvetiraamatu enda lugemisele, haarates kaasa nii kuulmis- kui ka nägemismeele. Loengusari pakub kuulajatele-vaatajatele esmaseid teadmisi väikeste prohvetite elust, nende ajaloolisest ja religioossest taustast, raamatute jaotusest ja sõnumitest omaaegsetele kuulajatele. Seejärel pööran tähelepanu väikeste prohvetite raamatute sõnumi relevantsusele ja teoloogilistele rõhuasetustele, mis on olulised tänapäeva kuulajatele. Iga video lõpuosas on toodud küsimused, mida saab loengu järel väikegrupis arutada, luues sellega tingimused teemakohaseks ja avameelseks aruteluks.

Igas videos on lühidalt sõnastatud ühe väikese prohveti sõnum tänasele inimesele.

Väikeste kirjaprohvetite raamatud on üsna erinevad. Mõne ülesandeks on vaid paari küsimuse avamine, teine sisaldab palju probleeme, isikunimesid, rahvaid, riike, nägemusi, ettekuulutusi jne. Lõputöö projektile püstitatud lähteülesandeks oli valmistada igaühest neist üks 15minutiline videoloeng. Seega pidin tegema valiku. Nii on teadlikult välditud arvukatesse detailidesse ja teoloogilistesse koolkondadesse laskumist, tahaplaanile pidid jääma mitmed huvitavad eksegeetilised ja hermeneutilised probleemid. Videoloengute eesmärgiks ei olnud ka pidada jutlusi, vaid aidata mõista väikeste prohvetite põhisõnumit, mida nende raamatud meile edastavad.

Prohvetid kutsuvad tagasi Jumala juurde

Iisraeli prohvetite suurim panus oma rahva usuelule ei olnud mitte uus ilmutus Jumalalt, vaid uus kutse jääda ustavaks sellele, mida Jumal oli endast juba avaldanud, parandada meelt ja tulla tagasi Jumala juurde. Prohvetid ei väsinud selgitamast, et tõeline usk ei ole pelgalt mingi usukomme või isegi veendumus, vaid see puudutab alati ka käitumist. Halastamatult ründasid nad oma kaasaegseid mitte sellepärast, et need ei jaatanud seadusesätteid, nagu need on kirjas juba Moosese raamatutes, vaid seepärast, et oma usku ei rakendatud igapäevaellu. Prohvetid kõnelesid Iisraeli rahva südametunnistusele. Nad hoiatasid läheneva õnnetuse, võimaliku pagenduse eest. Ja kui Jumala kohtuotsus oli tabanud Iisraeli, andsid nad lootust ja edastasid Jumala tõotusi uue elu alustamiseks (Am 5:21–24).
Seesama mõte ei ole kaotanud aktuaalsust ka tänapäeval. Üleskutse, parandada meelt, järgida Kristust ja elada Jumalale meelepärast elu, on põhisõnumiks ka Uue Testamendi ajastul. Seega on igati õigustatud küsimus, millist rolli mängivad selle juures Vana Testamendi väikesed prohvetid? Kas neil on meile kui uue lepingu rahvale üldse midagi pakkuda? Oma sõnumid ütlesid nad ju muistsetele valitsejatele, preestritele ja rahvastele. Valminud videoloengud koondavad vastuseid nendele küsimustele.
Nagu me teame, tegeleb prohvetlus mineviku, oleviku ja tulevikuga. Me peame märkama, et tolleaegne prohvetlus viitas üha selgemalt uuele algusele – Jeesuse Kristuse ehk Messia tulekule. Väikeste prohvetite sõnumid kõlasid küll esmalt Iisraeli rahvale, kuid tihti ka naaberrahvastele. Sõnumid Messia tulekust on aga rõõmusõnum kogu inimkonnale. Kuid enne Jeesuse Kristuse pääste vastuvõtmist tuleb meil pöörduda ja meelt parandada, et Jumal saaks meid päästa ja seejärel muuta meid järjest rohkem enda sarnaseks. Seetõttu võiksid need videoloengud olla, lisaks huvitavatele ajaloolistele faktidele, üleskutseks pöördumisele ja meeleparandusele. Nendes on ka oluline koht juhistel, kuidas elada Jumalale meelepärast elu. Samuti pööran ma erilist tähelepanu just väikeste prohvetite poolt edasi antud eshatoloogilistele, s.t ajastute lõpu kohta käivatele ettekuulutustele. Nende auline täitumine on veel ees ja sünnib Issanda suurel päeval.

Videoloengute ülesehitus

Videoloengud annavad edasi iga prohvetiraamatu põhilise sõnumi. Kuna iga prohvet elas konkreetses ajas ja neil oli seos omaaegse poliitilise ja religioosse olukorraga, siis tutvume ka sellega. Piibel ise, kuid ka paljud teised ajalooallikad, Iisraeli naaberriikide muistsed arhiivid ja arheoloogilised leiud, on seda pilti avardanud.
Edasi tutvume juba prohveti isiku ja tema taustaga. Kuigi prohvet ise jääb Pühakirjas valdavalt tahaplaanile, on tema elul ja sõnumil omavaheline seos. Igaüks neist on oma ajastu laps. Heebrea Piiblis on inimeste nimedel oma tähendus ja need edastavad infot ka prohvetite päritolust, elukutsest, tegevusajast ja kohast ning nendest, kellele ta sõnum on suunatud.

Seejärel tuleb iga prohveti raamatu jaotus, sest ühe teose ülesehituse ehk kava lähem tundmine aitab meil haarata ja mõtestada lahti teose sisu. Kuna prohvetite sõnumid läbivad erinevaid peatükke, aitab raamatu jaotuse tundmine seada prohveti sõnumitele selgemad piirid.

Järgnevalt on võetud kokku prohveti kuulutus omaaegsele rahvale ja viimaks on lühidalt sõnastatud tema sõnum tänasele inimesele, mis on iga video ilmselt kõige kaalukam osa. Kuigi osa prohvetitele antud sõnumitest täitus juba nende eluajal või hilisematel aastatel ja suur osa Jeesuse esimese tulemisega, kannavad need sõnumid olulist tähendust ka tänapäeva inimestele. Jumala tahte kuulutajatena on prohvetid sõnastanud moraali-, õigluse-, õiguse- ja religioosseid norme, mis ei ole kaotanud tähtsust ka tänapäeval. Lisaks on prohvetitel eshatoloogilisi ettekuulutusi, mis täituvad alles ajastu lõpul ning sellele oleme meie lähemal kui nende esmakuulajad.
Videoloengute lõpuosas on iga prohveti raamatu võtmesalmid, mis aitavad meelde jätta tema põhisõnumeid. Iga loengu lõpus on sõnastatud mõned küsimused, mis aitavad vestlusgrupis väikese prohveti sõnumit läbi arutada.
Videoloengud on vabalt kättesaadavad Seminari kodulehel kus.tartu.ee.

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke