Otsing

05/2014 26 yleminekuhindamine
Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Aastal 2010 rakendus Eestis uus kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise süsteem. Kõik riiklikud ja ka erakõrgkoolid peavad kõrgharidustasemeõppe läbiviimise õiguse saamiseks esitama taotluse jätkusuutlikkust, ressursse ja õppekvaliteeti kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotlust menetletakse koos Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuriga. Kvaliteeti hinnatakse vastavalt õigusaktidele, mis puudutavad õppe- ja arendustegevust ning vastavad rahvusvahelistele standarditele. Õpet võib läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks koolitusloa. Eelmise üleminekuhindamise tulemusena võib Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) väljastada riiklikult tunnustatud lõpudokumente 31. detsembrini 2014.

Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja arvas, et seminar võiks neid teemasid ühiskonnas laiemalt propageerida.

Kõrgkoole külastavaid hindamiseksperte koolitatakse juba varem ja komisjon koosneb oma igapäevatöös kõrghariduse valdkonnaga seotud inimestest. KUSi kordushindamine leidis aset 16. aprillil. Meid külastas komisjon koosseisus: professor Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Urmas Viilma (EELK kantsler, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja), Ringo Ringvee (Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik), Liina Siib (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri haridusnõukogu liige), Sander Sirel (Tartu Ülikooli üliõpilane) ja Liia Lauri (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri infojuht).

 26 andres saumets-1Küsimusi esitas Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Andres, kui kaua Sa oled Seminaris õppejõu ametit pidanud?

Sel sügisel saab 21 aastat. Pärast keskkooli alustasin Tartus eesti keele ja kirjanduse õpinguid. Siis tuli minna Nõukogude armeesse. Sõjaväest naastes ei olnud enam motivatsiooni jätkata filoloogi teed. Ühinesin teisel õppeaastal vastavatud Seminari esimese kursusega. 1992. aastal avanes võimalus jätkata õpinguid Saksamaal. Tegin Hamburgi Baptisti Seminaris läbi nn „kandidaadiaasta", mis tähendas süvendatud ettevalmistust tulevaseks pastoritööks ja keskendumist kirikuloole. Kodumaal tuli juba järgmisest kuust alustada esimeste kirikuloo loengute lugemist.

Kuidas sattusid just kirikulugu õpetama?

Seminaris sain õppida veel Robert Võsu, meie vendluse kirikuloo grand old man, käe all. Tema tasakaalukus, eruditsioon, põhjalikkus ja suur töövõime on mind õppejõuks saamise teel kõige enam mõjutanud. Ka minu raamatukirg on päritud Võsult: „Kui võimalik, hangi endale erialaseid raamatuid – küll tuleb aeg, mil neid lugeda!" Hamburgi päevil süvendas armastust kirikuloo teemade (ristijateliikumine, pietism, reformeeritud kristlus), aga ka hümnoloogia vastu sealne legendaarne ajaloolane Günter Balders. Robert Võsu ja rektor Peeter Roosimaa tulevikuplaanid osutusid kodus reaalsuseks ja mul tuli astuda auditooriumi ette, kus istus minust ka vanemaid ja elukogenumaid kaastudengeid. Järgnesid kraadiõpingud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas.

03/2014 26 2011 kus P6162802

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppeprorektor Eve Saumetsa küsimustele vastab Elva baptistikoguduse pastor ja KUSi õppejõud Peeter Tamm.

Peeter, Elva baptistikoguduse pikaajalise pastorina oskad kindlasti öelda, kas, kuidas ja kelle kaudu on Elva kogudus Seminariga seotud olnud?

Elva Baptistikogudus on Seminariga mitmel viisil seotud. 1989. aasta augustikuus toimusid Elva koguduses Seminari asutamisele eelnenud õppepäevad umbes 20-25 inimese osavõtul. Loenguid pidasid Joosep Tammo, Peeter Roosimaa ja Ermo Jürma. Üheskoos kirjutati Liidu juhatusele (mis sel ajal täitis ka vanematekogu ülesandeid) pöördumine taotlusega taasavada Seminar veel jooksva aasta sügisel. Elva koguduse pastoriks oli tol ajal Toivo Pilli, kellest sai taasasutatud Seminari üks õppejõude.

Mitmed seminaristid on Elva koguduses aastate jooksul täitnud erinevaid praktilisi ülesandeid. Ka Elva koguduse praegune pastor on seotud Seminariga – olen õppinud teises lennus ja õpetan praegu Seminaris Piibli tõlgenduslugu ja homileetikat.

Kuidas ühendad koguduse karjase ja õppejõu töö?

Koguduses või muus vaimuliku teenimise valdkonnas töötamine on rakenduskõrgkooli õpetamistegevuses paremate tulemuste saavutamise eelduseks. Kindlasti on siin oma roll selles, et õppetöö toimub sessioonide kaupa. Päevases õppevormis õpetamist ja koguduse pastori tööd oleks palju keerulisem ühendada. Minu jaoks on Piibli tõlgenduse ja selle ajaloo parem tundmaõppimine aidanud mitmekülgsemalt näha kristlase rolli koguduses ja ühiskonnas tervikuna.

Sa tunned kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid. Kas nende aastate jooksul, mil oled Seminariga seotud olnud, on su õppejõutöös ette tulnud ootamatuid momente või lihtsalt elulisi ja huvitavaid situatsioone, mida hiljem muigega meenutad?

Ei saa öelda, et ma kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid tunneksin. Pigem võiks öelda, et tunnen paljusid neist. Iga lennuga on seotud omad muljed ja mälestused. See on minu jaoks suur rikkus, aga veelgi suurem rikkus on need inimesed, kes on soovinud end ette valmistada Jumala ja kaasinimeste teenimiseks.

Kuidas hindad Seminaris antavat haridust täna?

Lõpetasin ise 4-aastase kursuse päevases õppevormis, mis aitas erinevaid inimesi – nii tudengeid kui õppejõude – kokku sulatada. Kiiremini tekkis ühise kooli ja ühise eesmärgi tunne. Arvan, et tänane haridus on antud tingimustes väga hea, rohkem praktilise kallakuga kui meie ajal. Ega Seminar praegugi veel 'valmis' ole, kindlasti annab palju juurde pidev avatus sobivamatele õppe- ja töömeetoditele, mis aitavad paremini jõuda nõutud õpiväljunditeni.

Kas Seminarist saadud teadmised on suunanud ka sinu vaimulikku teerada karjasena ja avaldanud kuidagi mõju jutlustele?

Oma osa on teadmistel, aga veelgi rohkem eeskujudel, erinevatel inimestel, kes on mõju avaldanud. Seda nii kaastudengitena kui õppejõududena. Õpingud on andnud teatava baasi, millelt saab edasi minna, ent õppida tuleb pidevalt juurde. Jutluste kohta peavad kuulajad arvamust avaldama. Arvan ise, et ehk on jutlused lihtsamaks ja kuulatavamaks läinud.

Mida soovid praegustele üliõpilastele ja õppejõududele?

Soovin meile rahvana, kristlastena ja konkreetse koguduste liiduna ainulaadsete võimaluste väärtustamist ja meile antud andide ustavat kasutamist meie lühikese elu päevil.

Aastast 2011 on Seminari ja Elva vahel koguni kirjalik koostööleping, mille järgi teie kogudus on meie tudengite praktikabaasiks. Kuidas on see ühistöö mõjutanud koguduse teenimist?Kogudus väljendas oma juhtkonna kaudu valmisolekut aidata kaasa seminaristide praktiliste oskuste omandamisele. Sellest ajast alates on Elva kogudust praktikabaasina kasutanud mitmed üliõpilased. Minul endal oli Risto Nigoli ja Argo Tallermaga koos teenides hulk vastastikuselt huvitavaid kogemusi. Ka tõid mõlemad noored mehed mitmesse meie töölõiku värskeid mõtteid. Usume, et need töised kontaktid jätkuvad.

Tänan!

02/2014
Eve Saumets, õppeprorektor

Meie EKB Liidu seminaril seisab ees järjekordne katsumus – 16. aprillil ootame majja üleminekuhindamise komisjoni. Siinkirjutajal on sellest kolme aasta tagune kogemus, mil koolile omistati positiivse otsuse tulemusena õigus riiklikult tunnustatud kõrgharidust tõendavaid diplomeid välja anda 31. detsembrini 2014.

Milline näib see töö hindajatele, seda näitab aeg.

Eelseisev hindamine on eelkõige Kõigekõrgema kätes. Oleme seminari väikese kollektiiviga üritanud anda oma parima, et meie Liidu vaimulik kool ikka edasi kestaks ja meie koguduste töötegijad saaksid hea ettevalmistuse.

Siinkohal on paslik anda aru ka „Teekäija" lugejatele sellest, millest meilt küsitavad dokumendid räägivad, millega seminaris töötavad inimesed on üleminekuhindamiste vahelisel ajal tegelenud.

01/2014 26 avatud 2012-1
Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Käesoleva aasta motoks on „Piibel – põlvkondade pärand". Palusin kolmel endisel Kõrgema Usuteadusliku Seminari üliõpilasel tuua näiteid, mil viisil on mõni vaimulikust koolist kaasa saadud piiblitõde nende juures elavaks saanud, neid kõnetanud ja juhtinud.

Enn: Mul on hea meel tunnistada, et Piibli autoriteeti hoitakse Seminaris ikka au sees. Rõõm on sellest, et meie õppejõud ei ole läinud liberaalse lammutamise ja kriitika teed. Lähtutakse ikka Pühakirjast ja tõest, et see on Jumala sisendatud. Sellega seoses meenub kirjakoht: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses" (2Tm 3:16).

Huumoriga pooleks võiks välja tuua veel ühe tõetera Kogujalt: „Ma pühendasin oma südame teadlikult otsima ja uurima kõike, mis taeva all sünnib: see on õnnetu ülesanne, mille Jumal on andnud inimlastele nende vaevamiseks" (Kg 1:13).
Seminaris sain selgeks veel ühe tõe – teoloogia sarnaneb nii mõneski mõttes kõrgemale matemaatikale. Paljudele tundub, et see on justkui kuiv, külm ja kasutu – samas on see hädavajalik mitmete rakenduslike alade toimimiseks. Nii nagu matemaatika on aluseks inseneriteadustele, tugevusõpetusele ja paljudele teistele distsipliinidele, on teoloogia vajalik näiteks pastoraalseks ja hingehoidlikuks teenimiseks.

12/2013 26 img 0029-1
Eve Saumets, KUS õppeprorektor
Fotod Helari Hellenurm

EKB Liidu töötegijate kasvulava igapäevaelu ja ühishingamist ilmestavad jõulupeod. Leidsin oma südames, et neist kildudest saab kokku panna värvika, läbipaistva ja kirka mosaiigi. Usun, et see taies on kord midagi väärt Looja ees ja loodan, et see teos ei tuhmu, ükskõik missugused elutormid meid ka ei tabaks.

Tarvo: Seminari jõulupeod on legendaarsed ettevõtmised. Need on kordumatud ja alati toimub seal midagi meeliköitvat. Rektori ja õppeprorektori neljal käel esitatud klaveripalad panid kogu saali kaasa elama. Tudengite lühinäidendis edastati jõulusündmust läbi Petlemma väljade põlisasukate silmade (loo lõpul juubeldasid loomadki, sest Jeesus lõpetas nende ohverdamise). Jõulupeoga on alati kaasas käinud väga hea söök ja mõnus osadus.

Uudised

2020-8-detsember

19 Detsember 2020
2020-8-detsember

SISUKORD Markuse evangeeliumiga läbi elu aia Joosep TammoSõbralt Sõbrale avas ukse noormehe unistuse täitumiseks Laura MaideValgem kui lumi Rando SelbakJõulud avavad taevaukse Ermo JürmaPriidu Ellam – põhja piirkonna politsei ja piirivalve...

Ühel elul võib olla nii suur väärtus!

19 Detsember 2020
Ühel elul võib olla nii suur väärtus!

Detsember 2020 Einike Pilli ja Mikael Raihhelgauz, KUSi meeskond Lõppeval aastal oleme õppinud nägema inimelu väärtust teisiti kui varem. Oleme kaalunud mõttes, kui suurt majanduskahju võime kanda, et päästa inimeste elusid....

Kahekordsed jõulud Kosovos

19 Detsember 2020
Kahekordsed jõulud Kosovos

Detsember 2020 Daily Adam, misjonär Kosovos Jõulud Kosovos on tavaliselt vähemärgatavad. Vähemalt need, mida peetakse detsembri lõpus. Ilm on siis tavaliselt külm, udune ja sünge. Tänavatele pole veel tulesid välja pandud.Kuna...

Piibliseltsi jõulumargid juba 25. korda

19 Detsember 2020
Piibliseltsi jõulumargid juba 25. korda

Detsember 2020 Jaan Bärenson, EPSi peasekretär 2020. aasta oli Piibliaasta. Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid tähistasid sellega 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast. Tema täispiibli tõlge Vulgata (originaalkeeltest ladina keelde)...

JÕULULÄKITUS 2020

19 Detsember 2020

 Detsember 2020„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde“ (Jh 1:14).Me kasutame enda väljendamiseks sõnu ja vahel...

JÕULUVALGUS

19 Detsember 2020

Detsember 2020Tõnu R. Kallas'e jõuluhaikud Hinges heliseb – süda hellemast hellem.Hele jõulupäev. *Õhtusoojusessügaval südame alljõuluigatsus. *Tuuled mängivadaialippides jõulu-õhtu koraali.

Rõõmusta ja jaga rõõmu

19 Detsember 2020
Rõõmusta ja jaga rõõmu

Detsember 2020 Tõnu Lehtsaar, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon Jõulud võiksid olla rahu ja rõõmu pühad. Selleks pakub õigustust jõulusündmus, milles ingel kuulutas karjastele suurt (kr mega) rõõmu Päästja sündimisest. Taevased väed...

Pastoriprouade jõuluroad

19 Detsember 2020
Pastoriprouade jõuluroad

Detsember 2020 Toorjuustu-kookoskook Maarja Roosimaa, Hiiumaa Kristlik MisjonikogudusPõhi: 150 g Mesikäpa, Domino või Oreo küpsised, 50 g võidTäidis: 500 g maitsestamata toorjuustu, 200 g sulatatud juustu – Merevaik, 200 ml kreemjat...

Mulle tulevad külla hommikumaa targad

19 Detsember 2020
Mulle tulevad külla hommikumaa targad

Detsember 2020 Ermo Jürma, Mooste koguduse pastor Minu aastalõpud on olnud põnev kaugete kingituste aeg. Võin lausa öelda, et külla tulevad hommikumaa kolm kuningat.Nooruses sain ja saatsin tuttavatele jõulu- ja ülestõusmispühadeks...

Muusika avab nähtamatu saladuse

19 Detsember 2020
Muusika avab nähtamatu saladuse

Detsember 2020 Allar Kaasik, Olevistes õnnistatud diakon Kristuse sündimise püha avab meie ees nähtamatu maailma saladuse. Pürgimust seletada jumalikku haaramatut müstikat, mis kulmineerus Kristuse sündimises, võiks võrrelda sooviga selgitada sõnadega muusikat.„Tema...

Linke