Integratsiooni väikesed sammud

6/2010 Maarja Larson, Mooste Baptistikogudus

Me elame ajas, kus koguduste elus on avatud rohkesti võimalusi. Mõni põlvkond tagasi polnud näiteks koguduste omavaheline avalik kohtumine lubatud.

Maikuu viimasel pühapäeval aga sõitis Lõuna-Eesti Mooste kogudus külla Põhja-Eesti Kohtla-Järve Peeteli kogudusele. Kohtumise ajendiks oli EKB Liidu koguduste palvevõrgustik. Aasta algusest peale oli küll mõlemais teineteise eest palvetatud, aga nüüd oli esimene kohtumine. Mida andis niisugune külastus? Tagasiteel sai bussis kaasasõitjate tähelepanekuid küsitud.

.

Loe edasi: Integratsiooni väikesed sammud

Meie tänased valikud määravad ühiskonna homse käekäigu

4.2010 EKB Liidu aastakonverents

Eesti EKB Kogudusete Liidu aastakonverentsi läkitus 2010

Evangeelium ütleb: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat." (Lk 4:18)

Meie, kristlased, saame oma tegudega aidata ühiskonda paremaks muuta. Tänane väljakutse meile on ligimesearmastuse väljendamine mitte ainult sõnadega julgustades ja palvetades, vaid eelkõige praktiliselt tegutsedes – nii nagu see on olnud ka läbi aegade.

.

Loe edasi: Meie tänased valikud määravad ühiskonna homse käekäigu

Eesti, Läti ja Leedu koguduste liitude esindajad kohtusid Tartus

9/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

10.-11. septembril said Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris kokku kolme Balti riigi koguduste liidu – Eesti EKB Koguduste Liidu, Läti Baptistikoguduste Liidu ja Leedu Baptisti Liidu – esindajad. Alates taasiseseisvumisest pole sarnast ametlikku kokkusaamist varem toimunud. Üheskoos jagati laulu-, palve-, sõna- ja lauaosadust, vahetati infot ja mõtteid erinevate liitude tegevusest ja tulevikunägemusest ning arutleti fookusgruppides juhtimise, kuulutuse, koolituse ja hoolitsuse teenimistöö valdkondade ning võimaliku koostöö üle. Eestlased tutvustasid külalistele seminarihoonet, Tartu linna ja Salemi kirikut. Pühapäeval olid külalised kutsutud teenima mitut Tallinna kogudust ning tutvuma ka pealinnas tehtava liidu ühistööga läbi Sõbra Käe tegevuse. Kolmest Balti riigist suurima koguduste liidu esindaja piiskop Peteris Sprogis avaldas soovi, et taolised kohtumised võiksid muutuda regulaarseteks. Pisima, Leedu liidu täitevsekretär Sandra Daktaraite pani ette järgmisel korral kohtuda Klaipedas. Meego Remmel leidis Eesti vendluse ja Balti konverentsi juhina, et järgmisel korral võiks lisaks osadusele ja infovahetusele keskenduda ka mõnele ühisele teemale, näiteks Balti riikides tehtava evangeelse ja misjonitöö kogemusele. Osalejad kiitsid tehtud ettepanekud heaks, külalised tänasid võõrustajaks olnud Eesti vendluse, seminari ja Valduste OÜ juhte meeldiva vastuvõtu eest.

25_P9102455 Foto Ermo Jürma. Balti konverentsi paneelis külalisi esindanud Imantas Pinkoraitis, Henrikas Žukauskas, Lina Andronoviene Leedust ning piiskop Peteris Sprogis Lätist.

.

Läänemaa töötegijad Haapsalus

5/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

3. mai õhtul kogunesid Läänemaa koguduste pastorid koos Haapsalu Baptistikoguduse juhatuse liikmetega ajaloolisse, ent mullu uue kauni välimuse saanud Haapsalu koguduse palvemajja. Piirkonna vanem pastor Eerik Rahkema ütles omapoolse tervituse ning andis siis juhtimise üle vendluse presidendile Meego Remmelile ja asepresidendile Viljar Lihtile.

Kui võõrustajad olid kokkutulnuile tutvustanud uudses kuues palvesaali ja kõrvalruume, istuti ümber laua, et kuulata uudiseid Haapsalu, Ridala, Palivere ja Sutlepa koguduste käekäigust.

Seejärel jaotas vestlust juhtinud president koguduste esindajad kolme gruppi, andes neile eri tubades võimaluse rühmiti ühiseks mõttevahetuseks liidu tugevuste ja arengukohtade üle vendluse tuleviku perspektiivis.

Ühiseks õhtusõna- ja palveosaduseks koguneti juba pühakoja peasaali, kus asepresident tõi esile uuele kevadele ärkamise õnnistus- ja tähendusrikkuse nii Looja looduse kui ka Issanda koguduse elumaailmas. Jumala riigi erinevatele tööpõldudele kutsutud töötegijate ühises õhtupalves usaldati Kõigeväelise kätte nii oma isiklikud elud kui ka koguduste ja kogu vendluse tulevik.

Sarnased kokkusaamised üle Eestimaa piirkondadesse jaotunud liidu koguduste töötegijate ja vendluse juhtide vahel on heaks tavaks ja ühise osaduselu ülesehitamise vormiks, mis võimaldab kogeda ning jagada omavahel nii inimlikku kui jumalikku tuge.

 

Vaimulikke töötegijaid ühendab veendumus: EKB liit on koguduste liit

5/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Eestimaa eri piirkondadest Nuutsakule kokku tulnud koguduste esindajate kahepäevane mõttevahetus vendluse tulevikunägemuse üle kinnitas, et Eesti EKB Koguduste Liit on koguduste liit, mitte asi iseeneses. Pigem sidus võrgustik kui hierarhiline struktuur; elumuutev liikumine, mitte status quo.

23.-24. aprillil liidu palve-, õppe- ja puhkekeskuses kohtunud koguduste pastorid ja vaimulikud töötegijad arutlesid esmalt ekspresident Joosep Tammo poolt esitatud süsteemiteoreetilise ettekande ajel EKB liidu kui kogudusi orgaaniliselt lõimiva elussüsteemi üle. Seejärel jagasid nad õhtutundidel aega söögi-, sauna-, vestlus- ja palveosaduste vahel.

.

Loe edasi: Vaimulikke töötegijaid ühendab veendumus: EKB liit on koguduste liit

EBF resolutsioonid september 2010

10/2010 EBF

RESOLUTSIOON PÕGENIKE JA ETNILISTE VÄHEMUSTE KOHTA

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek. Mondo Migliore, Rooma, Itaalia. 22.-25. september, 2010.

Baptistidena oleme Euroopas mõnikord kogenud rõhumist ja diskrimineerimist, kuid oleme alati töötanud ja palvetanud, et inimõigused saaksid osaks kõigile inimestele.

Me hindame kõrgelt demokraatia ja vabaduse suurenemist Euroopas. Kahjuks ei toimu see areng kõigis meie riikides.

Me avaldame kahetsust, et lahket avatust võõraste suhtes ähvardab ksenofoobiliste rühmade kohalolu mõningates poliitilistes parteides. Baptistidest kristlastena seisame niisuguste tendentside vastu.

Me usume, et Jumal annab meile Pühakirjas käsu armastada ja vastu võtta võõraid.

Me kutsume üles kõiki baptiste osutama külalislahkust immigrantide, põgenike ja etniliste vähemuste suhtes ning töötama külalislahke suhtumise suurendamise nimel ühiskonnas.

„Sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!" (5Ms 10:17-19)

 

RESOLUTSIOON ABIELU KOHTA

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek –

Rõõmustab Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu vastastikku armastavate ja isetute suhete üle ning nende ilmnemise üle Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises.

Tänab Jumalat, et inimene on loodud meheks ja naiseks Jumala näo järgi ja soovib järgida Pühakirja tunnistust ja õpetust kõigis inimseksuaalsuse väljendustes.

Kutsub üles baptiste näitama eeskuju, väärtustama ja õpetama, et abielu on loodupärane ning piibellik kontekst mehe ja naise seksuaalsetele suhetele, nagu on väljendatud „Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!" (1Ms 2:24)

Saab osa inimsuhete haprusest ning tunneb valu ja raskusi, mida purunenud suhted põhjustavad inimestele kirikutes ja ühiskonnas.

Kinnitab meie vastutust jagada Head Sõnumit Jeesusest Kristusest sõnas ja teos kõigi inimestega, sõltumata nende eluviisist või veendumustest.

Tunnistab vajadust palvetada abielus inimeste eest, neid julgustada ja toetada, pakkudes pastoraalset ja vaimulikku nõustamist, et tugevdada terveid ja elujõulisi kristlikke kogukondi osaduses Jeesuse Kristusega ja üksteisega.

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek. Mondo Migliore, Rooma, Itaalia. 22.-25. september, 2010.

.