Aastakonverentsil valitakse uued juhid

02/2106

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents toimub 22.–23. aprillil Tartu Kolgata koguduses. Avateenistusel kõneleb William Hoyt USA-st, kes on varem meie liidu pastoritele rääkinud koguduse arengu teemadel. Delegaadid saavad kohtumisõhtul tutvuda uue juhtkonna kandidaatidega.
Järgmiseks neljaks aastaks valitakse liidule uus president, kes esitab ka asepresidendi kandidaadi. Liidu kümnes piirkonnas on pastorid endi keskelt esindajad vanematekokku juba valinud. Nendeks on Allan Helde, Tarmo Kähr, Margus Mäemets, Gunnar Mägi, Leho Paldre, Eenok Palm, Eerek Preisfreund, Tõnis Roosimaa, Siim Teekel, Valeri Vetšerkovski. Valimistulemused kinnitab konverents.

Loe edasi: Aastakonverentsil valitakse uued juhid

Teekäija küsimustele kostab Viljar Liht

02/201618 viljar liht 2016

Pastor Viljar Liht on Eesti EKB Koguduste Liidu kahel valimisperioodil (2008–2016) olnud vanematekogu esimees ja asepresident.

Kuidas on struktureeritud Liidu vanematekogu töö?
19-liikmelisel vanematekogul on 19 põhikirjalist vastutusala. Liikmetest 10 on piirkonnavanemad, kes hoiavad vanematekogu kursis Eestimaa 10 piirkonna koguduste elu ja vajadustega. Samuti on nad Liidu juhtkonna esindajad oma piirkonna kogudustes. Lisaks neile kuuluvad vanematekogusse 6 vabalt valitavat liiget, üks üle 1000-liikmelise koguduse esindaja ning ametikoha järgi president ja asepresident. Vanematekogu koguneb 4 korda aastas korralistele koosolekutele. Võimalik on kutsuda kokku ka erakorraline koosolek või korraldada kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks elektrooniline koosolek ja ka hääletus. Lisaks koosolekutel tehtavale ühistööle osalevad liikmed ka Liidu erinevate komisjonide ja nõukodade töös.

Kaasaja üks märksõna on „juhtimine” (selle õpetamine), kuidas oled Sina end täiendanud selles vallas?
Olen püüdnud kaasas olla Liidu kõigil töötegijate täiendõppe- ja osaduspäevadel, mis toimuvad kaks korda aastas. Lisaks sellele on minu jaoks oluline kristlik juhtimiskonverents GLS ja Eesti Koguduste Partnerite korraldatud töötegijate õppe- ja osaduspäevad.

Loe edasi: Teekäija küsimustele kostab Viljar Liht

Tunnistame Püha Vaimu väes

01/2016
EKB Liidu president Meego Remmeli uusaasta läkitus

Õnnistatud uut Issanda aastat – 2016!
Algav aasta on liigaasta, kus kokku 366 päeva. Niisiis, kui Jumal lubab ja me elame, on eelolevas aastas armuaega rohkem kui mullu. Igal juhul on meile antud aeg kingituseks Loojalt. Jeesus ei käsi hakata teoretiseerima, mida ja millal täpselt see aeg endaga kaasa toob. Ta läkitab meid antud kingitust praktiliselt kasutama, öeldes: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni“ (Ap 1:7–8).

Loe edasi: Tunnistame Püha Vaimu väes

Marko Martin seati Luguse pastoriks

10/2015 25 martin marko luguse

Luguse koguduse 92. aastapäeval 27. septembril ordineeriti diakoniks Marko Martin ja seati pastori ametisse. Möödunud 35 aastat juhatas kogudust Herbert Tuulik. „Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega" (1Tm 5:17). Tuulik jätkab kaastööd, kuid karjase ametikohustused võis ta tänulikult noorele vennale edasi anda.

Ordineerimistalitusel osalesid Herbert Tuulik, Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel (Marko oli seni sealse koguduse liige) ja Hiiumaa piirkonna vanem pastor Tarmo Kähr. Meeli ja Marko Martin elavad Hiiumaal juba 13 aastat ja on teinud Luguse koguduses pühapäevakoolitööd.

Analüüsides arenguid EKB Liidus

09/2015 24 padaorus 2015
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Liidu juhatus ja tööharujuhid analüüsisid oma tööd ja Liidu kui terviku arenguid. Seekordsele mõttevahetusele vajutas oma pitseri ka teadmine, et 2016. a aprillis antakse töö üle uuele vahetusele. Aluskokkuleppeks tänastele tegevustele on aastakonverentsil kinnitatud arengukava ja tegevusplaanis 2012–2017 sõnastatud eesmärgid: jüngerlike juhtide arendamine, noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu, koguduste rajamine ja arendamine, missioonitundlikkus ja koostöövalmidus.

Esitati kolm küsimust: mida tehakse koguduste varustamiseks, mida tehakse koos kogudustega ja mida tehakse kogudustele?

Strateegiliselt olulisteks valikuteks ja seniste tegevuste analüüsimiseks esitati kolm küsimust: mida tehakse koguduste varustamiseks, mida tehakse koos kogudustega ja mida tehakse kogudustele? Kui mentorluse arendamine ja peatselt väljaantav käsiraamat on töötegijate toetamiseks ning seeläbi ka koguduste varustamiseks oluline tegevus, siis suvefestival, piiblipäevad ja lastepäev on koguduste suurele osale korraldatavad üritused. Aktiivset rolli täidavad neis peamiselt vaid korraldajad-kogudused. Loomulikult toimuvad need vaid niikaua, kui kogudused tunnetavad neist tõusvat kasu.

Loe edasi: Analüüsides arenguid EKB Liidus

Sõprus sai alguse eestpalvetest

09/2015 27 koerus
Lii Lainvoo, Koeru vabakoguduse juhatuse liige

Eesti EKB Koguduste Liidus on juba mitmeid aastaid hästi toiminud koguduste palve- ja osadusvõrgustik. Eestpalved annavad võimaluse liidu erinevatel kogudustel üksteist tundma õppida ja sõprussidemeid arendada.

Piibel ütleb, et „tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend" (Õp 17:17). Tõeline sõprus teeb meile kõigile ainult head, seepärast on oluline hoida oma sõpru. Sõpru kaotada on lihtne, neid leida ja hoida aga kunst.

Seal mõistsin, et väikesed kogudused koos on tugevad.

Koeru vabakogudus on läbi osadusvõrgustiku leidnud erinevaid toredaid sõpru. Tänavu oleme leidnud erilise osaduse Mooste baptistikogudusega. Aasta algas e-kirjade, telefonikõnede ja eestpalvetega, meie lähedane sõprus aga nende 85. aastapäeval, kui me esimest korda kohtusime. Sellel teenistusel tundsin, et Mooste õdede ja vendadega seob meid midagi enamat kui lihtsalt üks aastapäeva teenistus.

Loe edasi: Sõprus sai alguse eestpalvetest